SignSpace - Sähköisen allekirjoituksen palvelualusta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

641 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.12.2019

SignSpace

SignSpace - Sähköisen allekirjoituksen palvelualusta

SignSpace on sähköisen allekirjoituksen palvelu, joka on pilotoimisen jälkeen otettu laajempaan käyttöön.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeiluhankkeen tavoitteena oli luoda pilotointikelpoinen sähköiseen allekirjoittamiseen ja yritysten väliseen yhteistoimintaan soveltuva, kiinteistö- ja rakennusalan erityistarpeet huomioiva palvelualusta. Hankkeen aikana toteutettiin verkkopohjainen palvelu, joka mahdollistaa asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen, yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa, allekirjoitettujen asiakirjojen arkistoinnin sekä jakelun pilotointiympäristössä. Kokeiluhankkeelle asetettiin kaksi keskeistä tavoitetta: 1) pilotointikelpoisen tuotteen kehittäminen ja 2) keskeisten Kira-toimialan toimijoiden, kuten liittojen, palvelujärjestelmätoimittajien sekä potentiaalisten asiakasyritysten sitouttamisen tarvekartoitukseen ja järjestelmän pilotointiin. Keskeiset KiRa-alan toimijat lähtivät mukaan hankkeeseen rahoittajana, partnerina ja/tai potentiaalisina asiakasyrityksinä. Järjestelmän pilottikäyttö aloitettiin lokakuussa 2017. Sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen sekä muiden kanavien kautta kerättyjen palautteiden pohjalta voidaan todeta, että SignSpace-tyyppiselle sähköisen allekirjoituksen palvelulle on laajalti kysyntää. Sähköinen allekirjoittaminen yhdistettynä yhteistoiminnan malleihin mahdollistaa Kira-toimialan tavoitteiden mukaisesti toiminnan tehostamisen sopimusten allekirjoittamisessa, valtuutuksien ja hyväksymisien hallinnassa, sekä mahdollistaa tietoturvallisen viestinnän ja yritysten välisen tiedonvaihdon.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeiluhanke aloitettiin tarvekartoituksella, johon osallistui toimialan edustajia erityyppisistä organisaatioista. Kartoitus toteutettiin kolmessa vaiheessa: 1) Sähköisen allekirjoituksen nykytilan selvittäminen ja toiveet, 2) toimialan keskeisten prosessien kuvaaminen ja sähköisen allekirjoittamisen potentiaalin identifiointi näissä prosesseissa, 3) prototyypin kehittäminen ja palvelukonseptin toimivuuden testaaminen ja validointi aikaisessa vaiheessa. Yhteisen tahtotilan luominen tarvekartoituksen kautta oli keskeistä projektin onnistumisen kannalta. Tarvekartoitusta käytettiin “työkaluna” sidosryhmien sitouttamisessa, sekä palvelukonseptin ja sitä seuraavan palvelusuunnittelun perustana. Tuotekehitys toteutettiin ketterän kehityksen malleja hyödyntäen. Tämä mahdollisti palvelukonseptin jatkuvan jalostamisen tuotekehitysprosessin aikana sidosryhmiltä kerätyn palautteen sekä prosessin aikaisen oppimisen pohjalta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Sähköisen allekirjoituksen palvelu on otettu kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja palvelusta löytyy verkkosivulta signspace.fi