Vastuullista ruokapalvelua asiakaslähtöisellä palvelunkehittämisellä - kasvisruuan suosio kasvuun Lempäälässä. | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

Vastuulliset ruokapalvelut

4176 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Vastuullista ruokapalvelua asiakaslähtöisellä palvelunkehittämisellä - kasvisruuan suosio kasvuun Lempäälässä.

Toteutettava kokeilu on koululaisille ja myös heidän perheilleen suunnattu kasvisruuan suosiota edistävä kampanja, jonka ytimessä on avoin kasvisruokaresepti-kilpailu, jonka avulla haetaan koulujen ruokalistalle uusia koululaisille maistuvia kasvisruoka-annoksia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lempäälän kunnassa on HINKU-kuntana vahva tahtotila edistää vähähiilisyyttä kaikessa toiminnassa. Kasvisruuan osuuden lisääminen ja vastuullisuuden edistäminen ovat tapoja, joilla kunnan ruokapalvelut voi omalta osaltaan vaikuttaa kunnan vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseen sekä kestävän elämäntavan mukaisten valintojen tekemiseen arjessa. Kunnan ruokapalvelut osallistuu myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön sekä tekee ruokakasvatustyötä. Kasvisruuan lisääminen nousee usein esiin kuntalaiskeskusteluissa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Kasvisruokailuun kouluilla kohdistuu myös kritiikkiä. (esim. 12-vuotiaan koululaisen mielipide Aamulehti 3.2.2021). Tämä kritiikki näkyy myös käytännön arjessa siten, että kasvisruokapäivinä kouluruuan menekki on keskimääräisesti pienempää. Ei siis riitä, että kasvisruokaa on kouluilla tarjolla, vaan on löydettävä ratkaisuja, joiden avulla tämä koulussa tarjottu ravitsemuksellisesti tärkeä ateria myös syödään. Tämän kokeilun avulla etsitään asiakaslähtöisen palvelunkehittämisen avulla keinoja, joiden avulla voidaan nostaa kasvisruokien määrää ruokalistalla, lisätä kasvisruuan suosiota ja osallistaa asiakkaat mukaan palvelunkehittämiseen. Kokeiluna toteutetaan kasvisruokailua edistävä kampanja. Kampanjan avulla on tarkoitus parantaa kasvisruuan houkuttavuutta ja lisätä tietoisuutta kasvisruuan määrän lisäämisen vaikutuksista osana kestävän arjen elämäntapaa ja laajemmassa kuvassa osana vastuullista kunnallista ruokapalvelua. Tarkoitus on pilotoida kampanjassa kasvisruokareseptikilpailu, josta halutaan luoda säännöllinen tapa osallistaa asiakkaat ruokalistasuunnitteluun ja tarjota heille ”ajanmukaista arkiruokaa”. Tavoitteena on löytää koululaisten mieleen olevia kasvisruokaresepteja, joista voitaisiin muokata tuotantokeittiöön sopivat reseptit ja tuoda koululaisten itsensä suunnittelemia kasvisruokia osaksi ruokalistoja. Kampanjan avulla toteutetaan samalla myös ruokakasvatusta eri ikäisten koululaisten keskuudessa ja kannustetaan kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin omassa arjessa. Kouluja osallistetaan kilpailuun ja kotitaloustunnilla voidaan yhdessä kehitellä maistuvia kasvisruokia osaksi reseptikilpailua.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiluna toteutetaaan kasvisruoka-kampanja, jonka keskeisenä osana on kaikille asiakkaille ja heidän perheilleen avoin kilpailu, jossa etsitään koululaisille maistuvaa uutta kasvisruokareseptiä. Kilpailun avulla saaduista resepteistä on tarkoitus valita kolme, jotka tuotekehitysryhmässä vakioidaan ja tuotteistetaan valmistukseen sopiviksi. Reseptien maistattaminen toteutetaan Sääksjärven yhtenäiskoululla, joka on hallittava, riittävän iso kokonaisuus laajalla ikäskaalalla (luokat 0-9) ja jossa pystytään biovaa’an avulla tekemään todellista seurantaa hävikistä ja menekistä sekä tarkastelemaan myös kasvisruuan menekkiä suhteessa muihin ruokiin. Reseptien valinta ruokalistalle tehdään koululaisille suunnatun äänestyksen sekä kasvisruokareseptikokeiluista kerätyn datan avulla siten, että suosituin annos valikoituu osaksi kiertävää kouluruokalistaa. Tavoitteena on, että osallistamalla asiakkaita kampanjan avulla palvelunkehittämistyöhön näistä kilpailun kautta valituista resepteistä syntyy hyväksyttyjä ja houkuttelevia kasvisruokavaihtoehtoja, jotka maistuvat lapsille ja nuorille kouluissa. Kohderyhmä tavoitetaan Wilma- ja Päikky-viestien avulla sekä aktiivisella viestinnällä hyödyntäen kunnan verkkosivuja sekä sosiaalisen median kanavia. Kokeilu on helposti monistettavissa ja skaalattavissa muihin julkisiin ruokapalveluihin.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lempäälän kunnan Ruokapalvelut. Kokeilu toteutetaan kunnan yhdessä yhtenäiskoulukohteessa tämän pilotin aikana ja toimintatapaa on tarkoitus laajentaa onnistuneen kokeilun myötä myös muihin kohteisiin ja luoda uusi pysyvä tapa uudistaa ruokalistaa asiakkaita osallistamalla.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on noin 5000 €, johon sisältyy kampanjan toteuttamiseen ja tuotekehitykseen hankittava ulkopuolinen sparraus. Lisäksi kokeilussa hyödynnetään Lempäälän ruokapalveluiden henkilöstöresurssia.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilulla on käytössään koko ruokapalvelun asiantuntemus, ja erityisesti oma tuotekehitysryhmä. Lisäksi ruokapalvelussa työskentelee myös oma ravitsemusterapeutti, joka auttaa kokeiluun valittavien reseptien arvioinnissa. Kouluilla opettajat voivat osaltaan toimia kilpailuun kannustajina tuoden kasvisruokareseptikokeilut osaksi oppitunteja.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Lempäälän kunnan ruokapalveluissa tarjotaan päivässä noin 5700 lounasta 37 eri asiakaskohteessa. Kunnassa on 3 kpl valmistuskeittiöitä, joissa työskentelee noin 50 henkilöä.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Kehittämismyönteinen Lempäälä on kunta, joka sanoo kyllä! Nyt aloitettava kokeilu panostaa kuntastrategian mukaisesti lapsiin ja nuoriin sekä tukee kuntastrategian kaikkia kolmea painopistealuetta; #yhdessä #elämykset ja #edelläkävijyys. Kokeilu tukee myös Lempäälän kunnan vähähiilisyystavoitteita. Ajanmukainen arkiruoka ja hävikin hallinta ovat Lempäälän kunnan ruokapalvelun strategisia valintoja. Ruokapalvelulle määritellyt laatukriteerit ovat asiakasymmärrys, ruokalistan ja aterioiden laatu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö, ruokapalvelun imago sekä kustannustehokkuus. Kokeilu lisää vastuullisuutta kunnan ruokapalvelussa sekä toimii myös uutena avauksena kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyössä. Ruokapalveluhenkilökunnalle kokeilun odotetaan tuovan lisää mielekkyyttä työhön, kun he pääsevät tekemään asiakkaiden haluamia ja suunnittelemia ruokia. Kokeilu luo uuden tavan osallistaa asiakkaita ja lisää ruokapalvelunkehittämisessä hyödynnettävää asiakaskokemusta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tärkein anti oli asiakkaiden sekä oman henkilöstön osallistaminen. Kokeilu nosti kouluruoan ja ruokapalvelun imagoa ja oppilaat pääsivät oikeasti vaikuttamaan ruokalistan sisältöön.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Reseptikilpailun järjestäminen oli helppoa. Jatkossa panostamme huomattavasti enemmän markkinointiin ja tiedottamiseen jokaisessa kilpailun vaiheessa. Tällä kertaa teimme tietoisesti hieman matalammalla profiililla ajan henkeen, tilanteet ja ohjeistuksen saattoivat muuttua hyvinkin nopeasti.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Asiakkaiden osallistamisesta ruokalistasuunnitteluun halutaan luoda Lempäälässä säännöllinen tapa. Näin oppilaille voidaan jatkossakin tarjota ajanmukaista arkiruokaa. Laajemmassa kuvassa ruokapalvelu pystyy tällä vaikuttamaan kunnan HINKU- tavoitteeseen, kasvisruoan lisääminen ruokalistalla sekä asiakkaiden ohjaaminen kestävän elämäntavan mukaisten valintojen tekemiseen arjessa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

30.04.2021

Lempäälän kasvisruokareseptikilpailun satoa
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
13.04.2021

Lempäälän kunnan kokeilu oppilaat osallistaen kasvisruokakilpailuun

 Lempäälän kokeilussa on tarkoituksena löytää uusia, maukkaita


kasvisruokareseptejä koululaisille kasvisruokareseptikilpailussa .


Kilpailun avulla saaduista resepteistä on tarkoitus valita kolme, jotka tuotekehitysryhmässä


vakioidaan ja tuotteistetaan valmistukseen sopiviksi ammattikeittiöille. Valituista resepteistä valmistamme koe-erät, jotka maistatetaan Sääksjärven koululla.


Reseptien valinta ruokalistalle tehdään koululaisille suunnatun äänestyksen sekä


maistatustilaisuudesta kerätyn tiedon avulla siten, että suosituin annos valikoituu osaksi


kiertävää kouluruokalistaa.Haluamme osallistaa asiakkaitamme vahvasti ruokalistojen ja palveluidemme


kehittämiseen, tavoitteenamme on tarjota maistuvaa, ajanmukaista arkiruokaa.Kasvisruokareseptikilpailu on avoin kaikille koululaisille ja on parhaillaan käynnissä. 


Rohkaisemme kaikkia osallistumaan kilpailuun, reseptin ei tarvitse olla valmis, vaan


kilpailuun voit vaikka vain kuvailla, minkälainen mieluinen kasvisruoka olisi- matallalla kynnyksellä!Olemme jo saaneet muutamia reseptejä , mutta kilpailu on vielä käynnissä 26.4.2021 asti. Innolla odottaen.  
Kommentit
Kiitos Liisa kokeilun alun kuvaamisesta! Kilpailu konseptina on varmasti hyvä, kokemuksia siitä voi tänne kirjailla, jotta muutkin voi oppia ja kokeilla samaa.
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit