Työvoimatarpeen ennakointimalli suurten rakennus- ja kehityshankkeiden osana | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

1082 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.05.2019

Jarno Hakanen, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

Työvoimatarpeen ennakointimalli suurten rakennus- ja kehityshankkeiden osana

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata työvoimatarpeen ennakointimallia suuriin rakennushankkeisiin. Suurien rakennushankkeiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että kyetään turvaamaan riittävä ja osaava työvoima.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen rahoitti sen toteuttaja Tampereen kaupunki (40%) ja Pirkanmaan liitto (60%). Hankkeen kesto oli 1.1.2019 - 30.4.2019 ja kokonaisbudjetti 49 064 € joka alitettiin selvästi

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Mallia rakensi ennakointiryhmä johon kuului useiden eri organisaatioiden edustus (TE, Ely, kaupungin rakennuttamisyksikkö, Työllisyyspalvelut, Oppilaitosten edustus, kaupallinen ennakointitiedon tuottaja). Ennakointiryhmä saavutti yhteisymmärryksen mallista ja sen toiminnasta. Lisäksi sitouduttiin täytäntöönpanemaan mallia ja jatkokehittämään sitä, mikäli tarvetta on. Malliin voi tutustua väliaikaisessa osoitteessa https://aiko.i2works.fi/

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Työvoima- ja osaamistarpeen ennakoinnissa kannattaa keskittyä 1. Nimenomaan suuriin rakennushankkeisiin, sillä ne aiheuttavat alueellisesti pullonkaulat työvoimatarpeeseen 2. Hankkeissa nimenomaan "kriittisiin työlajeihin", eli työhön jota hankkeessa tai alueella yhtäaikaisesti on poikkeuksellisen paljon verrattuna "keskimääräiseen" rakentamiseen

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Ennakointimallia aletaan täytäntöönpanna seudullisesti ja laajentaa toiselle toimialalle. Sen tuottamaan tietoa aletaan hyödyntää työvoima- ja osaajatarpeen helpottamiseksi sekä täsmäkoulutusten järjestämiseksi. Malli on yleisesti hyödynnettävissä ja siitä viestitään valtakunnallisesti

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.05.2019


<u>Hankkeen keskeiset tavoitteet:</u>


Hankkeessa kuvataan ennakointimalli ja samalla arvioidaan sen käytön laajentaminen muille toimialoille. Päätökset tulevista toimenpiteistä dokumentoidaan. Hankkeessa luotava malli on käytettävissä ja sovellettavissa jo tiedossa olevissa ja tulevissa rakennushankkeissa. Saatua tietoa voidaan hyödyntää eri organisaatioissa. Malli on yleisesti hyödynnettävissä ja monistettavissa


 


Tehtävä selvitys- ja mallinnustyö luo pohjaa SILTA-sopimusta valmisteltavaan kokonaisuuteen "Suurhankkeiden osaamisen hallintaprosessin mallintaminen ja pilotointi" (työnimi).


 


Tavoitteiden saavuttaminen:


Hankkeen tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Mallia varten koottu ennakointiryhmä saavutti yhteisen näkemyksen siitä, kuinka ennakointimalli toimii ja miten eri toimijat siihen jatkossa osallistuvat. Malli kuvattiin visuaalisesti ja saatettiin sähköiseen muotoon. Malli julkaistaan mm. kokeilunpaikka.fi ja pilkahdus.fi -alustoilla, joista se on yleisesti hyödynnettävissä. Lisäksi järjestettiin 24.4.2019 toimialasolujen työpajapäivä, jossa arvioitiin mallin soveltumista valituille toimialoille (ICT, Sote-hoiva, Elämystalous).


 


Tampereen Raitiotie -hankkeesta tehtiin aikajana ja sitä sovellettiin ennakointimalliin. Edelleen kartoitettiin ja tunnistetiiin akuutit ja tulevaisuuden osaamis- ja rekrytarpeet. Näihin tarpeisiin vastattiin yhteistyössä Tredun ja TE-toimiston kanssa (kiviasentajat), muut oppilaitokset (sähköasentajaopiskelijat) sekä kaupungin työllisyyspalveluiden muiden toimijoiden kanssa (kirvesmiehet / Tailor´s House).


 

<u>Hankkeessa toteutetut keskeiset toimenpiteet:</u>


1. Taustaselvitykset ja osaamis- sekä rekrytointitarpeiden kartoitus


Kartoitimme ja selvitimme rakennusalan toimintamalleja ja erityisesti rakennushankkeiden prosseja, aina kaavoituksesta hankkeen valmistumiseen. Haastattelimme yhteensä kymmenittäin rakennusalaan liittyviä paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita. Pyysimme jokaista haastateltavaa nimeämään tahon, jota kannattaisi haastatella aiheen tiimoilta. Tällä menetelmällä saimme koottua kattavan verkoston alan työvoimarpeen ennakointia varten. Vastaanotto mallista ja sen tarpeesta oli pääosin innostunut tai kannustava


 


 


2. Ennakointiryhmän kokoaminen


Kokosimme mallin kehittämistä varten ennakointiryhmän johon kuuluivat


- Kaupungin rakennuttamisyksikön edustajat


- ELY


- TE-toimisto


- Keskeisimmät oppilaitokset (TAMK, TAKK, Tredu)


- Työllisyyspalvelut


- Forecon Oy (rakennusalan ennakointitiedon tuottaja)


- Raitiotieallianssi (estynyt)


 


Ryhmän jäsenet sitoutuivat olemaan mukana ennakointimallin mahdollisessa täytäntöönpanossa ja sen mukanaan tuomissa kehittämistarpeissa


 


 


3. Ennakointiryhmän työpajat


Työpajoissa arvioitiin mallin luonnoksia ja jatkoideoitiin niitä. Jälkimmäisessä työpajassa todettiin malli "valmiiksi" ja työryhmän jäsenet sitoutuivat olemaan mukana jahka mallia aletaan täytäntöönpanna. Työpajoissa todettiin että mallin kannalta järkevintä on keskittyä nimenomaan suuriin hankkeisiin sillä ne aiheuttavat alueellsia ongelmia työvoiman saatavuuteen. Edelleen hankkeissa kannattaa keskittyä mahdollisiin kriittisiin työlajeihin. Näille työlajeille on ominaista poikkeuksellisen suuri työmäärä hankkeessa verrattuna yleisesti rakentamiseen (esim. Ratiotie - kiviasennus, Kansi-areena - erikoisraudoittaminen, Sulkavuori - massasiirto). Kriittiset työlajit vaativat tietynlaista erityisosaamista tai esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia, vaikkakin ne voivat olla myös ns. matalan kynnyksen ammattialoja. Jatkossa kannattaa myös arvioida kriittistä konekantaa vastaavalla tavalla (esim. suuret ratahankkeet: tunnin juna, raitiotiehankkeet Tampere-Turku-Oulu, Raide-jokeri jne).


 


4. Osaamistarve ja rekrytointiraportti


Ratiotieallianssin osalta teimme laajat osaamistarve- ja rekrytointikartoitukset helmikuussa 2019. Suuri hanke on jaettu tekniikkalajien mukaisiin kokonaisuuksiin, joten paras näkemys tarpeista oli tekniikkalajivastaavilla jotka haastattelimme. Näkemys oli että tätä kartoitusta olisi kannattanut tehdä jo ratiotiehankkeen suunnitteluvaiheessa (2015). Henkilöresurssit oli pystytty arvioimaan n. 5% tarkuudella 1-2 vuotta eteenpäin hankkeessa. Ajallinen resursointi menee vaikeammaksi sitä mitä myöhäisemmässä vaiheessa hankkeen rakentamisvaihetta arvioidaan. Akuuteihin rekrytointitarpeisiin vastattiin ennakointiryhmän yhteistyöllä (TYPA, TE, TREDU, Muut alueen ammatilliset oppilaitokset)Malliin voi tutustua väliaikaisessa osoitteessa

<u>http://tre1.point2.fi/</u>

 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit