SoTe-ammattilaisen sähköinen opas terveyden edistämisen, omahoidon, itseasioinnin ja osallistamisen tueksi, digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoDigisotetaidot

1253 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.10.2018

Keski-Uudenmaan sote, Terveyden edistämisen työryhmä

SoTe-ammattilaisen sähköinen opas terveyden edistämisen, omahoidon, itseasioinnin ja osallistamisen tueksi, digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. SoTe -ammattilaisen tehtävä on auttaa asiakasta oivaltamaan omahoidon ja itseasioinnin digitaaliset mahdollisuudet. Haluamme levittää digitaalisten menetelmien ilosanomaa, ammattilaisilta asiakkaille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Keski-Uudenmaan soten Terveyden edistämisen työryhmässä tuotetaan palveluja asiakaslähtöisesti, asiakkaan omia voimavaroja vahvistaen. Sote-uudistuksessa ja hallituksen kärkihankkeissa digitalisaatiolla on merkittävä osuus, joten ongelman asettelusta syntyvä tavoite on todettu valtakunnalliseksi. Olemme työstäneet Sähköisen oppaan tukemaan ammattilaisten yhtenäistä toimintamallia. Sähköisen oppaan avulla olemme vahvistamassa ammattilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöön ottoa. Oppaan sisällön kokoamisessa on hyödynnetty valtakunnallisesti merkittävien toimijoiden tuottamaa asiantuntijatietoa. Sisältö perustuu tutkittuun tietoon. Toiminnallisuuksiin liittyvät tiedot ja osuudet ovat Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän Terveyden edistämisen työryhmässä tunnistettuja, jo käytössä olevia digitaalisia menetelmiä. Digitalisuudesta toivotaan helpotusta työntekoon, jotta asiakkaalle varattu aika voidaan kohdentaa tämän palvelutarpeen ratkomiseksi. Uusia digitaalisia menetelmiä halutaan hyödyntää asiakkaan prosessissa. Ongelmamme on, että oppaan PDF-muoto ei ole houkutteleva eikä helposti päivitettävä ja käytettävä. Opasta ei voi viedä sellaisenaan web-versioksi. Tämä osaltaan ei tue ammattilaisten toiveita saada digitalisaatiosta apua asiakkaan palvelutarpeen ratkaisun tueksi sopivien menetelmien valikon avulla. Toivomme saavamme oppaan web-versioksi, jossa ammattilainen tai ammattilaiseksi opiskeleva voi ketterästi siirtyä sivulta tai aiheesta toiseen. Houkuttelevuuden myötä oppaan käyttö lisääntyisi ja samalla voisi olla myös asiakkaiden käytettävissä. Tämä myös vastauksena seuraavaan kysymykseen, johon en pääse vastaustamme tallentamaan. Haluamme oppia, että on mahdollista osallistaa asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, digitaalisilla menetelmillä, ja ammattilaisten tuella. Lisäksi haluamme osoittaa, että ammattilaiset toimivat esimerkkeinä digitaalisten välineiden hyödyntämisessä, niiden tarkoitus on helpottaa ammattilaisen työtä ja lisätä asiakkaan osallisuutta omassa hoito- ja palvelusuhteessa. Ammattilaisten toivotaan toimivan digitalisaatiossa ns. hyvän asian sanansaattajina. Opas viedään osaksi toimintamalleja ja sitä kautta asiakasprosesseihin, kohti asiakkaan osuuden vahvistamista digitaalisten menetelmien avulla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sähköinen työkalu ammattilaisille asiakkaiden ja potilaiden omahoidon ja itsepalvelun tukeen on ketterä ja nopea työväline sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluissa. Kuntalainen voi myös itse käyttää työvälinettä omatoimisesti, ja löytää jo olemassa oleviin oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digipalveluihin. Samalla se integroi näitä palveluja, polku eri palveluihin on löydettävissä yhdestä työkalusta. Ideamme painottuu yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn korjaavien toimenpiteiden sijaan. Opas on jo testattu ja käytettävissä, mutta tarvitsemme lisäapua käytettävyyteen. Teemme yhteistyötä alueellisesti ja monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kuuden kunnan alueella mukaan lukien erikoissairaanhoito (Hyvinkään sairaala). Työkalun kehittämiseen ja testaamiseen osallistuvat toimintaansa käynnistämässä oleva Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymä kumppaneineen sekä alueen asukkaat. Ideaa on testattu myös kolme kertaa järjestämillämme Keski-Uudenmaan soten SOTEdigi-messuilla. Käytännössä opasta käytetään sosiaali- ja terveyspalvelujen (mukaan lukien mielenterveys- ja päihdepalvelut) vastaanotoilla sekä toivottavasti yhä enemmän myös omatoimisesti kuntalaisten osalta. Työkalua voidaan testata myös ikääntyneillä, kuten esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaalan asiakkuuksissa sekä erilaisessa ryhmätoiminnassa tai ryhmävastaanotoilla. Mitä kätevämpi ja houkuttelevampi tuote on, sitä mahdollisempaa on käytön laajentaminen. Digituotteen tärkein kriteeri on sen helppo ja yksinkertainen käytettävyys – oikean tiedon lisäksi. Mitä pikemmin, sitä parempi. Olemme heti valmiit kokeiluun.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Keski-Uudenmaan soten Terveyden edistämisen työryhmä. Ryhmä tarvitsee tähän lisäapua, sillä osaamisemme ei riitä oppaan viemiseksi helppoon ja ketterään web-muotoon.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on noin 10 000 €. Sovellussuunnittelijan palkka, noin 1 kk, 4000 euroa. Muita kustannuksia esimerkiksi web-sivuun/alustaan liittyen noin 1000 euroa. Teemme paljon opiskelijayhteistyötä, joten tämän kokeilun voisi jopa toteuttaa myös atk/data- tai muun alan opiskelijoiden kanssa, pienin kustannuksin?

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on vahva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen sekä Keski-Uudenmaan soten ja alueen kuntien johdon tuki. Kehittämistyö tehdään osana omaa työtä yhdessä asiakkaiden kanssa, kuten kuuluukin implementaation varmistamiseksi. Tiimin verkostot ovat niin ikään vahvat, kumppaneina on kansalliset digitoimijat. Resursseja on, mutta ne kohdistuvat enemmänkin sosiaali- ja terveysalan substanssiosaamiseen. Sen sijaan ICT-osaaminen on alallamme niukka resurssi.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Tavoittelimme saavamme "kömpelöstä" pdf-oppaasta digitaalisen ja helppokäyttöisen lyhytversion. Kehitetty mobiiliversio tuo helpotusta sote-ammattilaiselle potilaan/asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän huolen tunnistamiseen; tavoite ammattilaisen ajattelutavan muutoksesta kohti oivallusta huolen puheeksi oton ennakoivasta ja haittoja ehkäisevästä tarpeesta on toteutunut ja yhä laajemmin toteutumassa. Kokeilun paikka -rahoitus on mahdollistanut aihekokonaisuuden viestinnän ja markkinoinnin laajemmin oman toiminta-alueen ulkopuolelle.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Saimme oppaan kokeiluvaiheessa ammattilaiskäyttäjiltä palautetta, jonka mukaan Opas huolen tunnistamiseen on muun muassa (oppi 1) mahdollistanut huoleen liittyvän laadukkaan ja hyväksi havaitun verkkomateriaalin tuomisen mobiilissa kätevästi ammattilaisen käyttöön. Lisäksi kokeilussa todettiin (oppi 2), että huolen tunnistamisen ohella on tärkeä olla konkreettisia ohjeita, joiden avulla potilas/asiakas saadaan ohjatuksi oikean avun pariin. Näistä esimerkkinä muun muassa eri-ikäisten huoli-ilmoitukset sekä potilaan /asiakkaan roolin vahvistamista tukevien menetelmien, kuten vertaistuen, hyödyntäminen. Kokeilusta vinkkinä muille: kysy potilailta/asiakkailta, mikä on heidän näkemys ongelmasta, jota lähdetään ratkomaan. Vastaako ongelma ammattilaisten näkemystä? Keskity kehittämisessä yhteen kokeiluun kerralla ja tee se huolella. Kokeilustamme poiki tarve muu muassa huolen puheeksioton koulutukselle.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätyttyä oppaassa olevaa verkkolinkeistä koostuvaa asiasisältöä muokataan palautteiden mukaisesti entistä kätevämmiksi ja helpommin asiakas-/potilastilanteissa käytettäviksi. Huolen tunnistamisen ja haittoja ennaltaehkäisevä työ jatkuu oppaan avulla. Opas on osa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ennakoivaa ja yksilöllistä terveysteknologia -suunnitelmaa, jonka ensimmäinen Kick Off-tilaisuus liittyy oppaaseen. Kick Off -tilaisuus on sovittu pidettäväksi toukokuussa 2019. Toivomme, että opas ja aihekokonaisuus herättää kiinnostusta valtakunnallisesti, jonka myötä opas hyödynnetään yhä laajemmin asiakkaiden ja potilaiden sekä läheisten oman roolin vahvistamiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tähän vaaditaan entistä tehokkaampaa markkinointia.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit