Virtuaali teollisuuspuisto (TEPU -hanke) | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaToimitilatToimintamalli

595 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.11.2017

Kehitys-Parkki Oy

Virtuaali teollisuuspuisto (TEPU -hanke)

Hankkeen aikana kokeiltiin digitalisaatiota hyödyntävää toimintamallia teollisuuspuistolle, toteuttamalla toimintamallin pilotointi Parkano-Kihniö alueella.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja alueen yritysten käyttöön ja verkostoitua uusia toimintamalleja hyödyntäen. Tavoitteena on ratkaista ongelmat jotka liittyvät yritysten toimintaedellytyksiin lisääntyvässä kilpailussa osaavasta työvoimasta ja samalla mahdollistaa lisäarvon tuottaminen virtuaalisen verkoston hyödyntämisen kautta. Hankkeen aikana toteutettujen pilottien ja toiminnan kokemusten perusteella tehdään päätökset toiminnan jatkosta, ja samalla mahdollistetaan toiminnasta kiinnostuneiden liittyminen mahdollisesti perustettavaan teollisuuspuistoon. Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan osallistuminen teollisuuspuiston toimintaan hankkeen jälkeen ratkaistaan hankevaiheen kokemusten perusteella.

Miten kokeilu toteutetaan?

Toiminnalla tehostetaan digitaalisuuden avulla tilojen, koneiden ja laitteiden käyttöastetta sekä mahdollistetaan suunnittelutiedon hyödyntäminen verkostossa. Hankkeen verkosto on avoin kaikille halukkaille yrityksille ja hankkeen jälkeen toimintaa jatketaan samalla avoimella mallilla, jossa mahdollistetaan uusien toimijoiden joustava osallistuminen toimintaan. Toimintamallissa huomioidaan myös teollisuuspuiston logistiikan toimintojen kehittäminen hyödyntäen pilvipalvelua ja muita digipalveluja. Osana hanketta pilvipalveluun pyritään liittämään myös logistiikkaan liittyvät palvelut, eli tavoitteena on hankevaiheessa selvittää ja mahdollisesti testata sovelluksia, joiden avulla teollisuuspuiston tilaa pilvipalvelussa arvioiva yritys saa samalla kattavan tiedon logistiikan palvelusta. Pääkohdan hankkeen toiminnassa muodostaa starttipajan toiminnan kehittäminen yhdessä yritysten kanssa. Toimenpiteissä hyödynnetään myös yhteistyötä alueella toimivien koulutusorganisaatioiden kanssa, jolloin tavoitteena on tarjota myös opiskelijoille uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa käynnistyy hankesuunnitelman mukainen Virtuaali teollisuuspuiston toimintamallin kehitysprosessi, jossa tavoitellaan aloittavien yrittäjien uudenlaista starttipajatoimintaa sekä tuotantotilojen ja laitteistojen markkinointia uudella digitaalisaatiota hyödyntävillä menetelmillä. Kehitysprosessissa käynnistetään 7 kpl kokeiluja, joiden avulla kehitysprosessia toteutetaan. Kokeilu 1 . Pilvipalvelun rungon rakentaminen ja testaus. Kokeilu 2. Koulutushotellin toimintamalli. Kokeilu 3. Etävalvonnan hyödyntäminen osana aloittavien yritysten starttipajan toimintaa. Kokeilu 4. Verkostossa toimivien yritysten suunnittelutiedon jakaminen. Kokeilu 5. Tilojen skannaukset laserkeilauksella (3D laserskannaus). Kokeilu 6. Tilojen markkinoinnin uudet virtuaaliset menettelyt; tilaskannauksen hyödyntäminen tilojen ja toimintojen markkinoinnissa. Kokeilu 7. Logistiikan innovatiiviset kehitysprosessit; pilvipalveluun liitettävät lisäpalvelut kuljetusten tilaukset, yhdistelyt jne. Kokeilut toteutetaan vuoden 2017 aikana (1.1.-31.12.2017)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kehitys-Parkki Oy yhteistyössä Parkano/Kihniö alueen yritysten kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Pirkanmaan maakuntahallituksen päätöksen (13.2.2017) ja maakuntajohtajan toimeenpanopäätöksen 22.2.2017 mukaisesti Virtuaali teollisuuspuisto -hankkeen (TEPU -hanke / 2016 109) budjetti on 100 024 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kehitys-Parkki Oy:n henkilöstö ja kuntasektorin sekä alueen yritysten tuki.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankkeen aikana saatiin kokeiltua kaikki hankesuunnitelman mukaiset osa-alueet.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Digitaalisaation käyttöönotossa ja hyödyntämisessä on vielä paljon kehittämistä ja erityisesti mahdollisuuksien esittelyyn tarvitaan vielä paljon panostusta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

21.11.2017

1. Pilvipalvelun rakentaminen:

Tiedon siirtämiseen ja taltiointiin haluttiin kokeiluun rakenne ja palvelumalli testaukseen. Rakenne suunniteltuna, järjestelmä hankittuna ostopalveluna ajalle 1.8-31.12.2017 ja ollut kokeilukäytössä yrityksille 09-12/2017. Jatkoa varten tehty ehdotus päätöksiä varten Kehitys-Parkki Oy:n hallitukselle. Etenkin pienemmille yrityksille tarvitaan vielä lisää kokeilumahdollisuuksia ja infoa pilvipalvelun hyödyntämiseen.


2. Koulutushotellin toimintamalli:

Koulutushotellin perusajatuksena oli hankkeen suunnitteluvaiheessa tarjota veturiyritysten toimesta opintoihin liittyviä työtehtäviä opiskelijoille. Työtehtäviä oli tarjolla hankkeen alussa Takoma Oy:n toimesta. AMK -harjoittelijat 06/2017 alkaen osana tätä toimintaa. Kokeilujen perusteella toimintaa voidaan tarjota hankkeen jälkeen vuoden 2018 alusta esimerkiksi oppilaitosten osuuskuntien kautta eri muodoissaan alueen yritysten käyttöön. Tilojen markkinointiin liittyvät kuvaukset voidaan tarjota nuorille harjoittelijoille tehtäväksi myös jatkossa. Vastaavasti jatkossa voidaan hyödyntää koulutushotellin toimintamallia virtuaalimallinnusten tekemisessä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi insinööritöinä. Hankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella koulutushotellissa tarvittavaa ohjausresurssia on hyvä miettiä yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa.


3. Starttipajan toimintamalli:

Kokeilussa oli tavoitteena saada yritysten laitteistoja käyttöön aloittaville yrittäjille vastaavasti kuin kokeilussa 2. koulutushotellin osalta. Tavoitteena oli hankkia kokeilussa hyödynnettäväksi etävalvonnan laitteistoja vuokralle ja näiden hyödyntäminen osana starttipajan toimintaa. Valvontalaitteistot määriteltiin ja vuokraamisen sijaan hankittiin toimistokäyttöön tarkoitettu valvontakamera, jonka avulla kokeilut voitiin tarjota yrityksille. Demovalmius oli oppilaitoksen laitteilla käytössä jo 03/2017 (Takoma Oy ja 3D Boosti). Takoma Oy:n konkurssin jälkeen muilla yrityksillä ei ollut paljoa kiinnostusta tarjota laitteistoja tähän kokeiluun, joten etävalvonnan demot toteutettiin Saskyn laitteistoympäristössä (Sepänkatu 4, Parkano), jossa toiminnasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua etävalvontaa ja starttipajan toimintamalliin. Yrityksille on hyvä olla tarjolla lisäinfoa etävalvonnan hyödyntämisestä laajemminkin.


4. Verkostossa toimivien yritysten suunnittelutiedon jakaminen:

Pilvipalvelun rakenteessa on huomioituna tämän kokeilun vaatimukset. Suunnittelutiedon jakamista varten pilvipalveluun on määritetty mahdollisuus jakaa kokeiluun yrityksille omat tunnukset ja palvelun tietoturva on varmistettu osana pilvipalvelun hankintaa. Osana koulutushotellin toimintaa löytyy myös jatkossa tarvetta tämän kaltaiselle mahdollisuudelle, kun esimerkiksi AMK -opiskelija ja paikallinen pienyritys tekevät yhteistyötä.


5. Tilojen skannaukset laserkeilauksella:

Yrityksille oli hankesuunnitelman mukaisesti tarjolla palvelu ProDigiOUs -hankkeen (ESR -hanke) kautta. Palvelu oli tarjolla yrityksille 03/2017 alkaen. Pienempien skannausten (työkappaleet, koneet jne.) osalta yrityksille oli tarjolla mahdollisuus yhteistyöhön 3D Boosti ja Invest -hankkeiden kanssa (TTY/TAMK/Saskyn yhteiset EAKR -hankkeet). 3D laserskannauksen hyödyntämisestä on hyvä olla tarjolla lisätietoa yrityksille jatkossakin, jotta tuotantoyritykset löytävät tämän menetelmän mahdollisuudet tuotannon kehittämisessä.


6. Tilojen markkinoinnin uudet virtuaaliset menettelyt:

Tarjolla yrityksille hankesuunnitelman mukaisesti ajalla 1.9.-31.12.2017 (pilvipalvelu materiaalin jakamiseen, 360 -kuvaus, videot ja skannaukset tiloista). Pilvipalvelun käyttäminen markkinoinnissa todettiin haastavaksi, koska kirjautumiseen tarvitaan tunnukset ja esimerkiksi Kehitys-Parkki Oy:n kotisivuilla olevaan toimitilamarkkinointiin pääsee tutustumaan ilman tunnuksia.


7. Logistiikan innovatiiviset kehitysprosessit:

Huomioituna pilvitilan hankinnassa ja liitynnät olemassa oleviin verkostoihin linkityksinä käytössä. Hankesuunnitelman mukaisesti selvitettiin logistiikan uusia verkossa tapahtuvia palveluja. LOGINFO -portaalin kautta löytyy hyvin tietoa logistiikan verkkopalveluista ja logistiikkakeskusten sijainnista sekä näiden kehittämiseen liittyvistä asioista LOGINFO -portaali on tarjolla maksutta osoitteessa; http://www.loginfo.fi. Tämän avoimen sivuston on rakentanut kumppaneidensa kanssa Kymenlaakson AMK, joka myös ylläpitää sivustoa. Maksullisia palveluja ja sovelluksia on myös tarvittaessa tarjolla kattavasti, mutta logistiikka selvityksen osalta LOGINFO tarjoaa hankeajatuksen mukaisen palvelun.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit