Smart & Clean Hulevesien laadunhallinta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

602 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.09.2019

Lahden, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Finavia Oyj

Smart & Clean Hulevesien laadunhallinta

Uudenmaan liiton rahoittamassa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa kehitettiin uusia hulevesien laadunhallinnan menetelmiä. Toimivilla hulevesiratkaisuilla parannetaan lähivesistöjen tilaa, ehkäistään tulvahaittoja sekä luodaan viihtyisää ja toimivaa kaupunkiympäristöä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hulevesien hallinta on Pohjois–Euroopan kaupunkien infrastruktuurin kannalta keskeisimpiä ilmastonmuutoksen haittoihin varautumiseen liittyviä kysymyksiä, sillä sadannan arvioidaan jakautuvan yhä voimakkaammin pohjoisille leveysasteille. EU:n ilmastonmuu-tokseen sopeutumisen strategian toteuttamisen ensimmäisen vaiheen painopistealue on kaupunkialueiden sopeutumisen kehittämisessä. Erityisesti vihreää infrastruktuuria sekä ekosysteemipohjaisia ratkaisuja hyödyntävät sopeutumistoimet on nostettu esille tärkeinä ilmastonmuutoksen strategian toteuttamisen työkaluina sekä tulvanhallinnan että vesistökuormituksen vähentämisen näkökulmasta. Hulevesien hallintaa tehostamalla voidaan vähentää hulevesistä rakennetuilla alueilla aiheutuvia tulvahaittoja (määrällinen hallinta) sekä rajoittaa niiden vastaanottaviin vesistöihin aiheuttamaa haitta-ainekuormitusta (laadullinen hallinta). Tutkimustiedon lisääntyessä hulevesien haitallisia vaikutuksia lähivesistöihin on kyetty arvioimaan entistä tarkemmin, ja ne on osoitettu merkittäviksi kuormittajiksi mm. rehevöityvistä aiheuttavien ravinteiden, raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden osalta. Vaikka hulevesisektorilla on viime vuosina tapahtunut paljon kehitystä, laadullisen hallinnan tietopohjassa on edelleen suuria puutteita esimerkiksi sovellettavien ratkaisujen ja materiaalien tehokkuuden ymmärtämyksen, käytännön mitoitus- ja kunnossapito-ohjeiden, mallinnuksen käytäntöjen ja laatuvaatimusten suhteen. Hankkeessa on tavoiteltu hulevesien laadullisen hallinnan tietopohjan puutteiden paikkaamista tiedossa olleiden suurimpien kysymysten osalta: sovellettavien ratkaisujen ja materiaalien tehokkuuden ymmärtämys, käytännön mitoitus- ja kunnossapito-ohjeet, mallinnuksen ja suunnittelun käytännöt sekä laatuvaatimukset.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hanketta on toteutettu yhteistyössä kaupunkien, yliopistojen sekä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeeseen on kuulunut kuusi erilaista pääkokeiluympäristöä, jotka ovat olleet sekä rakennus- että suunnittelukohteita: Lahden Hennalan pilottikohteessa on perustettu suuren mittakaavan hulevesien käsittelyjärjestelmä, jossa on sovellettu uusia biosuodatusmateriaaleja. Helsingin Meckelininkadun kohteessa on tutkittu olemassa olevaan viemärilinjaan asennettavan esikaupallisen suodatusarkun toimintaa katualueiden hulevesien puhdistuksessa. Espoon Merituulentien pilottikohteessa on tutkittu erityyppisten biosuodatuspainanteiden tehoa katualueiden hulevesien puhdistuk-sessa. Espoon Niittykummun Tonttumuorin suunnittelukohteessa sovellettiin uusia, innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi käytettävien kierrätysmateriaalien suhteen. Vantaan Aviapolis Urbam Blocks – alueen suunnittelukohteessa etsittiin keinoja sovittaa kaupunkiviheralueiden eri toimintoja ml. hulevesien hallinta yhteen mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Finavia Oyj:n sekä Aalto-yliopiston suunnittelu- ja tutkimuskohteessa on selvitetty maanalaisten kosteikkorakenteiden olosuhteiden ja materiaalien vaikutusta niiden toimintaan lentoasemakohteiden hulevesien käsittelyssä. Hanke on toteutettu 1.1.2018 – 30.4.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hankkeen toteuttivat Lahden, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Finavia Oyj. Mukana oli lisäksi lukuisia yritysyhteistyökumppaneita.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 1 250 811 euroa, josta Uudenmaan liiton osuus on ollut 590 000 euroa (47 %) ja osatoteuttajien sekä hankkeen yrityskumppanien omarahoitusosuus 660 811 euroa (53 %).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeen toteuttajilla on ollut käytössään laaja-alainen asiantuntemus hulevesiratkaisujen toteuttamisesta kaupunkiympäristössä (kaupungit) sekä niiden toiminnan tutkimuksesta ja raportoinnista (yliopistot).

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja toteuttaa menestyksekkäitä ja toimivia hulevesien laadullisen hallinnan ratkaisuja, jotka ovat myös markkina- ja vientikelpoisia ja joiden toimintaa on lisäksi seurattu ja arvioitu käytännössä. Hankkeella on saavutettu sille asetetut tavoitteet 1) käynnistyneiden kehitysprosessien määrän, 2) perustettujen kansainvälisen tason referenssikohteiden sekä 3) toteutettujen kokeiluiden määrän ja laadun suhteen. Hankkeen pilottikohteissa on lisäksi edistetty hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kaikkiin hankkeen kuuteen kokeiluympäristöön on sisältynyt tuotekehitysprosessi tai uuden innovatiivisen ratkaisun testausprosessi. Hankkeessa on tuotettu runsaasti uutta tietoa hulevesien laadunhallinnasta, minkä lisäksi toteutetut kokeiluympäristöt toimivat käytännön esimerkkeinä testatuista ratkaisuista. Ne myös tuottavat välittömiä ympäristöhyötyjä paikallisesti vähentyneen hulevesikuormituksen muodossa. Hankkeen seurauksena on myös syntynyt uutta yhteistyötä sekä hankkeen toteuttajien että muiden sidosryhmien välille. Hankkeen toteutuksen aikana opitun pohjalta on lisäksi esitetty ja julkaistu suosituksia tulevaisuuden hulevesirakentamiseen ja – suunnitteluun. Hankkeen toteuttaminen sekä uusien hulevesien laadunhallinnan menetelmien soveltaminen ja tutkimus projektissa on ollut erityisen haastavaa sen verrattain lyhyestä toteutusaikataulusta johtuen. Kuntasektorin toimijoita, yrityksiä sekä yliopistoja sisältänyt yhteistyöverkosto on hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa osoittautunut toimivaksi yhteistyömalliksi. Erityisen arvokasta on ollut yliopistokumppaneiden asiantuntija-apu pilottikohteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi kriittiseen hulevesien seurantaan ja tutkimukseen.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Hankkeessa tuotettu tutkimustieto on kasvattanut hulevesien laadullisen hallinnan tietopohjaa. Hankkeen toteutuksen aikana opitun pohjalta on esitetty suosituksia tulevaisuuden hulevesirakentamiseen ja – suunnitteluun. Hankkeen päätyttyä tuloksia pyritään jalkauttamaan mahdollisimman laajasti alan toimijoiden käyttöön. Hankkeessa perustettua yhteistyöverkostoa tullaan lisäksi hyödyntämään käytännön oppien jakamiseen myös tulevaisuudessa. Eri toimijoiden yhteistyötä hulevesiteeman ympärillä tulisi lisäksi tiivistää ja tutkittua tietoa hyödyntää suunnittelutyötä tukevien ohjeiden laatimiseksi myös jatkossa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

17.09.2019

Yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta on saatavilla hankkeen nettisivuilla: www.lahti.fi/puhdashulevesi

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit