Sote-logistiikan ääni | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoTyöhyvinvointiSisällöntuotantoOsaaminenOppiminenDigisotetaidot

1469 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.10.2018

Appsolute Solutions Finland Oy, Smart & Lean ja tarinan kertojina sote-logistiikan työntekijät

Sote-logistiikan ääni

Sote-alan logistiikan työntekijöiden arjen tarinat nostetaan valokeilaan. Työntekijöiden tarinat digitaalisista logistiikan ratkaisuista sote-alalla tallennetaan podcast - muotoon ja jaetaan web:ssä. Tarinallistaminen antaa arjen työlle rakennetta, muotoa ja välittää tunnetta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta (https://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet). Oletus on, että tukipalvelut kuten talous-, henkilöstö-, palkka- ja tietohallinto sekä logistiikkaan liittyvät palvelut ovat esillä. Keskiössä ovat silloin tukitoimintojen ICT-toiminnot ja digitalisointi, jolloin tavoitteena on mm. läpinäkyvä tiedonkulku, järjestelmien integrointi ja maakuntatasolla tapahtuvaa palvelujen digitalisointia. Teollisuudessa puhutaan neljännestä teollisesta vallankumousta käyttäen termiiä Teollisuus 4.0 tai Industry 4.0. Sama ilmiö pitää tapahtua julkisten palveluiden toteutuksessa. Sote 4.0 (Healthcare 4.0) tulee väistämättä.. Logistiikkakulut (sairaankuljetus,vanhusten ja vammaisten kotihoito, sairaalan sisäinen logistiikka) ovat noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. On arvioitu, että logistiikkaprosessien paremmalla toteutuksella voidaan alentaa logistiikkakustannuksia vähintään 5-10 %. (https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/sote_toimintojen_tehostaminen_verkkojulkaisu.pdf). Suomalainen sote-alan logistiikka on toteuttanut paljon käytäntölähtöisiä ja digitaalisia ratkaisuja, joita on esitelty akateemisissa tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja asiantuntijapuheenvuoroissa seminaareissa. Tässä kokeilussa nostetaan esiin logistiikan arvoketjuun liittyvä työntekijä ja annetaan hänen äänensä kuulua. Työntekijä voi olla sairaalan varastotyöntekijä, hoitologistikko, osastolla hankinnoista vastaava hoitaja, autonkuljettaja tai toimittajan varastossa työskentelevä hoitotarvikkeiden pakkaaja. Logistiikan arjen sankarit kertovat omalla äänellään miten digitaaliset ratkaisut toimivat: Millaisia haasteita ja kehityskohteita he päivittäin näkevät ja kokevat. Millaisia digitaalisia ratkaisuja he ovat suunnitelleet ja toteuttaneet. Millaisia uusia ideoita heillä on. Miten he kokevat oman työnsä ydintoiminnon tukijana. Miltä näyttää sote-alan logistiikan tulevaisuus arvoa tuottavan työntekijän mielestä. Miten hyvin he ovat sinut digitaalisten työvälineiden kanssa. Mllaisia osaamisen haasteita he tunnistavat itsessään ja lähityöyhteisössä. Miten he parhaiten ja helpoiten omaksuvat uusia työvälineitä. Miten työntekijät osallistetaan prosessien parantamistyöhön? Miten työntekijöiden digiosaaminen on varmistettu? Onko digitaalinen ratkaisu työntekijän kannalta tarkoituksenmukainen? Miten työntekijän uudet kehittämisideat käsitellään? Miten työntekijä edistää digitaalisuutta työyhteisössään?

