Yritysten ylijäämämateriaalien kierrätys askartelumateriaaliksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

522 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Stella Aaltonen, Turun kaupunki

Yritysten ylijäämämateriaalien kierrätys askartelumateriaaliksi

Aloitteen tavoitteena on Turussa toimivien yritysten ylijäämämateriaalien ohjaaminen uusiokäyttöön. Kehi-tyskohteena on luoda ja ottaa käyttöön toimiva yhteistyökuvio yritysten ja kaupungin yksiköiden välillä. Turun kaupunkiin on valmisteltu kaupungin sisäinen käyttämättömien tuotteiden kierrätysjärjestelmä, jon-ka pohjaksi oli jo aiemmin luotu internetsivusto. Sivuston tärkein tehtävä on toimia järjestelmään lisättyjen tuotteiden välityskanavana. Sivustolle voi lisätä, ja sen kautta voi tilata tuotteita. Tätä järjestelmää voidaan käyttää myös Turussa toimivien yritysten ylijäämämateriaalien oh-jaamisessa uusiokäyttöön.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Turun alueella on paljon yksiköitä, joissa käytetään erilaisia materiaaleja askarteluun ja harrastetoimintaan. Samaan aikaan alueen yrityksillä syntyy käyttökelpoista, mutta yritykselle tarpeetonta materiaalia. Tällä osa-alueella kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Haasteena on luoda ja saada yleisesti käyttöön toimiva kanava, jota kautta tarve ja tarjonta kohtaavat. Toimintatavan vakiinnuttamiseksi tulee luoda toimiva yritysyhteistyöpohja ja yhteiset käytännöt materiaalin kirjaamiseksi järjestelmään sekä tehostaa järjestelmän markkinointia. Kokeilun tavoitteena on saada yrityksiä innostumaan kiertotaloudesta ja näkemään ylijäämien laajemmat hyödyntämismahdollisuudet. lisäksi tavoitteena on lisätä materiaalihyötykäyttöä ja vähentää turhia ostoja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Valmiilla alustalla toimiva malli jää käyttöön kaupungille ja toimii jatkossa kanavana ylimääräisen materiaalia tarjoavan yrityksen ja materiaalia tarvitsevan kaupungin yksikön välillä. Olemassa olevaan avoimella lähdekoodilla olevaan järjestelmään luotaisiin Turun yrityksille mahdollisuus tarjota ylijäämämateriaaleja hyötykäyttöön. Ratkaisun toimivuus selviää tarjolla olevien materiaalien ja tilausten määrillä eli käyttöasteella. Malli olisi täysin kopioitavissa muiden toimijoiden käyttöön. Kokeilu aloitetaan kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen saamisesta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Turun kaupunki, Turun Ekotukitoiminta

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 8000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Turun Ekotuella on luotuna avoimen lähdekoodin järjestelmä, johon voidaan toteuttaa lisäosa. Lisäksi on osaamista yritysyhteistyöstä ja sen käytännön toteuttamisesta.