Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

578 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.10.2017

Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Idean päämäärä on vapaaehtoistoiminnan aloittamisen kynnyksen madaltaminen ja vapaaehtoistyöhön pääsyn tukeminen kehitysyhteistyön vapaaehtoistehtäviin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vapaaehtoistyön merkitys on kasvanut myös kehitysyhteistyön kentällä julkisen sektorin tuen kaventuessa. Monien kehitysyhteistyön toimijoiden tarjoamien vapaaehtoistehtävien vaatimustaso on hyvin korkea, eikä ilman relevanttia koulutusta tai jo hankittua kenttäkokemusta ole myöskään helppoa löytää vapaaehtoistehtäviä, jotka olisivat motivoivia ja palkitsevia vapaaehtoistyöntekijälle ja joista olisi aidosti hyötyä kohdeyhteisölle.

Miten kokeilu toteutetaan?

KeKo pyrkii luomaan vapaaehtoisten harjoitteluohjelman, joka helpottaisi näihin palkitseviin ja kohdeyhteistöjä hyödyttäviin harjoittelu- ja vapaaehtoistyöpaikkoihin pääsyä ja lisäisi vapaaehtoistyön ammattiin pätevöittämistä. Palkitseva vapaaehtoistyö voisi olla myös vaihtoehto työttömille ja alan vaihtajille työllistymiseen uudella alalla. Tutkimusten mukaan merkittävä vapaaehtoisen kehitysyhteistyön tulos on vapaaehtoisten vaikutus omaan lähiympäristöönsä kehitysmaita koskevan tiedon ja kiinnostuksen lisäämisessä. Käytännön harjoittelu toteutettaisiin joko ammattikorkeakoulujen tai järjestöjen jo olemassa olevissa kehitysyhteistyöprojekteissa. Vapaaehtoistyöjaksolle asetettaisiin selkeät oppimistavoitteet, joiden toteutumista KEKO tukisi tiiviisti yhteistyössä vastaanottavan tahon ja vapaaehtoisen kanssa. Vapaaehtoistyöjaksosta annettaisiin todistus, josta kävisi selkeästi ilmi saatu opetus ja käytännön työssä saatu kokemus. Idean toteutus KeKon rooli idean toteutuksessa on näkemysten kokoaminen ja yhteentuominen ja ennenkaikkea ongelmakohtien identifioiminen ja niihin vastaaminen. Perehdytyksen suunnittelun ja toteutuksen KEKO toteuttaa pääasiassa eri asiantuntijoiden avulla; oppilaitosten, järjestöjen ja eri kulttuureja edustavien maahanmuuttajien avulla. Toteutus vaiheittain: Kartoitus 1) millaista on hyvä vapaaehtoistyö: kerätään parhaita käytänteitä vapaaehtoistyöhön tukeutuvilta järjestöiltä Suomessa ja kansainvälisesti merkittäviltä kehitysyhteistyön järjestötoimijoilta. 2) millainen on hyvä vapaaehtoistyöntekijä: kartoitetaan erityisesti haastatteluin tietoa järjestöjen tarpeista vapaaehtoistyön suhteen; 3) millaista on olla vapaaehtoistyöntekijä: haastatellaan ja kerätään yhteen kehitysyhteistyön vapaaehtoistoiminnassa jo olleiden kokemuksia ja näkemyksiä kotimaassa 4) millainen on yhteinen näkemys vapaaehtoistoiminnasta: tuodaan yhteen eri tahojen näkemykset haasteista ja ongelmista sekä parhaista puolista TUOTOKSET: julkaisu kartoituksiin ja haastatteluihin perustuen TULOS: koherentti näkemys kehitysyhteistyön vapaaehtoistoiminnan keskeisistä haasteista, ratkaisumalleista sekä parannustarpeista. Perehdytys 1) Etsitään kumppaneita oppilaitoksista ja aikuiskoulutuksen tarjoajista sekä maahanmuuttajista 2) Laaditaan perehdytysohjelma kartoituksen tuloksen perusteella yhteistyössä kumppanien kanssa 3) Identifioidaan vapaaehtoisten ammattitaitoisia perehdyttäjiä TUOTOS: Kattava perehdytysohjelma TULOS: Vapaaehtoistoimintaan lähtevien laaja-alainen valmistaminen Vapaaehtoisohjelma 1) Etsitään kumppaneita, joilla on meneillään olevia kehitysyhteistyöohjelmia, joissa kenttäharjoittelu voitaisiin toteuttaa 2) Etsitään soveltuvia kouluttajia vapaaehtoisohjelmaan, erityisesti paikallisia toimijoita 3) Laaditaan harjoitteluohjelma yhteistyössä oppilaitoskumppanien ja kouluttajien kanssa kartoituksiin tukeutuen TUOTOS: Kenttäharjoitteluohjelma TULOS: Kenttäharjoittelun käyneet harjoittelijat

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

KeKosta: KeKo on asiantuntija harjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa kehitysyhteistyössä ja kehittyvissä maissa. KeKon toinen keskeinen toimintamuoto on verkostoida järjestöjä, yrityksiä ja oppilaitoksia harjoittelun tehostamiseksi ja vapaaehtoistyön ammatillistamiseksi. KeKo tuo yhteen yritykset, järjestöt ja oppilaitokset, jotka toimivat kehitysyhteistyön parissa tai kehittyvissä maissa. Näiden eri sektorien toimijoilla ei tällä hetkellä ole tarvittavaa yhteistyötä kehitysyhteistyön tehokkuuden edistämiseksi. Pitkän tähtäimen tavoite on kohdeyhteisöjen näkemysten huomioiminen ja mahdollisuuksien lisääminen.