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa annetaan ääni viidelle logistiikan arvoketjuun liittyvälle sote-alan työntekijälle. He puhuvat sote-alan logistiikan prosesseista ja niihin liittyvistä digitaalisista ratkaisuista sekä kertovat omasta työstään omilla sanoillaan. Tarinat tallennetaan podcast-äänitiedostoksi ja jaetaan esim. jakso.fi - sivuston kautta (http://jakso.fi/podcastit) ja muissa tarkoituksenmukaisissa avoimissa web-palveluissa. TUOTOKSET Tuotos 1: Viisi (5) erilaista arjen tarinaa sote-alan logistiikan digitalisoinnista. Tarinat on tallennettu podcast - äänitallenteiksi ja ne jaetaan avoimilla alustoilla. Tuotos 2: Yhteenveto tarinankertojien kokemuksista olla kertojana ja äänenä. Miten tallennustilanne koettiin? Miten usein niin pirstaleisen ja joskus jopa absurdin todellisuuden pystyi muotoilemaan sanoiksi, lauseiksi ja kokonaiseksi tarinaksi? Miltä tuntuu on oma kertomus tallentuu ja se jaetaan? Miten työyhteisö suhtautui tähän mahdollisuuteen? Mikä vaikutus tarinankerronnalla on oman osaamisen jäsentymiseen? VAIKUTUS -Tuodaan esiin normaalisti näkymätön sote-alan tukipalvelu eli logistiikka esille -Annetaan logistiikan työntekijälle tilaa ja paikka tuoda oma mielipiteensä ja näkemyksensä esiin -Kuten kirjoittaminen myös tarinan kerronta jäsentää asioita ja antaa niille merkityksen ja kontekstin. Työntekijä osaaminen ja kokemus jäsentyy tarinan kerronnan kautta -Podcastien kautta levitetään tietoa käytössä olevista digitaalisista ratkaisuista -Lisääntynyt ymmärrys tarinankerronnan ja -tallentamisen mahdollisuuksista ja esteistä -Podcast tallennusteknologian hallinta ml.lisenssit lisääntyo -Podcastien jakokanavavat ja mahdollisuudet tulivat tietoisuuteen Kokeilun aikana testaan: -Otetaan sote-alan yritykseen ja/tai logistiikan työntekijään yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja tallennuksesta -Tehdään agendaan perustuva epämuodolliset haastattelut ja tallennetaan ne -Editoidaan tallenteet -Jaetaan tallenteet -Reflektoidaan haastateltavien kanssa tallennustilanteesta ja siihen liittyvistä kokemuksista Testiryhmään valitaan 5 työntekijää eri sote-alan organisaatioista. Tallennustilannetta varten hankitaan asianmukainen tallennuslaitteisto lisensseineen. Tammikuu - helmikuu 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Haastattelut ja podcast editoinnit tekevät Appsolute Solutions Finland Oy sekä asiantuntijana Tuula Löytty (Smart&Lean). Haastateltavat edustavat suomalaisia sote-alan toimijoita.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 8 700 e: Haastateltavien valinta ja haastattelun suunnittelu&toteutus 6 700; Koneet ja laitteet+lisenssi 1 000; Dokumentointi, palaute ja arviointi 1000;

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on kontakteja sote-alaan yleisesti, sekä erityisesti sote-logistiikkaan. Tiimi hallitsee tallennus ja web-tekniikat. Lisäksi tiimillä on pitkäaikainen kokemus prosessien osallistavasta kehittämisestä, jatkuvasta parantaminen, projektin hallinnasta ja tutkimustyöstä.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilulle asetetut oppimistavoitteet: Miten sote-alan yrityksiä pitää lähestyä, että saadaan lupa tehdä työntekijän kanssa podcast? Miten logistiikan työntekijää pitää lähestyä, että hän lupautuu tarinan kertojaksi? Millaisista digitaalisista ratkaisuista halutaan ja voidaan puhua? Miten avoimesti yritykset jakavat parhaita käytäntöjään? Miten podcastin tekeminen tapahtuu? Miten podcast jaetaan? KOMMENTIT: Esimiehen suostumus haastatteluun alusta lähtien antaa sekä työntekijälle että haastattelijalle hyvän perustan. Kaikki tahot, joita lähestyin, olivat halukkaita podcastin tekoon. Ei tullut esiin rajoitteita mistä digi-ratkaisuista voidaan tai ei voida puhua. Parhaista käytännöistä puhutaan mielellään. .

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

MITÄ KOKEILUSTA HALUTAAN OPPIA Miten työntekijät osallistetaan prosessien parantamistyöhön? Miten työntekijöiden digiosaaminen on varmistettu? Onko ko. digitaalinen ratkaisu työntekijän kannalta tarkoituksenmukainen? Miten työntekijän uudet kehittämisideat käsitellään? Miten työntekijä edistää digitaalisuutta työyhteisössään? TÄMÄN KOKEILUN OTOKSEN POHJALTA Osallistetaan, mutta vaihtelevasti Omaa digi osaamista ei koettu kehittämisen esteeksi, merkittävämpiä esteitä löytyy muualta Podcastissa tarkasteltu ratkaisu oli koettu järkeväksi, mutta liialliseen tyytyväisyyteen ei ole aihetta Organisaatiot ovat erilaisia; toisissa kehittäminen on osallistavampaa ja toivottavampaa kuin eräissä Digitaaliset ratkaisut etenevät. Pääosin siitä vastaa yrityksen johto. KAKSI OPPIA: Kysymällä selviää? Ihmisillä on halu puhua omasta työstään, vain kuuntelija puuttuu. VINKKI: Podcastin teko on mukavaa!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

MITÄ TAPAHTUU KOKEILUN PÄÄTYTTYÄ? Käytän podcastia yhtenä media-kanavana jatkossakin. Sote-alan kehittämisen suhteen - asiat eivät ole minun käsissäni. MITEN KOKEILUSTA VOI SKAALATA ISOMMAN MITTAKAAVAN TOIMINTAA JA MITÄ SE VAATII? Tämä kokeilu on käsityötä ja sellaisiakin tarvitaan. Yksilöllisyyttä, persoonallisuutta ja inhimillisyyttä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

16.03.2019

Sote-logistiikan ääni


Raportti 1


Otetaan sote-alan yritykseen ja/tai logistiikan työntekijään yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja tallennuksesta

 • Ensimmäiset 2 haastateltavaa sovittuTehdään agendaan perustuvat epämuodolliset haastattelut ja tallennetaan ne

 • Tekniikan suhteen hankinnat tehty, seuraavaksi tekniikka on otettava haltuun


Editoidaan tallenteet ja jaetaan ne web:ssäReflektointia

 • Taas uuden ääressä ja mahdollisuus oppia niin podcast:in teosta kuin sote-logistiikasta
 • Hienoa lähteä tällaiseen kokeiluun kun haastateltavat olivat heti mukana matkassa.


*****************************

Raportti 2Raportti 15122018*****************************

Raportti 313.1.2019 Sunnuntaina


No niin, nyt on jouluvapaat vietetty ja palattu takaisin tämänkin harrastuksen pariin. Yksi podcast on tehty ja se tehtiin Päijät-Hämeen Tekstiilihuollossa työskentelevän Arja Suomalaisen kanssa. Keskustelimme hyllytyspalvelusta. Etsin vielä jakelukanavaa podcasteille ja kunhan sen löydän laitan linkin tännekin.


Seuraavat 2 nauhoitusajankohtaa on jo sovittu. Ne ajoittuvat tammi-helmikuun vaihteeseen.


Editointi on suhteellisen yksinkertaista...tällä ambitiolla, mutta siinä olisi paljon opittavaa ja tutkittavaa.


Kokeilu etenee suunnitelman mukaisesti.


Oho-podcast


**************************************************************************

Raportti 41.2.2019 Castbox valittu levitysalustaksi - linkki. Hiukan vielä hienosäätöä, mutta hyvä tulee. Kaksi ekaa podcastia tehty, joista jälkimmäinen tulee eetteriin lähipäivinä. Kaksi seuraavaa haastattelua on sovittu. Vain yksi haastateltava on vielä tuntematon.Raportti 54.3.2019 Castbox - linkki.


4 haastattelua löytyy Castbox linkin takaa, viides tehdään tällä viikolla. Ihan ei onnistunut helmikuun loppuun mennessä toteutus, mutta talvilomakin piti viettää.


Loppuraportti löytyy täältä. Kommentit powepoint dokumenttiin on toivottua tavaraa.Raportti 616.3.2019 Castbox - linkki.


5 haastattelua löytyy Castbox linkin takaa.


Loppuraportti löytyy täältä. Kommentit powepoint dokumenttiin on toivottua tavaraa.

Lyhyt kuvaus


Sote-alan logistiikan työntekijöiden arjen tarinat nostetaan valokeilaan. Työntekijöiden tarinat digitaalisista logistiikan ratkaisuista sote-alalla tallennetaan podcast - muotoon ja jaetaan web:ssä. Tarinallistaminen antaa arjen työlle rakennetta, muotoa ja välittää tunnetta.


Minkä ongelman haluaisit ratkaista?


Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta (https://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet). Oletus on, että tukipalvelut kuten talous-, henkilöstö-, palkka- ja tietohallinto sekä logistiikkaan liittyvät palvelut ovat esillä. Keskiössä ovat silloin tukitoimintojen ICT-toiminnot ja digitalisointi, jolloin tavoitteena on mm. läpinäkyvä tiedonkulku, järjestelmien integrointi ja maakuntatasolla tapahtuvaa palvelujen digitalisointia. Teollisuudessa puhutaan neljännestä teollisesta vallankumousta käyttäen termiiä Teollisuus 4.0 tai Industry 4.0. Sama ilmiö pitää tapahtua julkisten palveluiden toteutuksessa. Sote 4.0 (Healthcare 4.0) tulee väistämättä..


Logistiikkakulut (sairaankuljetus,vanhusten ja vammaisten kotihoito, sairaalan

sisäinen logistiikka) ovat noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. On arvioitu, että logistiikkaprosessien paremmalla toteutuksella voidaan alentaa logistiikkakustannuksia vähintään 5-10 %. (https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/sote_toimintojen_tehostaminen_verkkojulkaisu.pdf). Suomalainen sote-alan logistiikka on toteuttanut paljon käytäntölähtöisiä ja digitaalisia ratkaisuja, joita on esitelty akateemisissa tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja asiantuntijapuheenvuoroissa seminaareissa.


Tässä kokeilussa nostetaan esiin logistiikan arvoketjuun liittyvä työntekijä ja annetaan hänen äänensä kuulua. Työntekijä voi olla sairaalan varastotyöntekijä, hoitologistikko, osastolla hankinnoista vastaava hoitaja, autonkuljettaja tai toimittajan varastossa työskentelevä hoitotarvikkeiden pakkaaja.


Logistiikan arjen sankarit kertovat omalla äänellään miten digitaaliset ratkaisut toimivat: Millaisia haasteita ja kehityskohteita he päivittäin näkevät ja kokevat. Millaisia digitaalisia ratkaisuja he ovat suunnitelleet ja toteuttaneet. Millaisia uusia ideoita heillä on. Miten he kokevat oman työnsä ydintoiminnon tukijana. Miltä näyttää sote-alan logistiikan tulevaisuus arvoa tuottavan työntekijän mielestä. Miten hyvin he ovat sinut digitaalisten työvälineiden kanssa. Mllaisia osaamisen haasteita he tunnistavat itsessään ja lähityöyhteisössä. Miten he parhaiten ja helpoiten omaksuvat uusia työvälineitä.Miten ideasi ratkaisee ongelman?


Kokeilussa annetaan ääni viidelle logistiikan arvoketjuun liittyvälle sote-alan työntekijälle. He puhuvat sote-alan logistiikan prosesseista ja niihin liittyvistä digitaalisista ratkaisuista sekä kertovat omasta työstään omilla sanoillaan. Tarinat tallennetaan podcast-äänitiedostoksi ja jaetaan esim. jakso.fi - sivuston kautta (http://jakso.fi/podcastit) ja muissa tarkoituksenmukaisissa avoimissa web-palveluissa.
TUOTOKSET

Tuotos 1: Viisi (5) erilaista arjen tarinaa sote-alan logistiikan digitalisoinnista. Tarinat on tallennettu podcast - äänitallenteiksi ja ne jaetaan avoimilla alustoilla.


Tuotos 2: Yhteenveto tarinankertojien kokemuksista olla kertojana ja äänenä. Miten tallennustilanne koettiin? Miten usein niin pirstaleisen ja joskus jopa absurdin todellisuuden pystyi muotoilemaan sanoiksi, lauseiksi ja kokonaiseksi tarinaksi? Miltä tuntuu on oma kertomus tallentuu ja se jaetaan? Miten työyhteisö suhtautui tähän mahdollisuuteen? Mikä vaikutus tarinankerronnalla on oman osaamisen jäsentymiseen?


VAIKUTUS

 • Tuodaan esiin normaalisti näkymätön sote-alan tukipalvelu eli logistiikka esille
 • Annetaan logistiikan työntekijälle tilaa ja paikka tuoda oma mielipiteensä ja näkemyksensä esiin
 • Kuten kirjoittaminen myös tarinan kerronta jäsentää asioita ja antaa niille merkityksen ja kontekstin. Työntekijä osaaminen ja kokemus jäsentyy tarinan kerronnan kautta
 • Podcastien kautta levitetään tietoa käytössä olevista digitaalisista ratkaisuista
 • Lisääntynyt ymmärrys tarinankerronnan ja -tallentamisen mahdollisuuksista ja esteistä
 • Podcast tallennusteknologian hallinta ml.lisenssit lisääntyo
 • Podcastien jakokanavavat ja mahdollisuudet tulivat tietoisuuteenMiten testata ideasi? Mitä käytännössä kokeillaan?


Kokeilun aikana testaan:

 • Otetaan sote-alan yritykseen ja/tai logistiikan työntekijään yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja tallennuksesta
 • Tehdään agendaan perustuva epämuodolliset haastattelut ja tallennetaan ne
 • Editoidaan tallenteet
 • Jaetaan tallenteet
 • Reflektoidaan haastateltavien kanssa tallennustilanteesta ja siihen liittyvistä kokemuksista


Testiryhmään valitaan 5 työntekijää eri sote-alan organisaatioista. Tallennustilannetta varten hankitaan asianmukainen tallennuslaitteisto lisensseineen. Mitä kokeilusta halutaan oppia?

 • Miten työntekijät osallistetaan prosessien parantamistyöhön?
 • Miten työntekijöiden digiosaaminen on varmistettu?
 • Onko digitaalinen ratkaisu työntekijän kannalta tarkoituksenmukainen?
 • Miten työntekijän uudet kehittämisideat käsitellään? Miten työntekijä edistää digitaalisuutta työyhteisössään?Kuka kokeilun toteuttaa?

Haastattelut ja podcast editoinnit tekevät Appsolute Solutions Finland Oy sekä asiantuntijana Tuula Löytty (Smart&Lean). Haastateltavat edustavat suomalaisia sote-alan toimijoita.


Mikä on kokeilun budjetti?


Kokeilun budjetti on 8 700 e:


Haastateltavien valinta ja haastattelun suunnittelu&toteutus 6 700;

Koneet ja laitteet+lisenssi 1 000;

Dokumentointi, palaute ja arviointi 1000;;Mitä resursseja tiimillä on ennestään?


Tiimillä on kontakteja sote-alaan yleisesti, sekä erityisesti sote-logistiikkaan. Tiimi hallitsee tallennus ja web-tekniikat. Lisäksi tiimillä on pitkäaikainen kokemus prosessien osallistavasta kehittämisestä, jatkuvasta parantaminen, projektin hallinnasta ja tutkimustyöstä.Mikä on kokeilun kaavailtu ajankohta?


Marraskuu 2019 - helmikuu 2019.


Mitä odotatte oppivanne kokeilusta?


 • Miten sote-alan yrityksiä pitää lähestyä, että saadaan lupa tehdä työntekijän kanssa podcast?
 • Miten logistiikan työntekijää pitää lähestyä, että hän lupautuu tarinan kertojaksi?
 • Millaisista digitaalisista ratkaisuista halutaan ja voidaan puhua?
 • Miten avoimesti yritykset jakavat parhaita käytäntöjään?
 • Miten podcastin tekeminen tapahtuu?
 • Miten podcast jaetaan?Itsearviointi asetettujen valintakriteerien suhteen


A) Uutuusarvo ja innovatiivisuus

<em>Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?</em>

<em>Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti uusi?</em>

<em>Tuoko kokeilu uudenlaisia ratkaisuja johonkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kannalta olennaiseen haasteeseen?</em>


Sote-alan tukipalvelut ml. logistiikka on säästöpaineiden edessä murroksessa. Työntekijöiden osallistuminen muutokseen asioita edistävällä asenteella on kriittinen tekijä. Työntekijöiden digiosaamisen ja osallistumisen esittäminen tarinan kautta antaa sekä työntekijälle itsevarmuutta kohdata tulevat muutokset että kuulijalle realistisen kuvauksen käytössäolevista digitaalisista logistiikan ratkaisuista.


Digitaalisuudesta ja logistiikasta kertominen on liian usein jäänyt asiantuntijoiden ja akateemikkojen varaan. Tässä kokeilussa tuetaan moniäänistä kerrontaa tuomalla esille logistiikan työntekijät organisaation alimmilta kerroksilta. Ääneen pääsevät ne työntekijät, jotka tekevät arvoa tuottavaa työtö sote-logistiikan arvoketjussa.


Podcast välineenä on maailmalla nosteessa, Suomessa ei niinkään vielä. Toteutustiimi näkee, että podcast tiedon välittäjä nousee tulevaisuudessa merkittävään asemaan. Lisäksi tiimi olettaa että videon sijaan puheen tallentamiselle on matalampi kynnys. Uskotaan, että tähän kokeiluun saadaan helposti tarinankertojia mukaan.B) Vaikutukset sote-alan digiosaamisen ja työelämätaitojen kehittämiseen

<em>Kohdistuuko kokeilu laajasti tunnistetun ongelman korjaamiseen?</em>

<em>Viekö kokeilu sote-alan digiosaamista tai työelämätaitoja eteenpäin?</em>

<em>Tuottaako kokeilu monistettavan mallin tai toimintamahdollisuuden?</em>

<em>Mitkä ovat kokeilijoiden mahdollisuudet (verkostot, resurssit) tulosten levittämiseen tai toimimiseen vaikutusten tuottamiseksi?</em>


Sote-alan logistiikka edustaa kustannuksiltaan merkittävää osaa kokonaiskustannuksista. Siihen kohdistuu myös jatkossa isot säästöpaineet. Nyt matalalla roikkuvat omenat on ensin syytä kerätä eli jaetaan parhaita käytäntöjä, joista muut alalla toimivat voivat ottaa oppia. Kokeilussa digitaaliset logistiikka-alan ratkaisut tuodaan esille kerronnan kautta ja jaetaan kuulijoille.


Kokeilussa osaamiskapasiteetin lisääntymisestä nauttivat sekä tarinan kertojat, tarinan kuulijat että toteutustiimi. Jatkuva osaaminen kehittäminen on edellytys jatkuvalle parantamiselle ja innovaatioille. Tällä motivaatiolla tiimi on liikkeellä.


Malli on monistettavissa helposti. Toteutuskustannukset ovat edulliset.C) Toteuttamiskelpoisuus

<em>Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset organisaatiot ja tahot mukana toteutuksessa? </em>KYLLÄ


<em>Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, verkostot, muu rahoitus ym.) kokeilulla on käytettävissään kokeilun toteuttamiseen?</em>

Resurssit ovat riittävät ja sopivasti mitoitetut.


<em>Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?</em>

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit