Yhteiskäyttöisiä tavarapyöriä vuokrataloyhtiöihin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaKokeilutAsuminenLiikenneHiilijalanjälki

1893 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.03.2019

HSY:n Ilmastoinfo

Yhteiskäyttöisiä tavarapyöriä vuokrataloyhtiöihin

Kokeilussa kahden pääkaupunkiseudulla sijaitsevan vuokratalon asukkaiden käyttöön annetaan pariksi kuukaudeksi sähköavusteinen tavarapyörä. Kokeilulla selvitetään millaisia järjestelyjä ja tiedotusta yhteiskäyttöisen tavarapyörän käyttöönotto vaatii, ketkä sitä käyttävät ja millaisiin tarkoituksiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun päätavoitteena on vähentää auton omistamisen tarvetta vuokrataloyhtiöissä ja ohjata asukkaiden liikkumista vähähiilisempään, päästöttömämpään ja terveellisempään suuntaan. Lisäksi tavoitteena on vähentää asuinalueiden pysäköinnin tilan tarvetta vapauttaen näin arvokasta maa-alaa tehokkaampaan käyttöön. Kokeilulla pyritään selvittämään, miten yhteiskäyttöisen tavarapyörän käyttö toteutuu vuokrataloyhtiössä: millaisia järjestelyjä ja tiedotusta yhteiskäyttöisen tavarapyörän käyttöönotto vaatii, ketkä sitä taloyhtiössä käyttävät ja millaisiin tarkoituksiin. Oletuksena on, että jos asukkailla on käytössään taloyhtiön yhteiskäyttöinen tavarapyörä, he korvaat sillä osan automatkoista esimerkiksi ostoksille ja harrastuksiin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Yhteiskäyttöisten sähköavusteisten tavarapyörien kattaessa osan autonkäyttötarpeesta, asukkaiden kynnys luopua omasta autosta tai jättää auto hankkimatta madaltuu. Ideaa testataan toteuttamalla kahdessa pääkaupunkiseudun vuokratalossa kokeilu, jossa asukkaiden käyttöön annetaan kuukauden ajaksi sähköavusteinen tavarapyörä. Pyörät voivat asukasprofiilin mukaan joko tavaran tai lasten kuljetukseen tarkoitetulla kuljetusmoduulilla varustettuja. Pyörät varustetaan kännykkäsovelluksella toimivalla älylukolla ja pyörien varaamista varten asukkaille tarjotaan sähköinen varauskalenteri. Osana kokeilua talojen asukkaille toteutetaan liikkumista koskeva kyselyt. Asukkaat tekevät kokeiluista somepostauksia ja lisäksi kokeiluista tuotetaan somessa levitettävät minidokumenttit. Kokeilu vastaa sisällöltään jo taloyhtiöiden hakuvaiheeseen edennyttä omistusasunto- ja asumisoikeusyhtiöille suunnattua kokeilua, jonka Ilmastoinfo toteuttaa osana BSR-e sähköpyöräilyn edistämishanketta. Hakuvaihe: toukokuu 2019 varsinainen kokeilu vuokrataloissa: kesä-heinäkuu 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Koekilun toteuttaa HSY:n Ilmastoinfo Mahdollisia yhteystyökumppaneita kokeilussa voisivat olla kaupunkien vuokrataloyhtiöt sekä sosiaalista vuokra-asumista tarjoavat organisaatiot. Yhteistyötä voitaisiin tehdä myös Forum Viriumin kanssa, joka kokeilee monissa hankkeissa uusia liikkumisen palveluja ja ratkaisuja Jätkäsaaressa sekä rakentaa alueesta älyliikenteen kokeiluympäristöä. Jätkäsaaressa on paljon sosiaalista vuokra-asumista tarjoavien organisaatioiden asuntoja.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti MENOT: kahden sähköavusteisen tavarapyörän vuokraaminen kahdeksi kuukaudeksi 2600 € (yhden pyörän kuukausivuokra noin 650 €) kahden minidokumentin tuotantokustannukset 2400 € (1200 € /kpl) TULOT: hiilijalanjälki puoliksi kokeiluavustus 5000 € Olemme saaneet EU:n Itämeren alueen rakennerahastosta rahoitusta BSR-e sähköpyöräilyn edistämishankkeellemme. Tarkoituksena EU-hankkeessa on kehittää muualle EU:hun siirrettävissä olevia sähköpyöräilyn edistämiskonsepteja. Kohderyhmänä EU-hankkeessa ovat pääkaupunkiseudulla asuvat kahden auton perheet. Haemme Hiilijalanjälki puoliksi -kokeiluhaun rahoitusta vuokrataloyhtiökokeiluun täydentämään EU-hankkeen puitteissa toteutettua omistusasuntoyhtiökokeiluamme. Vuokrataloyhtiöissä asuu suhteellisen vähän EU-hankkeemme kohderyhmää: kaksi autoa omistavia perheitä. Erottelu omistusasuntotaloyhtiöiden ja vuokrataloyhtiöiden välillä ei myöskään ole niin relevantti muihin EU:n jäsenmaihin skaalattavissa konsepteissa – sekä omistus- että vuokra-asumisen mallit poikkeavat eri maissa huomattavasti toisistaan. Suomalaisen liikenteen yhteiskäyttöisyyden edistämiseksi olisi kuitenkin tarpeellista saada kokemusta erilaisista asumismuodoista yhteiskäyttöisyyden alustana.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

HSY:n Ilmastoinfon tiimiin kuuluu liikkumisen asiantuntija, kolme taloyhtiöiden kanssa pitkään työskennellyttä energia-asiantuntujaa ja monta viestinnän asiantuntijaa. Tiimillä on valmiita verkostoja kaupunkien vuokrataloyhtiöihin, sosiaalista vuokra-asumista tarjoaviin organisaatioihin sekä Forum Viriumiin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa kahden vuokrakerrostalon asukkaat Helsingin Jätkäsaaressa ja Kruunuvuorenrannassa kokeilivat sähköavusteisen tavarapyörän yhteiskäyttöä toukokuusta heinäkuun loppuun. Kokeilun tavoitteena oli vähentää vuokratalon asukkaiden auton omistamisen tarvetta. Tavoitteen toteuttamiseksi kokeilussa testattiin kolmen liikenteen megatrendin – sähköisen liikenteen, yhteiskäyttöisyyden ja digitalisaation - toteutusta pienen mittakaavan ratkaisussa. Tavarasähköpyörä tutustutti uusia käyttäjiä sähköiseen liikkumiseen ja yhteiskäyttöisyyteen helposti lähestyttävällä tavalla. Tarkoituksena oli osoittaa kokeilijoille, että sähköavusteisella tavarapyörällä voi kattaa kaupungissa pitkälti samat liikkumis- ja kuljetustarpeet, kuin henkilöautolla. Yhteiskäytölle on tavarapyörissä samat perusteet kuin henkilöautoissa: moni asukas kokee tavarapyörän ostamisen itselleen liian kalliiksi ja huoltamisen vaivalloiseksi. Lisäksi kerrostalojen säilytystilat riittävät paremmin yhteiskäyttöiselle tavarapyörälle. Yhteiskäyttöisyyden mahdollistamiseksi pyörän lukitus- ja varausjärjestelmissä testattiin digitaalisten palvelujen toimivuutta. Kokeilulla selvitettiin myös millaisia järjestelyjä ja tiedotusta yhteiskäyttöisen tavarapyörän käyttöönotto vaatii, ketkä sitä taloyhtiössä käyttävät ja millaisiin tarkoituksiin. Kokeilu saavutti suurelta osin tavoitteensa. Johtuen todennäköisesti älylukon ongelmista kokeilun alussa (katso seuraava kohta) ja vanhempiin ikäluokkiin painottuvasta asukasrakenteesta, Kruunuvuorenrannan talossa pyörän käyttö jäi ennakoitua selvästi vähäisemmäksi. Jätkäsaaren kohteessa pyörällä oli aktiivisessa käytössä ja varauskalenterin ”matkan tarkoitus”-kirjausten ja sähköisen kyselyn vastausten perusteella pyörällä korvattiin auton käyttöä. Kokeilu tuotti arvokasta tietoa erilaisista digitaalista lukitusjärjestelmistä. Kokeilu auttoi kehittämään yhteiskäyttöisen tavarapyörän käyttöönotossa tarvittavaa viestintää ja neuvontaa. Kokeilusta ja sen rinnalla EU-rahoituksella toteutetusta omistusasunto-taloyhtiökokeilusta tehdään opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakouluun. Opinnäytetyöhän liittyvän sähköisen kyselyn vastausaika on vielä meneillään, ja syventävät haastattelut tehdään kokonaisuudessaan myöhemmin, kun sähköisen kyselyn vastaukset on analysoitu. Kokeilun tulokset täsmentyvätkin vielä syksyn aikana. Kokeilusta valmistuu lähiaikoina myös sosiaalisessa mediassa levitettävä minidokumentti

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa esiin tuli digitalisaatioon ja erityisesti kohtalaisen nuoren ja pienistä yrityksistä koostuvan sektorin haasteita. Yhteiskäyttöisen pyörän lukitusjärjestelmissä testattiin älyratkaisuja. Vaikka lukkoa oli testattu parin viikon ajan useammalla henkilöllä etukäteen, Kruunuvuorenrannan kohteessa käyttöön otetun älylukon toimivuudessa ilmeni kokeilun alussa puutteita. Toisen kokeiluun varatun lukkotyypin sovellus hävisi sovelluskaupasta kokonaan kesken kokeilun. Myöhemmin aloittaneessa Jätkäsaaren kokeilutalossa päädyttiinkin lopulta käyttämään normaalia pyörän lukkoa, jonka avainta säilytetään mobiilisovelluksen avulla hallinnoitavassa avainboxissa. Avainboxi on tarkoitettu asuntojen vertaisvuokraukseen, jossa markkina on tällä hetkellä huomattavasti suurempi, kuin pyörien yhteiskäytössä. Ongelmat lukituksen toimivuudessa kokeilun alkuvaiheessa mahdollisesti vaikuttivat Kruununuvuorenrannan kohteessa niin, että osa kokeiluun ilmoittautuneista ei ottanut pyörää käyttöön. Keskeinen oppi oli, että mikäli kyseessä on kokeilun kannalta kriittinen ratkaisu – kuten meidän kokeilussa yhteiskäyttöisen pyörän lukituksen turvallinen ja helppokäyttöinen toteutus – on mietittävä ja mahdollisesti hankittava valmiiksi vaihtoehtoisia ratkaisuja. Digitalisoituvassa taloudessa osa tuotteista tarjotaan kuluttajille hyvin keskeneräisinä ja erityisesti joukkorahoitettujen start-uppien tuotteisiin liittyy suurempia riskejä. Ero aiemman, teollisen ajan tuotteisiin on siinä, että toiminta on täysin riippuvaista - usein toisella puollella maapalloa ylläpidetyn - jatkuvaa päivittämistä vaativan sovelluksen toiminnasta. Toisekseen kokeilussa tuli esiin yhteiskäyttöisen tavarasähköpyörän ohjeistuksen ja neuvonnan toteuttamisen vaativuus ja siihen menevä aika. Ohjeistukset olivat taloissa järjestetyistä koeajo- ja esittelytilaisuuksista huolimatta tärkeitä, koska kaikki potentiaaliset käyttäjät eivät aikataulusyistä pysty tilaisuuksiin osallistumaan ja toisaalta tilaisuuksiin osallistuneetkaan eivät pysty omaksumaan sielä kaikkia neuvottuja asioita. Sähköavusteinen tavarapyöriä myydään lähinnä aktiivipyöräilijöille, jotka ovat hyvin paneutuneet tai viimeistää kallista pyörää ostaessaan paneutuvat pyörän teknisiin ratkaisuihin ja käyttämiseen. Valmiita ohjeita ei juuri olekaan saatavilla, vaan yhteiskäyttöisen pyörän satunnaisemmalle käyttäjälle ne on tuotettava itse. Ohjeistuksen laatimisen haasteena oli tehdä niistä riittävän selkeät, mutta samalla myös tiiviit, ettei ohjeistuksen pituus muodostu käyttöönoton kynnykseksi. Keskeinen oppi oli, että jos kyseessä kuluttajamarkkinoilla valistuneelle joukolle suunnattu tuote tai palvelu, kannattaa kokeilun järjestäjän käyttää paljon aikaa satunnaisemman kokeilijan ohjeistuksen ja neuvonnan toteutukseen. Kokeilun järjestäjän kannattaa perehtyä tuotteeseen tai palveluun – kuten meidän kokeilussa sähköavusteiseen tavarapyörään ja latausjärjestelmään - huolellisesti ennen sen toimittamista käyttäjille, jolloin voi välttää aikaa vieviä käyntejä kokeilukohteessa. Ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin kannattaa pyrkiä testaamaan etukäteen. Tuotteissa, joissa se on mahdollista (esimerkiksi lukot, ajastimet, vikavirtakytkimet) on kokeilun järjestäjän hyvä varata itselleen ylimääräinen kappale käyttöönsä, niin että mahdollisessa etäneuvontatilanteessa on helpompi ohjeistaa käyttäjää.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilua on Ympäristöministeriön jatkorahoituksen järjestyessä tarkoitus laajentaa ja toteuttaa se yhteistyössä vuokra-asumisyhtiö SATO:n kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa neljän kuukauden kokeilu neljässä SATO:n pääkaupunkiseudun kohteessa. Neljän kuukauden kokeilu osuisi syksy- ja talvikuukausille, mikä antaisi arvokasta lisätietoa sähköavusteisen tavarapyörän yhteiskäytöstä haastavampina vuodenaikoina. Lähes kaksi kertaa pidempi kokeilujakso antaisi myös oppeja siitä se vaikuttaa käyttöön: lisääkö se käyttäjien määrää kohteissa tai alkaako aktiivisimpien käyttäjien käyttö jossain vaiheessa vähenemään, kun ”uutuuden viehätys haihtuu”. Laajennetun kokeilun tulosten pohjalta SATO voisi osana asukkaidensa liikkumispalvelujen kehittämistään sijoittaa sähköavusteisia tavarapyöriä pysyvästi asukkaiden yhteiskäyttöön vuokrataloihinsa. SATOlla on yhteensä noin 25 800 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Haemme kokeilun laajentamiselle 7000 euroa Ympäristöministeriön jatkorahoitusta. SATO on valmis sijoittamaan kokeilun jatkoon saman summan, jonka HSY:n Ilmastoinfo saa jatkorahoitusta. Jatkokokeilun budjetti MENOT: Sähköavusteisten tavarapyörien vuokraaminen kokeiluun 4 kpl x 4 kk (á 500 €/kk) 8000 € Videotuotanto kokeilusta 4000 € Videon markkinointikuluja (sponsoroitu levitys somekanavissa) 800 € Muita hankintoja (mm. älykäs lukitusjärjestelmä, vikavirtakytkimet, ajastimet, sammuttimet, hyllyt muuntajille) 800 € Vakuutukset pyörille 400 € TULOT: Ympäristöministeriön Hiilijalanjälki puoliksi -jatkorahoitus 7000 € SATO:n rahoitus 7000 € JATKOHANKKEEN RAPORTTI ON TÄÄLLÄ: https://hsydir-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/petteri_nisula_hsy_fi/EbeNSzNXsX1Lka603SoxO7EBB_8xECAA-qvjsc1JbIjEEA?e=izMbV3

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

12.08.2019

Sähkötavarapyörän yhteiskäyttökokeilun alkoi Kruunuvuoren rannan Setlementtiasunnoissa toukokuun alkupuolella. Toinen kokeilu käynnistyi toukokuun lopulla Heka Hyväntoivonkatu 7:ssä, Jätkäsaaressa.


Molemmissa kohteissa vastaanotto on ollut kiinnostunutta ja pyörillä on ollut käyttöä. Asukkaiden tunnelmia kokeilusta voi lukea näistä jutuista:


Setlementtiasunnot: Kaikkea muuta paitsi keulimista – sähkötavarapyörä ilahduttaa Borgströminmäellä


Hima - Hekan asukasmedia: Jätkäsaaressa testataan tavarasähköpyörän yhteiskäyttöäAsuntoihin jaetuista esitteistä, talojen sähköisissä kanavissa jaetusta informaatiosta ja perehdytys- ja koeajotilaisuudesta huolimatta käyttäjäkunta ei kokeilun alkuvaiheessa kasvanut kovin suureksi. Oletettavaa on, että kun asukkaat kuulevat naapureidensa myönteisiä kokemuksia yhteiskäyttöpyöristä, entistä useampi haluaa kokeilla pyörää arkimatkoillaan.


Älylukkojen kanssa on ollut ongelmia – asia joka arveluttikin eniten kokeiluja suunniteltaessa. Setlementtiasuntojen Kruunuvuoren rannan -kohteessa ongelmia syntyi jo käyttöönottovaiheessa, kun yritimme siirtää älylukon omistajuuden (owner) Setlementtiasuntojen asumiskoordinaattorille. Tämä onnistui lopulta kolmannella lukolla. Noin viikon kuluttua lukko katkaisi kokonaan yhteydet käyttäjätietokantaan, eikä uusia käyttäjiä pystynyt lisäämään moneen päivään. Lopulta lukkoon piti palauttaa tehdasasetukset ja kaikki käyttäjät lisätä uudestaan. Ongelma saattoi johtua siitä, että Setlementtiasuntojen työntekijä joutui käyttämään eri laitteita hyväksymispyyntösähköpostien käsittelyyn ja lukon käyttämiseen.


Linka-runkolukkoa ei voinut asentaa Heka Hyväntoivonkatu 7 valittuun pyörään, koska se ei mahtunut siihen. Sen jälkeen kävi ilmi, että toisena vaihtoehtona olleen Bitlock-u-lukon sovellusta ei enää löytynyt App Storesta – Play-kaupasta se vielä löytyy. Bitlock-lukon nettisivut löytyvät, mutta lukkoja ei saa enää san kautta tilattua. Ilmeisesti startup-tyyppinen firma on hiipunut.

Tässä tilanteessa Heka Hyväntoivonkatu 7:n kokeilu jouduttiin käynnistämään manuaaliseen koodiin perustauvan avainboxin avulla. Myöhemmin koodiboxi vaihdettiin igloohome Smart Keybox 2 -avainboxiksi, jota hallinnoidaan mobiilisovelluksen avulla. Avainboxi aukeaa igloohome sovelluksella tai henkilökohtaisella pin-koodilla . Avainboxin käyttäminen pin-koodilla ei vaadi sovelluksen lataamista.


Ohjeistuksien tekemisessä ja täydentämisessä on ollut paljon ennakoitua suurempi työ. 

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit