Yhdessä kohti kestävää ruokaa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

RuokaHiilijalanjälki

573 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Osuuskunta Tuusulan Oma Maa

Yhdessä kohti kestävää ruokaa

Ruoka on yksi tärkeimmistä suurta hiilijalanjälkeä aiheuttavista tekijöistä. Monet haluaisivatkin syödä kestävämmin, mutta ympäristö ei ohjaa siihen. Yhteisöllisen vertaisoppimisen kautta haluamme mahdollistaa sen, että ihmiset voivat pienentää ruoan hiilijalanjälkeään merkittävästi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ruoantuotanto on yksi suurimmista korkeaa hiilijanjälkeä aiheuttavista elämän osa-alueista. Tutkimukset osoittavat, että ihmisten arvot ennustavat kestävämpää elämäntapaa kuin mitä he todellisuudessa kykenevät elämään. Meidän onkin vaikeaa yksin tehdä kestävämpiä valintoja, jos ympäristö, jossa valintoja tehdään ohjaa kestämättömiin valintoihin. Ruoan suhteen kestämätöntä ympäristöä kuvaa Supermarket, jossa kaikkea on oltava koko ajan tarjolla – riippumatta eri tuotteiden hiilijalanjäljestä – ja joissa valintojamme ohjaa pääasiassa ruoan hinta. Ongelma, jonka haluamme ratkaista on seuraava: ihmiset jäävät usein yksin pyrkimyksessään tehdä ruokaan liittyviä kestäviä valintoja ympäristössä, joka ei tue niiden tekemistä. Haluamme tutkia, miten kestävät arvot saataisiin muutettua kestäviksi ruokaan liittyviksi elämäntapavalinnoiksi. Haluamme oppia toimiiko ylläkuvattu malli ja miten sen avulla voidaan “tuupata” ihmisiä tekemään arvojensa mukaisia elämäntapavalintoja ruoan suhteen. Pyrimme myös oppimaan siitä, miten mallimme olisi skaalattavissa ja levitettävissä laajemmalle yleisölle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kannustamme hiilineutraaliin ja kestävään elämään luonnon kiertoja kunnioittavan lähiruuan ja sen tuotantoon liittyvän tekemisen kautta. Luomme yhteisöllisen mallin, jonka avulla yhteisöt, kuten ruokaosuuskunnat, ruokapiirit ja kuntien yhteisöt, voivat rakentaa jäsenilleen edellytyksiä elää ekologisempaa elämää. Yhteisön vertaistuen lisäksi painotamme kokemuksellista oppimista käyttäytymisen muutoksen mahdollistajana. Kestävien elämäntapavalintojen vaikutus voi levitä myös laajempaan ympäristöön, koska niistä välittyy signaali kokeiluun osallistuvien muihin yhteisöihin. Riittävä määrä samantyyppisiä signaaleja alkaakin muuttaa sosiaalisia normeja. Tehokkain tapa pienentää ruoan hiilijalanjälkeä on korvata liha- ja maitotuotteet kasviperäisillä. Oma Maa mahdollistaa jäsenilleen siirtymisen kasviperäiseen, monipuoliseen ja terveelliseen lähiruokavalioon. Ruoan suuret ilmastovaikutukset johtuvat osittain myös siitä, että tehomaatalous pienentää maaperän hiilivarastoja. Oma Maa hyödyntää luomuviljelyyn ja permakulttuuriin pohjautuvia menetelmiä, jotka voivat sitoa hiiltä ja samalla vähentää myös muita ravinnepäästöjä. Paikallinen tuotanto, jossa ei käytetä keinolannoitteita vaan pyritään suljettuihin ravinnekiertoihin mahdollistaa sen, että hiili- ja muita ravinnejalanjälkiä pystyy paremmin sekä arvioimaan että hallinnoimaan – ja siten myös vähentämään. Osallistamme kokeiluun ensisijaisesti Tuusulan kunnasta 30 km säteellä asuvia ihmisiä. Aiomme viestiä myös vaikutusalueemme kunnille oppaasta ja keinoista toteuttaa hiilivapaata syömistä tällä alueella. Suunnittelemme ja toteutamme kohderyhmälle yhteisöllisen vertaisoppimisen mallin, joka koostuu osallistavista työpajoista, joihin osallistuu kokeilun aikana 30 henkilöä. Lisäksi teemme oppaan, jonka julkaisemme netissä, ja joka tavoittaa kokeilun aikana noin 5000 ihmistä. Työpajoilla on sekä tiedonvälitykseen että kokemukselliseen ja käytännön taitojen opetteluun liittyvä tarkoitus. Tietoa kestävän lähiruoan mahdollisuuksista pienentää omaa hiilijalanjälkeään käsitellään Helsingissä Oma Maan kahvilassa järjestettävissä työpajoissa. Kahden työpajan aiheina voivat olla esimerkiksi hiiltä sitovat viljelymenetelmät sekä biodiversiteetin edistäminen maatalousmaassa, mutta niiden aiheet valitaan vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa. Käytännön taitoja opetellaan Tuusulassa Lassilan tilalla järjestettävissä kahdessa työpajassa, joiden kautta osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen ravinnon tuotannon eri vaiheista, aina hiilineutraalin viljelyn periaatteista ruuanvalmistukseen. Hiiliviisas ruoka -oppaassa puolestaan painotamme erityisesti lähiruoan mahdollisuutta turvata monipuolinen, ravitseva ja herkullinen syöminen. Opas suunnitellaan siten, että tulee laajemman yleisön ymmärryksen kasvattamista tarjoten konkreettisia ehdotuksia omien ruokaan liittyvien tottumusten muuttamiseen hiiliviisaammiksi. Kokeilu suoritetaan ajalla 1.4.-31.7.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Osuuskunta Oma maan jäsenet.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluhausta haettava budjettimme on 5000 euroa, joka koostuu 4000 eurosta henkilöstökuluja ja 1000 eurosta viestintä- ja materiaalikuluja. Henkilöstökulut jakautuvat seuraavasti: - Materiaalien suunnittelutyö 1000 euroa - Kurssien suunnittelutyö 1000 euroa - Kurssien vetäminen 2000 euroa. Kokeiluhausta haetavalla rahoituksella katamme puolet kokeilun henkilöstökuluista. Toisen puoliskon katamme Oma Maan omarahoituksella (sis. vapaaehtoistyön). Emme hae kokeiluun muuta ulkopuolista rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Maatila, jossa on luonnonresursseja ja ruoantuotantoon liittyvää kalustoa. Jäsenillämme on osaamista ruuantuotannosta aina viljelystä raaka-aineiden käsittelyyn ja jalostamiseen sekä kokkaamiseen. Lisäksi meillä on ammattiosaamista sisällöntuotannosta ja viestinnästä. Osuuskuntamme pääviljelijä, Jukka Lassila, on yksi Suomen johtavia edelläkävijöitä ekologisissa viljelymenetelmissä sekä kasviperäisen proteiinin jalostamisessa tuotteiksi.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019


Globaalit ilmastotavoitteet ja niihin vaikuttamismahdollisuudet ovat kaukana yksilöiden arjessaan tekemistä valinnoista. Yhteiskunta tarjoaa vaikuttamisen tavoiksi lähinnä kuluttamista. 


Kulutuksen sijaan olisi kuitenkin parempi puhua elämäntavasta, koska kulutusvalinnoista puhuminen saattaa rajata ymmärrystä siitä, mihin omilla valinnoilla voi vaikuttaa. Kulutus viittaa helposti vain siihen, mitä ostaa kaupasta. Vaikkakaan ei aina, usein ihmiset voivat tehdä valintoja myös esimerkiksi siitä, missä ja millaisessa asunnossa asuvat, miten ja kuinka usein liikkuvat, missä yhteisöissä toimivat ja kuinka tuottavat ruokansa.


Kestämätön elämäntapa ei usein kuitenkaan ole yksilön tason ongelma, vaan mitä enemmissä määrin sosiaalinen ja yhteisöllinen. Kestävän elämäntavan mahdollisuus on siinä, kun ihmiset kokoontuvat yhteen ja alkavat yhdessä muuttaa tapaansa toimia, ajatella ja elää. 


Ruoantuotanto on yksi suurimmista korkeaa hiilijanjälkeä aiheuttavista elämän osa-alueista. Tutkimukset osoittavat, että ihmisten arvot ennustavat kestävämpää elämäntapaa kuin mitä he todellisuudessa kykenevät elämään. Meidän onkin vaikeaa yksin tehdä kestävämpiä valintoja, jos ympäristö, jossa valintoja tehdään ohjaa kestämättömiin valintoihin. Ruoan suhteen kestämätöntä ympäristöä kuvaa Supermarket, jossa kaikkea on oltava koko ajan tarjolla – riippumatta eri tuotteiden hiilijalanjäljestä – ja joissa valintojamme ohjaa pääasiassa ruoan hinta. 


Ruoan suuri hiilijalanjälki aiheutuu ennen kaikkea eläinperäisen ravinnon suuresta määrästä. Toisaalta myös tehomaatalous pienentää hiilivarastoja. Näihin molempiin ongelmiin Oma Maa pystyy tarjoamaan ratkaisuja mahdollistamalla kasviperäiseen ruokavalioon siirtymiseen sekä käyttämällä luomuviljelyyn ja permakulttuuriin perustuvia hiiltä sitovia menetelmiä. 


Haluamme kokeilulla tarkastella, miten kestävät arvot muuttuvat kestäväksi toiminnaksi. Miten ihmiset saadaan syömään enemmän kasviperäistä lähiruokaa?


Uskomme, että vastaus löytyy yksilöiden sijaan yhteisöstä. Haluamme kokeilla, miten yhteisöllisen oppimismallin kautta voisi “tuupata” ihmisiä tekemään elämäntapavalintoja, joita he toivoisivat tekevänsä ja jotka toisivat heidän elämäänsä lisää merkityksellisyyttä. Kohderyhmänä kokeilulla on ihmiset, jotka haluaisivat lisätä kasviperäisen ja ekologisen lähiruoan määrää ruokavaliossaan, mutta ovat kokeneet sen vaikeaksi. 


Yhteisön vertaistuen lisäksi uskomme, että avainasemassa arvojen muuttamisessa toiminnaksi on kokemuksellisuus. Tietopohjaista kommunikaatiota tarvitaan myös, mutta tutkimukset osoittavat kokemuksellisen oppimisen olevan usein avainasemassa käyttäytymisen muutoksessa. 


Suunnittelemme ja toteutamme kohderyhmälle yhteisöllisen vertaisoppimisen mallin, joka koostuu osallistavista työpajoista. Lisäksi teemme oppaan, jonka julkaisemme netissä. 


Työpajoilla on sekä tiedonvälitykseen että käytännön taitojen opetteluun liittyvä tarkoitus. Rekrytoimme työpajoihin osallistujat Oma Maan Facebook-sivujen tykkääjien joukosta. Yhteensä työpajoihin voi osallistua 30 henkilöä.


Tietoa kestävän lähiruoan mahdollisuuksista pienentää omaa hiilijalanjälkeään jaetaan Helsingissä Oma Maan kahvilassa järjestettävissä työpajoissa. Kahden työpajan aiheina voivat olla esimerkiksi hiiltä sitovat viljelymenetelmät sekä biodiversiteetin edistäminen maatalousmaassa. 


Kokemuksellinen anti ja käytännön taitojen opettelu tapahtuu Tuusulassa Lassilan tilalla. Taidot liittyvät ekologiseen ruoantuotantoon, luonnonkasvien keräilyyn ja ruoanvalmistukseen. Tarkemmin työpajojen aiheet suunnitellaan osallistujien kanssa etukäteen, alustavia ehdotuksia ovat mm. kohopenkin perustaminen, villiyrttien tunnistaminen ja vegaanisen lähiruokapizzan valmistaminen. 


Hiiliviisas ruoka -oppaassa puolestaan painotamme erityisesti lähiruoan mahdollisuutta turvata monipuolinen, ravitseva ja herkullinen syöminen. Opas suunnitellaan siten, että tulee laajemman yleisön ymmärryksen kasvattamista tarjoten konkreettisia ehdotuksia omien ruokaan liittyvien tottumusten muuttamiseen hiiliviisaammiksi. Jaamme opasta mm. omien Facebook-sivujemme ja yhteistyökumppaniemme, kuten oppilaitosten, kautta. Arvioimme, että opas tavoittaa kokeilun aikana 5000 ihmistä, mutta jatkamme oppaan levittämistä kokeilun jälkeen.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit