Työkalut vastuullisempien ruokapalveluiden tuottamiseen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

IlmastoRuokatuotantoEkologisuusRuokapalvelutVastuulliset ruokapalvelut

1473 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Työkalut vastuullisempien ruokapalveluiden tuottamiseen

Kokeilussa tuodaan muutosjohtamisesta tuttuja asenteiden ja käyttäytymisen muutoksen metodeita ruokapalveluympäristöön. Kokeilun tavoitteena on löytää konkreettinen toimintamalli kasvisruokien houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä henkilöstön ja asiakkaiden osallistamiseksi. Toimintamallin on tarkoitus toimia eräänlaisena kehyksenä, jonka avulla ruokapalveluiden vastuullisuutta voidaan konkreettisesti ja mitattavasti lisätä. Toimintamallissa määritetään keskeiset vaiheet vastuullisuuden lisäämiseksi sekä työkalut kuhunkin vaiheeseen. Työkalut voivat olla esimerkiksi osallistamisen metodeja, henkilöstön koulutussisältöjä, kasvisruokareseptiikkaa tai uusia tuotteita. Tämän kokeilun ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa lisää tietoa, vaan tuoda konkreettisia ratkaisuja vastuullisempien ruokapalveluiden tuottamiseksi käytännössä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vastuullisemmat ruokapalvelut ovat nousseet agendalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kokeiluhaun yhteydessä esitetyt kysymykset ovat juuri niitä ydinongelmia, jotka myös me olemme tunnistaneet keskusteluissamme yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. On olemassa akuutti tarve vastuullisemmille palvelun tuottamisen malleille. Konkreettisia ratkaisuita on kuitenkin vielä varsin vähän tai ne keskittyvät vain yhteen suhteellisen kapeaan näkökulmaan tai tuotantoprosessin osaan. Jo olemassa olevien ratkaisuiden lisäksi näkemyksemme mukaan tarvitaan työkalustoa asenteiden ja käyttäytymisen muuttamiseksi läpi linjan. Kokeilumme tähtää nimenomaisesti tällaisen yleisesti sovellettavan työkaluston rakentamiseen. Haemme mukaan kokeiluun, sillä ohjelmassa mukana oleminen mahdollistaisi meille laajemman resurssien käytön kohteissa, joissa kokeilua tehdään ja toisaalta toimisi hyvänä työkaluna oman vastuullisuussuunnitelmamme kehittämisessä. Kokeiluun pääseminen käytännössä mahdollistaisi meille monipuolisemman työkaluston ja suuremmat aikapanostukset kasvisruokien houkuttelevuuden lisäämisessä sekä henkilöstön ja asiakkaiden (erityisesti ruokailijoiden) osallistamisessa. Kokeiluun pääseminen toimisi myös tärkeänä signaalina sille, että ruokapalveluiden vastuullisuuden lisääminen nähdään palveluntuottajan, palvelun ostajan ja loppuasiakkaiden yhteistyönä sen sijaan, että se kuuluisi yksinomaan yhden tahon vastuulle. Toimisimme tässä mieluusti draiverina.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Valittavat asiakkaat voivat olla keskenään erilaisia, mutta niille yhteistä on vastuullisuus strategian osa-alueena. Asiakkuuksista valitaan kohteet (yhteensä n. 3-5 kpl), joissa kokeilu toteutetaan. Useampi kohde mahdollistaa erilaiset kokeilut ja toisaalta huomioi erilaiset toimintaympäristöt ja -kulttuurit. Kokeilun alussa valitsemme mittarit, joilla vastuullisuuden edistymistä seurataan paitsi kohteiden välillä, myös suhteessa asiakkaan muihin kohteisiin, jotka eivät ole osa kokeilua. Alustava toteutussuunnitelma (voi päivittyä vaiheessa 1 tehtävien havaintojen pohjalta): 1. Taustat ja osapuolten kuuntelu • Keskeisten päätöksentekijöiden sitouttaminen • Loppuasiakkaiden osallistaminen • Henkilöstön mukaanotto  Lopputulemana ymmärrys kohteiden eroista ja yhtäläisyyksistä kasvisruokiin liittyvien asenteiden osalta, long list keinovalikoimasta sekä alustava ymmärrys mitattavista tavoitteista, joita kohteille voidaan asettaa 2. Nykytila vs. tahtotila • Synteesi siitä, missä ollaan nyt ja missä halutaan olla (yhdessä asiakasyritysten johdon, henkilöstön ja loppuasiakkaiden edustuksen kanssa) • Tavoitteet ja mittarit  Lopputulemana yhteinen ymmärrys tavoiteltavan muutoksen laajuudesta, yhteisesti asetetut tavoitteet ja mittarit 3. Ratkaisumalli: tarina ja toimenpiteet  Lopputulemana tavoiteltavan muutoksen sanoitus ja priorisoitu lista toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään sekä kohdekohtaiset toimenpidesuunnitelmat seurantamekanismeineen 4. Käytännön toimenpiteiden toteuttaminen ja ohjaus • Yksinkertaiset, helposti toteutettavissa olevat toimenpiteet viikoittaisessa ruokailussa • Pidemmän aikavälin toimenpiteet, esim. koulutukset, reseptiikan kehittäminen, digitaaliset ratkaisut, uudet osallistamisen metodit  Lopputulemana testattu toimintamalli tuloksineen, työkalusto sekä priorisoitu lista seuraavista kehityskohdista ja -projekteista (mahdollisesti vastuineen)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa työryhmä yhdessä valittavien asiakkaiden kanssa. Työryhmä muodostuu projektipäälliköstä sekä asiantuntijoista. Työryhmässä on vahvaa kokemusta ruokapalveluiden käytännön tuottamisesta, niiden kehittämisestä, johtamisesta sekä muutosjohtamisesta. Työryhmä vastaa kokeilun toteuttamisesta ja sen aikana syntyvien materiaalien ja toimintamallien tuottamisesta. Kokeilussa mukana ovat strategiset kumppanimme, joiden kautta meillä on n. 10 000 HoReCa-alan ammattilaisen joukko sekä oma tuotantotehdas, jossa ruoka valmistetaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti on ensisijaisesti työryhmän palkkakuluja ja materiaalikuluja. Kokeiluraha käytettäisiin työkalujen tuottamiseen. Työkalut voivat olla esimerkiksi osallistamisen metodeja, henkilöstön koulutussisältöjä, kasvisruokareseptiikkaa tai uusia tuotteita.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Muuta rahoitusta ei ole haettu. Käytössä on työryhmän ja strategisten kumppanien osaaminen. Tapamme tuottaa ruokapalveluita tällä hetkellä mahdollistaa meille kokeilun vaatimat resurssipanostukset. Oma ruokatuotanto mahdollistaa myös nopean tuotekehityksen ja testauksen tarvittaessa esim. reseptiikan kehittämisessä. Kokeilussa hyödynnettävät muutosjohtamisen metodit ovat olleet laajasti käytössä useissa organisaatioissa ja niillä on saavutettu erinomaisia myös liiketoiminnallisesti mitattavia tuloksia. Kokeiluhakuun osallistuvilla henkilöillä on omakohtaista käytännön kokemusta metodien hyödyntämisestä ja käytännön muutosjohtamistyöstä sekä muutosjohtamisen konsulttina että liiketoimintavastuullisena johtajana.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Ruokapalvelussa pystytään tuottamaan n. 300 000 ateriaa vuorokaudessa. Toiminta-alueena on koko Suomi.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Näemme, että konkreettisten toimintamallien luominen kasvisruokaa ja vastuullisuutta koskevan käyttäytymisen ja asenteiden muuttamiseksi on kriittistä sekä liiketoimintamme että koko ateriapalvelutoiminnan kannalta. Nykyinen toimintamallimme, jolla ruokapalvelua tuotamme, hyödyntää jo laajasti lähiruokaa, kotimaisia raaka-aineita sekä vähentää merkittävästi hävikkiä. Jo tekemämme ratkaisut eivät kuitenkaan yksin riitä ruokapalveluiden vastuullisuuden lisäämiseksi ja näkemyksemme mukaan esittämämme kaltaiselle asenteita ja käyttäytymistä muuttavalle ratkaisulle on suuri tarve. Kokeilun lopputulemana on 1. Valmis, tosipaikassa testattu skaalautuva toimintamalli ja ymmärrys erilaisten vastuullisuustoimenpiteiden todellisista vaikutuksista eri kohderyhmissä 2. Työkalut vastuullisuuden lisäämiseksi kohteissa, joihin tuotetaan ruokapalvelua (valtakunnallisesti) 3. Mitattavat tulokset toimintamallin vaikuttavuudesta ja myönteiset asenteen ja käyttäytymisen muutokset kokeilun yksiköissä