KUKA MINÄ OLEN - Yhteistoiminnallisesti tuotettu näkemys nuoren kokonaistilanteesta | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

NuoretOsallisuusSokra

1125 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.09.2020

KUKA MINÄ OLEN - Yhteistoiminnallisesti tuotettu näkemys nuoren kokonaistilanteesta

Vahvistaa nuoren osallisuutta yhteistoiminnallisin menetelmin antamalla tietoa nuoren hyvinvoinnin eri osa-alueista nuoren tukemiseksi ja auttamiseksi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lastensuojelun asiakkuuden piirissä olevien nuorten kokonaistilanteiden hahmottamiseksi tarvitaan uudenlaisia yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Tarvitaan tietoa niistä hyvinvoinnin eri osa-alueista, joissa nuorilla on vahvuuksia ja haasteita, jotta nuorta voidaan tukea ja auttaa. Aiemmin käytetyt menetelmät ovat olleet kankeita, eivätkä ne ole osallistaneet nuorta oman tilanteensa hahmottamisessa. Kokeilussa kehitetty menetelmä mahdollistaa paremmin myös niiden nuorten osallistamisen, joilla on erityisen tuen tarpeita kuten kehitysviivästymiä tai hahmottamisen häiriöitä. Kokeilu on tarpeellinen, jotta nuoren kokonaistilanteesta saataisiin yksilöllisempää tietoa nuorta osallistavin menetelmin. Menetelmä mahdollistaa aiempia menetelmiä paremmin myös nuoren kanssa puheeksi ottamisen ja varhaisemman puuttumisen sekä kokonaisvaltaisemman tiedon saamisen ammattilaisille nuoren tilanteesta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hyödynnetään ja käytetään yhteistoiminnallista ja nuorta osallistavaa työskentelypakettia, joka huomioi yksilöllisesti nuoren tilanteen ja tarpeet. KUKA MINÄ OLEN - teemapaketissa edetään nuoren omien vahvuuksien, tuen tarpeiden ja haasteiden mukaisesti valitsemalla teemapaketista ne osiot, jotka ovat kunkin nuoren yksilöllisen tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisia. Teemapaketin menetelmät hyödyntävät esimerkiksi pelillisyyttä, taiteellisuutta, päiväkirjan pitämistä ja omaa elämää koskevien väittämien miettimistä. Teemapaketin eri osa-alueita ovat muun muassa elämänhistoria, arjenhallinta, läheisverkosto, vapaa-aika, oppimisen ja koulunkäynnin valmiudet, mieli ja toimintakyky, seksuaalisuus, riippuvuudet ja väkivalta. Työskentelyssä on mukana nuoren lisäksi sijoituslaitoksen työntekijä sekä teemapaketin osioista riippuen mahdollisesti myös nuoren lähipiiriin kuuluvia. Työskentelyssä saadut tiedot valokuvataan ja taltioidaan asiakastietojärjestelmään. Myös nuori saa tuotoksistaan taltioinnit valokuvan muodossa. Työskentelyn tarkoituksena on nuoren auttamisen ja tukemisen lisäksi antaa kokonaisvaltaista tietoa ammattilaisille nuoren tilanteesta (palveluiden suuntaamiseksi).

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pohjantähti-opisto, Pohjankodit Oy, Tornion kaupungin sosiaalipalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Yhtymäpinnassa nuori -hanke toteutetaan ESR-rahoituksella ja toteuttajien omarahoitusosuuksilla ajalla 1.5.2019-30.4.2021. Rahoitukseen osallistuu lisäksi STEA. Hankkeen kokonaisrahoitus on 461 692 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilu on ESR-rahoitteinen. Rahoitukseen osallistuu myös STEA sekä toteuttajat omarahoitusosuudella. Kokeilussa työskentelee moniammattillinen tiimi ja työntekijät ovat kokeilussa mukana sekä kokoaikaisella että osa-aikaisella työajalla.