Verkkopuntarilla tukea elintapamuutoksiin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AikuisetTerveydenhuoltoLiikuntaTerveysElämänhallintaRuokaDigisotetaidotHyvinvointiDiabetes

2294 katselukertaa

Kokeilu on luotu 21.05.2019

Satakunnan Sydänpiiri ry

Verkkopuntarilla tukea elintapamuutoksiin

Kokeiluna kuvataan liiketoimintamallit, eli eri tavat toteuttaa Verkkopuntari-ohjelmaa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Tavoitteena on vahvistaa eri sektoreiden yhteistyötä ylipainon ja diabeteksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja pysyvien elintapamuutosten tuessa. https://verkkopuntari.fi/ https://www.innokyla.fi/web/malli8754152/toimintamalli?p_p_id=commonpractice_WAR_practicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_commonpractice_WAR_practicesportlet_version=0 https://verkkopuntari.fi/wp-content/uploads/2015/10/Verkkopuntari-ohjelma-ohjaajien-kokemana-tutkimusraportti.pdf

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomessa väestön ylipaino lisääntyy nopeasti, eikä systemaattista elintapaohjausta ole saatavilla. Tarvitaan erilaisia tapoja sekä osallistua, että ohjata elintapamuutosta jo varhaisessa vaiheessa. Erityisesti saavutettavalle ja asiakaslähtöiselle tavalle toimia on kysyntää. Haasteena on, miten järjestöt voisivat toimia sektorirajat ylittävän elintapaohjauksen tukena yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tähän työhön järjestöt tarvitsevat resursseja, joiden jatkuvuus on turvattu. Toisaalta toiminta tulee rahoittaa niin, ettei siitä aiheudu vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa, mutta toiminnasta aiheutuneet kulut saadaan katettua. Liiketoimintamallien laatiminen on perusteltua edellä mainittujen haasteiden voittamiseksi. Kokeilusta halutaan oppia, miten eri sektoreilla toimivien tahojen, toiminnan erityispiirteet huomioiva yhteistyö voidaan mallintaa liiketoiminnan näkökulmasta. Lisäksi halutaan selkiyttää, miten järjestötoimija voi asemoitua elintapaohjauksen kentällä, osana hyvinvointiketjua.

Miten kokeilu toteutetaan?

Verkkopuntari on toimivaksi todettu, ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen ohjelma elintapojen ja painonhallinnan ohjaukseen. Kokeilun avulla kehitettävät liiketoimintamallit ratkaisevat, miten järjestöt voisivat toimia entistä tehokkaammin sektorirajat ylittävän elintapaohjauksen tukena ja miten toiminta rahoitetaan. Liiketoimintamalleissa kuvataan prosesseina eri tavat toteuttaa Verkkopuntari-ohjelmaa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Mallit vastaavat kysymyksiin: mitä, kenelle ja miten. Esimerkiksi kenelle Verkkopuntari-ohjelmaa tarjotaan, miten ihmiset ohjautuvat siihen, kuka tekee asiaan liittyvät päätökset, mitä palvelu maksaa, kuka maksaa palvelun. Mallin laatimisessa hyödynnetään yhteiskehittelyn ja palvelumuotoilun keinoja. Kumppaneina voivat toimia esimerkiksi julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, yksityiset terveysasemat, yritykset tai toinen järjestö. Kumppanuuksissa huomioidaan järjestölähtöisen toiminnan erityispiirteet, kestävän hyvinvoinnin tukeminen, sekä resurssien taloudellinen ja tehokas käyttö. Liiketoimintamallit kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Liiketoimintamallien kehittämisessä huomioidaan, miten palvelu vastaa sekä käyttäjien että palvelun tarjoajan tarpeisiin. Liiketoimintamalleja voidaan muokata yhteistyökumppaneiden kehitysehdotusten tai alueellisten tarpeiden mukaan. Prosessikuvauksista laaditaan graafikon avulla lopputuotoksena visuaalinen mallinnus. Mallit helpottavat ja selkiyttävät eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa.Kokeilussa rakennettavat liiketoimintamallit ovat monistettavissa valtakunnallisesti koko järjestökentän ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Esimerkiksi sydänjärjestöllä (Sydänliitto, Sydänpiirit ja Sydänyhdistykset) on jo valmiina valtakunnallisesti toimiva verkosto, johon toiminta voidaan levittää. Liiketoimintamallien luominen käynnistyy kesäkuussa 2019. Kokeilu on valmis 31.10.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Satakunnan Sydänpiiri yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa. Lisäksi hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta (Ajatustalo Oy) liiketoimintamallin laatimisessa. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös yhteistyökumppaneita eri sektoreilta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 7500€. Sisältäen ulkopuolisia ostopalveluja liiketoimintamallin kehittämiseen liittyen yhteensä 4000€, toiminnanjohtajan työpanoksen (noin 100h) yhteensä 3000€ ja muita kuluja (esim. matkat) 500€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Henkilöstöresurssina Satakunnan Sydänpiirillä on kokemusta ja osaamista yli 10 vuoden ajalta Verkkopuntari-toiminnan koordinoimisesta ja kehittämistyöstä. Lisäksi käynnissä on vuoden 2020 loppuun asti Verkkopuntari 2.0 -hanke (STEA), jonka tavoitteena on järjestölähtöisen elintapaohjauksen vahvistuminen. Tältä osin kokeilussa voidaan hyödyntää Verkkopuntari 2.0 -hankkeen resurssia (kaksi henkilötyövuotta). Liiketoimintamallin laatimiseen STEA-avustusta ei käytetä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

12.11.2019


Verkkopuntari on Satakunnan sydänpiirin kehittämä työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elintapaohjauksen tueksi. Se vastaa tarpeeseen tukea kansalaisten terveyttä, painonhallintaa ja pysyviä elintapamuutoksia erityisesti ravitsemuksen, liikunnan, voimavarojen ja levon osalta. Verkkopuntari tarjoaa vaihtoehdon perinteisille, aikaan ja paikkaan sidotuille painonhallintaryhmille. Verkkopuntari-ohjelma tarjoaa sekä yksilö- että ryhmävalmennusta ja sitä voi käyttää eri päätelaitteilta (tietokone/tabletti ja älypuhelin).

Pelkkä tieto terveellisistä elintavoista harvoin johtaa muutokseen. Pysyvien muutosten tukemiseksi Verkkopuntari hyödyntää seuraavia vaikuttavan elintapaohjauksen elementtejä: motivoiva haastattelu/henkilökohtainen ohjaus, vertaistuki, itsearviointi ja omaseuranta, realistinen tavoitteen asettelu ja muutossuunnitelman tekeminen, pystyvyyden tunteen vahvistaminen sekä osallistujan arkeen sopivien ratkaisujen löytymisen tukeminen. 

Satakunnan Sydänpiiri ylläpitää ja hallinnoi Verkkopuntari-alustaa, sekä järjestää ohjaajakoulutuksia. Verkkopuntari-ohjelmassa ohjaajina toimivat Verkkopuntari-ohjaajiksi koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset perusterveydenhuollossa, kunnissa, yksityisillä terveysasemilla ja jatkossa entistä enemmän myös järjestöissä.  

Kurssilisenssin vastineeksi tilaaja saa vuoden ajaksi Satakunnan Sydänpiiriltä valmiin verkkopalvelun käyttöönsä, kurssien perustamisen, ylläpidon sekä teknisen tuen. Tarvittaessa Satakunnan Sydänpiiri toteuttaa kursseja myös järjestöjen tuottamana ostopalveluna. 

Verkkopuntarin referenssejä ovat esimerkiksi Porin kaupunki, työterveysosakeyhtiö Työterveys Virta Oy, Mehiläinen-konserni sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote. Lisäksi Painonhallintaohjausyhdistys ry palkitsi Verkkopuntarin Vuoden 2011 painonhallintaohjaustekona.

Verkkopuntarin toimintamallikuvaus löytyy Innokylästä (kts. "Lisätietoa linkkien takana" -kohta).

Verkkopuntari-ohjelman prosessikuvaus alla:


Verkkopuntari-ohjelma on todettu toimivaksi. Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä Arja Puskan arviointitutkimus. Tutkimusraportti Verkkopuntari-ohjelma ohjaajien kokemana, löytyy "Lisätietoa linkkien takana" -kohdasta. Lisäksi alustavissa, vielä julkaisemattomissa Verkkopuntari-ryhmiin osallistuneiden tutkimustuloksissa on viitteitä positiivisista, terveyttä edistävistä vaikutuksista.

Turun yliopistossa käynnistyi vuonna 2018 Sydän PORTAAT -tutkimus, jossa Verkkopuntari on interventiona. Kyseisen real life -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää muun muassa painon pudottamisen vaikutuksia osallistujien kardiometabolisten (eli sydän- ja verisuonisairauksien sekä aineenvaihdunnan häiriöiden) riskitekijöiden vähentymiseen, työkykyyn ja elämänlaatuun. Tutkimustuloksia on odotettavissa syksyllä 2019.

Kokeilun avulla rakennettava liiketoimintamalli ratkaisee Verkkopuntari-ohjelman mahdollisimman laajan hyödyntämisen koko valtakunnassa.


30.8.2019


Liiketoimintamallin laatiminen käynnistyi elokuussa, jolloin pidettiin aloituspalaveri Ajatustalo Oy:n kanssa. Mallin runkoa on hahmoteltu. Liiketoimintamallissa kuvataan lyhyesti Verkkopuntari-toimintamalli ja sen kohderyhmät, sekä laaditaan tarkempi kuvaus Verkkopuntari -toiminnan levittämiseksi koko Suomeen. Mallin keskeisiä sisältöjä ovat sydänpiirin paikallinen koordinaatio, Verkkopuntari -kouluttajien kouluttaminen, alueelliset ohjaajakoulutukset, kustannukset ja taloushallinto, tiedottaminen ja markkinointi, sekä seuranta ja raportointi.


Esiteltiin Sydänliiton Järjestöpäivillä sydänpiirien toiminnanjohtajille ja Sydänliiton toimihenkilöille Verkkopuntari -kokeilua ja innostettiin mukaan kokeiluun. Lisäksi käynnistettiin yhteistyö muutaman kuntakumppanin kanssa Verkkopuntarin laajentamiseksi.


20.10.2019


Syksyn aikana olemme osallistuneet sekä Kokeilun paikan sparrauksiin, että SITRA:n Boot Camp valmennuksiin. Liiketoimintamallin laatiminen on periaatteessa graafikon viimeistelyä vailla valmis. Odotamme kuitenkin vielä, jos pääsemme SITRA:n viimeiseen Boot Campiin. Siinä teemana juurikin liiketoimintamallien laatiminen.


Olemme käyneet Sydänliiton kanssa alustavia keskusteluja Verkkopuntarin mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen. Toisaalta vielä tulee keskustella asiasta myös STEA:n kanssa, miten se suhtautuu Verkkopuntarin tulevaisuuteen.


12.11.2019


Nyt on viimeinenkin SITRA:n Boot Camp takana ja opit liiketoimintamallin laatimiseen saatu. Vielä osallistumme henkilökohtaiseen mentorointiin Deloitten osaavien sparraajien kanssa.


Yhteistyö Ajatustalon Antti Pelto-Huikon ja Sydänliiton kanssa liiketoimintamallin laatimiseen liittyen oli toimivaa. Vaikka lähtökohtaisesti pyrimme jatkamaan toimintaa yleishyödylliseltä pohjalta, on hyvä, että olemme laatineet liiketoimintamallin valmiiksi siltä varalta, että toiminta pitää jossain vaiheessa yhtiöittää.


Liiketoimintamallissa Verkkopuntarin omistajuus siirtyisi Sydän Tuote Oy:lle. Liiketoimintamallissa (alla) on kuvattu eri tahojen roolit Verkkopuntari-toimintaan liittyen:


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit