SomeHaukku - digivalmennusta Sofiakylän työntekijöille asiakkaiden osallisuutta tukemaan kaverikoirien inspiroimana | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Digisotetaidot

1281 katselukertaa

Kokeilu on luotu 13.10.2018

Minna Helynen & Merja Salminen , hyvinvoinnin muotoilun tutkimusryhmä / Älykkäät palvelut Tutkimusyksikkö HAMK

SomeHaukku - digivalmennusta Sofiakylän työntekijöille asiakkaiden osallisuutta tukemaan kaverikoirien inspiroimana

Kokeilun tavoitteena on lisätä Sofiakylän työntekijöiden digitaitoja sekä ja hyödyntää niitä arkisissa asiakaskohtaamisissa esimerkiksi kaverikoiravierailuilla. Kokeilujen mukana lisätään kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä sen digitaalisissa ympäristöissä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaikki työntekijät eivät tunnista digitalisaation mahdollisuuksia osana omaa työtä eivätkä ymmärrä kaikkia sen tuomia hyötyjä kehitysvammaisen asiakkaan kanssa työskennellessä sekä miten merkittävää se on asiakkaan osallisuudelle yhteisössä ja verkostoissa. Kokeilusta halutaan oppia, että miten digitaalisten taitojen laajentaminen onnistuu työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisten työpajojen avulla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Työntekijöillä syntyy laajempi käsitys digitalisaation mahdollisuuksista ja he ymmärtävät paremmin sen tuomat hyödyt työssä. Työntekijä voi käyttää digitaalisuutta myös yhtenä menetelmänä asiakaskohtaamisissa. Työntekijän rooli on merkittävä kehitysvammaisten henkilöiden someosallisuuden tukijana, niin silloin on välttämätöntä ymmärtää modernia mediakulttuuria. Kokeilussa järjestetään kolme työpajaa, missä työntekijöiden osaamista lisätään yhdessä tekemällä (mukana myös asiakkaita). Ensimmäisen työpajan teeman on vlogit ja tavoitteena parantaa vlogien sisältöä ja käsikirjoitusta. Toisessa työpajassa pääosassa on koira ja ajatuksena tuottaa materiaalia Sofiakylän esittelyvideota varten koiran näkökulmasta. Suunnitelmana on käyttää GoPro -kameraa koiran selässä ja kuvata materiaalia Sofiakylän ympäristössä ja tiloissa. Kolmannessa työpajassa aiheena on valokuvaus ja kuvien jatkotyöstäminen (kalenterit jne). Kevät 2019 (tammikuusta toukokuuhun).

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeiluun haetaan rahoitusta työpajojen järjestämiseen ja sopiviin kouluttajiin. Kokonaisuudesta vastaa Sofiakylän toimitusjohtajan Riitta Peltosen kanssa Minna Helynen sekä Merja Salminen, jotka kaverikoira-aktiiveja sekä digi- ja palvelumuotoiluasiantuntijoita.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000€ (2 000€ / työpaja x3 + 4000 € välineisiin, kuten GoPro-kamera, tabletit)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Sofiakylän olemassa olevat verkostot ja hankkeet esim. medialaitteiden selvitys -hanke opiskelijoiden tekemänä.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Kokeilun tavoitteena oli lisätä Sofiakylän työntekijöiden digitaitoja sekä ja hyödyntää digitaalisuutta arjessa. Kokeilun onnistuminen oli mahdollista, koska Sofiakylän johto ja kokeiluun mukaan tulleet työntekijät olivat asennoituneet positiivisesti ja sitoutuneita työskentelyyn. Kokeilun tavoitteena oli myös lisätä kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä sen digitaalisissa ympäristöissä. Oli tärkeää, että sofiakyläläiset pystyvät käyttämään digitaalisuutta luovuuden jatkeena ja oman arkensa näkyväksi tuottamisen välineenä. Tässä kokeilussa painopiste oli digitaalisesti tuotetussa visuaalisessa ilmaisussa - videoissa ja valokuvissa. Saimmekin aikaan yhdessä tehdyn opastevideon lisäksi myös valokuvia ammattivalokuvaajan ottamana (kaverikuvat koirien kanssa). Kokeilu sisälsi viisi työpajaa, joihin osallistui johtoa, työntekijöitä sekä kolmeen työpajaan osallistui myös asiakkaita. Näistä työpajoista saimme oppeja yhteistyöpajojen järjestämisestä. Erityistä kokeilussa oli myös se, että jokaisella työpajakerralla osallistujina oli myös koiria. Koirien merkitys työpajoissa tuli näkyviin erityisesti niiden tuoman rentouden ja sponttaaniuden takia. Ennakkoon valitsemamme koira-teema kulki läpi kokeilun saaden erilaisia muotoja: koirat olivat mukana työpajoissa, koira kuvasi itse GoPro-kameralla, koirat olivat kaverikuvissa mukana ystävänpäivän tapahtumassa, jossa ammattivalokuvaaja otti kaikista halukkaista valokuvia Sofiakylään paikan päälle rakennetussa valokuvastudiossa. Koko työpajatyöskentelyn ajan osallistujien oli helppoa ja mutkatonta tutustua ja käyttää uusia välineitä ja sovelluksia. Työpajoissa kokeilut onnistuivat ja asiakkaat pääsivät mukaan ideoimaan vlogien sisältöjä ja kokeilemaan ipadeja. Vlogien ideoinnissa hyödynsimme Gilly Salomonin (2019) Five Stage Model lähestymistapaa, jossa huomio kiinnitetään muun muassa siihen, millaista tunnelmaa halutaan välittää digitaalisella materiaalilla. Pohdimme myös työpajassa sitä, millaisia erilaisia vlogeja voidaan tuottaa. My Day-konseptissa esimerkiksi tubettaja kertoo päivästään. Story Timessa puolestaan kerrotaan tarina tai tapahtuma elämästä.Työpajan päätteeksi todettiin, että vlogeja voi tuottaa ihan tavallisista arjen tapahtumista tai arjessa yhdessä tuotetusta ja kuvatusta tarinasta, jossa asiakkaat voivat olla vlogi-aiheiden aktiivisia tuottajia. Vlogeja on mahdollista lähteä jatkossa kehittämään digitaalisiksi tarinoiksi. Kokeilun aikana Sofiakylän sosiaalisen median käyttö laajentui ja sai vahvistusta. Sofiakylä perusti kokeilun aikana oman Youtube-kanavan (https://www.youtube.com/channel/UCR0NQIYrzi6n5aE8YMTA9JQ). Kokeilu näkyi myös Sofiakylän Facebook-sivuilla aina työpajojemme jälkeen (https://www.facebook.com/soffari/). Tunnisteella #somehaukku löytyy useita viestiejä Twitterissä ja kokeilijat pitivätkin tärkeänä, että itse kokeilun kulustakin viestitään ahkerasti ja avoimesti sosiaalisessa mediassa. Näitä viestejä hyödynnettiin myös kokeilun edistymisen raportoinnissa sekä esityksissä, missä kokeilusta kerrottiin kiinnostuneille. Kokeilun ideavaiheessa ajatuksena oli jatkojalostaa kaverikoiravierailuja ja niissä otettuja valokuvia. Kokeilun lyhyen keston vuoksi tätä tavoitetta ei voitu toteuttaa, mutta järjestimme Sofiakylään erillisen tapahtuman ystävänpäivänä 14.2., johon osallistui myös kuusi kaverikoiraa. Kaverikoirat olivat rapsuteltavina, siliteltävinä ja heitä oli mahdollista ottaa mukaan myös kaverikuvaan. Kokeilu vahvisti ajatustamme siitä, että Sofiakylästä voi viestiä ulospäin sosiaalisessa mediassa sekä työntekijät että asukkaat. Kokeilun onnistumista edesauttoi myös se, että Sofiakylässä oli jo kokemusta sosiaalisen median käytöstä ja heillä oli selkeät pelisäännöt luotuna asukkaita sisältävien kuvien ja videoiden julkaisemiseen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

1. Koirien osallistumisella työpajoihin oli ennakoitua merkittävämpi rooli työpajatyöskentelyn onnistumisen kannalta. Ne tuottivat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ryhmän jäsenille ja näin mahdollistivat oppimista ja kokeilemista mahdollistavan ilmapiirin. 2. Yhdessä kokeileminen ja konkreettinen tekeminen mahdollisti turvallisen tavan tutustua uusiin välineisiin ja sovelluksiin. 3. Go Pro-kamerakuvauksen opit: Kameran käyttö on kätevää, kun ei tarvitse kuvauksen aikana koskea kameraan, vaan sitä voi ohjata tabletilla tai puhelimella. Pyörätuolin pöytä toimii kätevänä alustana tabletille ja siitä voi seurata koiran selässä olevan kameran ‘suoraa lähetystä’. Ulkoilma (pakkanen, paksut hanskat) tuo hieman haasteita kameran ohjaukseen eli pitkiä ottoja tulee helposti mikä saattaa aiheuttaa muistikortin kuormittumista. Vinkit; 1. hanki hyvä yhteistyökumppani, joka on motivoitunut ja sitoutunut kehittämään ja kokeilemaan, 2. aikatauluta, sovi vastuista (esim. tiedotus) ja organisoi kokeilu huolellisesti ja hyvissä ajoin, 3. luo eri keinoja käyttäen ryhmään rento ja kokeileva ilmapiiri

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Suunnittelemamme työpajaprosessi oli toimiva ja onnistuimme aikataulutuksessa hyvin. Kokeilussa käyttämämme välineet ja sovellukset olivat helppokäyttöisiä. Toimintamalli on näin ollen siirrettävissä helposti muillekin asiakasryhmille (esim. ikäihmiset). Koirien merkitys oppimisen ja kokeilujen onnistumisen kannalta oli tärkeä, joten ajatuksena on jatkossakin hyödyntää eläinavusteisuutta hyvän kokeilukultuurin luomisessa. Somehaukku konseptin idea jatkuu myös DigiHaukussa eli toisen kokeilijan toiminimi-yrityksessä. Go Pro -kameralla kuvaamiseen liittyvä työpaja-aihio on suunnitteilla HAMK:n tapahtumaan keväällä 2019. Kirjoitamme kokeilusta myös tieteellisen artikkelin kevään aikana.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

29.11.2018

Sofiakylä on Nokialla toimiva yksityinen yritys, joka tarjoaa hoiva- ja asuinpalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kaverikoirat ovat vierailleet jo vuosia Sofiakylässä kuukausittain. Sofiakylässä ovat koirien lisäksi myös muut eläimet (oma kissa, kesälampaat) tuomassa iloa ja virkistystä niin asukkaille kuin työntekijöille.

Kokeilun idea syntyi yhteisissä keskusteluissa, joissa syntyi idea hyödyntää kaverikoiria inspiroimaan digitaitojen edistämistä yrityksessä. Vahvana ajatuksena oli myös lisätä kehitysvammaisten henkilöiden näkyyttä sosiaalisessa mediassa. Pieni osa asiakkaista jo julkaisee sisältöä sosiaaliseen mediaan työntekijöiden avustamana, mutta tämän kokeilun avulla haluttaisiin laajentaa työntekijöiden digitaalisen työotteen hyödyntämistä asiakkaiden sisällön tuottamisen tukena.

Inspiraationa sisällöntuottamiselle hyödynnetään koiria, jotka motivoivat ja toimivat luonnostaan yhteisenä kiinnostuksen kohteena työntekijöille ja asiakkaille. Digitaalisuus dokumentoi ja tuo näkyväksi arjen kohtaamisia ja niitä jakaa sosiaalisen median avulla verkostoille ja kertoo Sofiakylän arjesta talon ulkopuolelle. Työskentelytapana on somevalmennus työpajoissa, joiden aiheena ovat valokuvaus, videointi, kuvien jatkokäsittelyt (mm.kalenterit, videoiden työstö, vlogit, animaatio) ja lopputuotoksena sisältöä Sofiakylän esittelyvideoon.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit