Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut II | Kokeilunpaikka.fi

06.4.2022 - 07.6.2022

Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut II

Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut II

Onko kunnassasi paikka, josta voisi saada kävelijälle tai pyöräilijälle viihtyisämmän ja turvallisemman kekseliäällä parannuksella? Miten sen voisi toteuttaa? Auttaisivatko siemenrahoitus ja asiantuntija-apu toteutusta? Tarvitsetko kenties tutkittua tietoa kuntasi päättäjien vakuuttamiseksi? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, saatat olla etsimämme kokeilija.

Aloita kokeilu

Haemme Helsingin seudun kunnista (Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio*, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Vihti) kokeiluja, jotka tähtäävät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. Etsimme nopeita katutilaan ja muuhun infrastruktuuriin kohdistuvia ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta niin asemanseuduilla kuin muualla kunnissa.
Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeiden kokeilujen ohjelma on yksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman toimenpide.

*) Siuntio ei kuulu Helsingin seutuun, mutta on HSL:n jäsenkuntana mukana MAL 2019 ja MAL 2023 -suunnitelmien liikenneosiossa sekä sitä kautta myös tässä ohjelmahaussa.

Minkälaisia kokeiluja on tarkoitus toteuttaa?  

Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeilla kokeiluilla tarkoitetaan tässä haussa nopealla aikataululla tehtäviä liikkumisympäristön laatua parantavia toimenpiteitä, joiden vaikutukset arvioidaan ja joiden toteutus ja tulokset dokumentoidaan oppien levittämiseksi sekä toistettavuuden mahdollistamiseksi.

Kokeilujen on oltava selkeästi rajattuja, ja nopeasti toteutettavissa. Keskeistä on, että ne parantavat jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita. Kokeilut voivat olla esimerkiksi valoa, istutuksia tai vaikkapa äänimaisema. Kokeilut voivat olla väliaikaisia tai pysyviä.

Kokeilujen toteutuksen rahoitukseen on varattu enintään 60 000 euroa (alv 0). Jaettavasta summasta enintään 30 000 € on varattu kokeiluihin, jotka kohdistuvat Väyläviraston hallinnon alueille: asemanseuduille, maanteille, sekä maanteihin ja rataverkkoon liittyviin pyöräliityntäpysäköinteihin, pysäkki-infraan tai alikulkuihin. 30 000 euroa on tarkoitettu hankkeille, jotka sijoittuvat kuntien katualueille tai muille kunnan hallinnoimille maa-alueille. Kuntien omarahoitusosuuden tulee kokeiluohjelman tasolla olla yhteensä vähintään 50 %. Kokeiluohjelmassa tavoitteena on käynnistää 4‒8 hanketta. Etsimme sekä jotain ihan uutta ja kokeilevaa että jo hyväksi todettujen toimenpiteiden toteuttamista uusissa kohteissa. 

Kokeilut tulee toteuttaa aikavälillä 09/2022‒01/2023. 

Kokeiluilla ratkaistavat teemat  

Kokeiluja haetaan kahdessa teemassa. Kokeiluehdotus voi kattaa myös kummatkin teemat.

1. Ympärivuotisesti houkutteleva liikkumisympäristö  

 • Miten voisimme lisätä viihtyisyyttä tuomalla esimerkiksi vihreyttä, värejä ja valaistusta katutilaan ympäri vuoden?
 • Miten ympäristö kutsuisi viettämään aikaa ulkona ja kävelemään?
 • Miten voisimme tehdä kävely-ympäristöstä houkuttelevampaa joukkoliikenteen asemilla ja niiden lähiympäristöissä?
 • Kuinka voisimme parantaa ympäristön houkuttelevuutta vähentämällä esimerkiksi melun ja sääolojen vaikutuksia?
 • Miten voisimme sujuvoittaa liikkumista asemanseuduilla? 

2. Turvallinen liikkumisympäristö rohkaisee kävelyyn ja pyöräilyyn  

 • Miten voisimme lisätä liikkumisen miellyttävyyttä, turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta pimeään aikaan esimerkiksi valaistusta ja näkyvyyttä parantamalla?
 • Kuinka voisimme luoda houkuttelevampaa ja turvallisempaa kävely- ja pyöräily-ympäristöä katutilaa ja tiealueita uudelleen jakaen
 • Miten alikuluista saadaan turvallisen tuntuisia, viihtyisiä ja miellyttäviä? 
 • Miten voisimme lisätä pyöräpysäköinnin turvallisuutta?

Menestyksekäs kokeilu:  

 • hyödyntää kuntalaisia kävelyn ja pyöräilyn kokemusasiantuntijoina
 • kohdistuu tunnistettuun kohderyhmään esim. työmatkalaiset, autoilevat, ikääntyneet, lapset ja nuoret
 • tekee poikkihallinnollista yhteistyötä kuntaorganisaatiossa
 • kutsuu tarvittaessa mukaan ratkaisun kannalta olennaisia yrityksiä tai muita toimijoita
 • huomioi kytkennät strategioihin, kuten kunnan ja seudun omiin strategioihin ja ohjelmiin sekä MAL-tavoitteisiin
 • mahdollistaa vaikutusten arvioinnin ja seurannan.

Kokeilulla tarkoitetaan uutta toimintaa, jonka tuloksista ei voi olla täyttä varmuutta 

Idean ei tarvitse olla uniikki. Kokeilu voi olla uusi idea tai jo aiemmin kokeiltujen toimenpiteiden toteuttamista uusissa kohteissa. Kokeilun on kohdistuttava infrastruktuuriin. Esimerkiksi pelkkä selvitys tai viestintämateriaalin valmistelu ei ole kokeilemista. Kokeilu voi olla pysyvä tai väliaikainen. Jos kokeilu on väliaikainen, pitää kokeilun poistaminen käytöstä kuvata.  

Ketkä voivat hakea?  

Ohjelmaan osallistumisen ehtona on, että hakijana on Helsingin seudun kunta tai HSL:n jäsenkunta. Kunnat, jotka voivat hakea ohjelmaan, ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada ja mihin?  

Kokeiluohjelmassa pyritään käynnistämään n. 4–8 hanketta. Yksittäisten hankkeiden kustannusten omarahoitusosuus voi vaihdella, mutta ohjelmatasolla (4–8 hanketta) kuntien omarahoitusosuuden hankkeissa tulee olla yhteensä vähintään 50 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Kunta voi hakea ohjelmaan mukaan myös, vaikkei hakisi rahoitusta. Tällöin ohjelma tukee kuntaa asiantuntijatyöllä esimerkiksi vaikutusten arvioinnissa.

Kokeilurahoituksen myöntämisen ehdot:

 • hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toimenpiteen suunnitteluun (myös kunnan henkilötyökustannuksia voidaan sisällyttää), toteuttamiseen ja tulosten raportointiin käytettäviä kustannuksia 
 • rahoitusta maksetaan korkeintaan päätöksen mukainen summa
 • rahoitus on kohdistettava kokonaisuudessaan toimenpiteeseen, eikä ohjelman kautta rahoitusta saava toimenpide saa saada päällekkäistä valtionavustusta tai muuta valtion rahoitusta
 • mahdollinen kunnalle maksettavaksi jäävä arvonlisävero sisältyy rahoitukseen
 • ohjelman yhteensä kunnille myöntämä rahoitus saa olla korkeintaan 50 % ohjelman toimenpiteiden yhteenlasketuista kustannuksista
 • toimenpiteissä saa olla myös muita rahoittajia ja ne tulee eritellä rahoitusosuuksineen hakemuksessa
 • mahdollisia muita rahoittajia ei lasketa kuntien omarahoitusosuuteen, jonka on koko ohjelman tasolla oltava vähintään 60 000 euroa (sisältäen toimenpiteen suunnittelusta, toteuttamisesta ja tulosten raportoinnista syntyvät kustannukset). 

Väylävirasto maksaa oman vastuualueensa alaisten toimenpiteiden kustannukset (yhteensä 30 000 euroa) suoraan kunnille. Kunnan katuverkon ja muiden kuntien hallinnoimien maa-alueiden kustannukset (30 000 euroa) maksetaan HSL:n kautta. HSL maksaa rahoituksen kunnille sovitusti joko etupainotteisesti arviolta kesä-syyskuussa 2022 tai kokeilun päätyttyä. Etupainoitteisessa rahoituksessa pitää huomioida, että mikäli toimenpide jää kunnalta toteuttamatta hakemuksen mukaisesti, peritään myönnetty rahoitus takaisin. *  

*Taloudellisena selvityksenä Traficomin rahoitusosuutta saavien kuntien on toimitettava kustannusten jakautuminen toimenpiteittäin sekä allekirjoitettu kirjanpidon ote tai vastaava talousselvitys hankkeen kustannuksista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää tarvittaessa laskujäljennökset.

Myönnettävän rahoituksen lisäksi ohjelma tukee kokeilijoita asiantuntijatyöllä.

Hakemusten arviointi  

Kokeiluehdotukset arvioivat asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustajat Espoosta, Helsingistä, Keravalta, Vantaalta, KUUMA-seudulta, Uudenmaan ELY-keskuksesta, Traficomilta, Väylävirastosta, Motiva Oy:ltä ja HSL:ltä. Mikäli arvioitava toimenpide on samasta kunnasta kuin joku ohjausryhmän jäsenistä, kyseisen kunnan edustaja ei jäävinä osallistu toimenpiteen arviointiin. Lopulliset päätökset toteutettavista toimenpiteistä tekevät Traficom, Väylävirasto ja HSL yhdessä.   

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä. Kukin arvioitava kohta (A-C) arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 0‒5 huomioiden kaikki alakohdat. Lisäksi arvioidaan kokeilujen toteuttamiskelpoisuus huomioiden voimassa oleva lainsäädäntö.  

A Vaikuttavuus ja skaalautuminen (0‒5 pistettä)  

 • Miten kokeilu edistää kävelyä ja pyöräilyä?  
 • Kuinka paljon kokeilu muuttaa kohteen lähtötilannetta?  
 • Kuinka suurta ihmisjoukkoa kokeiluehdotus koskettaa? Tai tavoittaako kokeilu tunnistettuja kohderyhmiä, joiden kävely- ja pyöräilytottumuksiin voidaan vaikuttaa?  
 • Miten kokeilun idea on monistettavissa tai skaalattavissa kokeilun jälkeen? Tai miten mahdollisesti väliaikaisesta ratkaisusta tehdään pysyvä?  

B Resurssointi ja toteutus (0‒5 pistettä)  

 • Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?
 • Ovatko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?
 • Ovatko tulosten kannalta olennaiset kunnan tahot mukana kokeilun toteuttamissa? 
 • Miten kehitettävän ratkaisun käyttäjät voidaan ottaa mukaan kokeilun toteuttamiseen?
 • Tuoko kokeiluehdotus esiin ideoita, miten käyttäjiltä kerätään palautetta? 
 • Onko hakijalla tarjota jotain erityisresursseja vaikutustenarviointia varten, esim. jalankulkija-/pyörälaskentailmaisimia?  

C Uutuusarvo ja innovatiivisuus (0‒5 pistettä)  

 • Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?
 • Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti (esim. toteutuspaikkakunnalla) uusi?  

Näin osallistut  

Jättääksesi kokeilun aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta. Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa kokeilun kirjaamisen. Ehdotusta voi muokata kokeiluhaun sulkeutumiseen tiistaina 7.6.2022 klo 24 saakka.  

Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, se on helppoa! Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja lisännyt kokeilun teemat, on ehdotuksesi valmis ja voit julkaista kokeilusi. Sinun ei tarvitse siirtyä vaiheissa eteenpäin, vaan jätä ehdotuksesi ensimmäiseen ideavaiheeseen.  

Lisäohjeet kokeilun jättämiseksi löydät täältä. Kun muotoilet ideaa kannattaa tutustua kokeilun toteuttamisen työkaluihin!  

Päätökset valituista kokeiluista ja tiedon julkisuus

Tavoitteenamme on valita ohjelmaan 4‒8 toimenpidettä. Päätökset tehdään ja julkistetaan viimeistään tiistaina 21.6.2022. Kokeilijat raportoivat kokeilujen tulokset ja opit avoimesti Kokeilun paikassa. Kokeilujen toteutusaika on 1.9.2022-31.1.2023.

Ohjelman dokumentointia, raportointia ja viestintää tehdään koko ohjelman ajan. Ohjelman loppuraportointi valmistuu arviolta maalis-huhtikuussa 2023.

Lisätietoa ja apua  

Kokeiluista lisätietoa ja mahdollisia ideoita on julkaisussa Kokeilukulttuurin hyödyntäminen jalankulun ja pyöräliikenteen ympäristön nopeassa parantamisessa – esiselvitys toimintamallista. Ohjelman ensimmäisen kierroksen raportointia voi myös hyödyntää: Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeat kokeilut. Ohjelman ensimmäisen kierroksen raportointi

Jos sinulla on kysyttävää, autamme sinua mielellämme sähköpostilla. Yleisemmät kysymykset hakuun liittyen pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 4.5.2022 sähköpostitse osoitteisiin mette.granberg@hsl.fi ja sara.lukkarinen@motiva.fi.  Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kysyjille ja julkaistaan tällä sivustolla.

Teknisiin asioihin esim. alustan käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa Motiva Oy osoitteessa kokeilut@motiva.fi koko haun ajan.  

____________________________________________________________________________________________________________________

Lisätietoja hakijalle  

Miksi kannattaa osallistua?  

Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeiden kokeilujen avulla liikkumisympäristöä voi muuttaa lyhyessä ajassa parhaimmillaan merkittävästi. Tarkalla rajauksella toimenpide voidaan kohdistaa kunnan ja asukkaiden näkökulmasta keskeisille alueille. Kokeilun vaikutukset todentamalla saadaan kokemusta ja perusteluja vastaavien ympäristön parantamistoimenpiteiden toteuttamiseksi jatkossa.  

Kokeiluhakuun osallistumalla on mahdollisuus kehittää omaa ideaa, oppia muilta sekä saada vertaistukea, asiantuntijasparrausta, viestintätukea ja tukea kokeilun toteutukseen sekä sen vaikutusten arvioimiseen.  

Miksi ja mitä toimenpiteen vaikutuksia arvioidaan?  

Vaikutuksia arvioidaan, jotta  

 • löydämme toimivimmat keinot jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiseen 
 • voimme monistaa parhaita toimenpiteitä myös muualle 
 • opimme kokeilusta.  

Vaikutuksia arvioidaan kolmella osa-alueella: vaikutukset liikkumiseen, käyttäjien tyytyväisyys ja toteutusprosessin toimivuus.  

Tarjoamme myös resursseja vaikutusten arvioinnin tueksi. HSL vetää vaikutusarvioinnin suunnittelua ja tarjoaa henkilöresursseja tutkimusten toteutukseen. HSL:n tutkimusavustajia on mahdollista hyödyntää vaikutustiedon keräämisessä. Tästä sovitaan erikseen toimenpiteen vaikutusarvioinnin suunnittelun yhteydessä. Koska emme vielä tiedä ohjelmaan valittavien kokeilujen määrää, luonnetta tai tarvittavia tutkimuksia ja niiden ajankohtia, emme voi varmuudella luvata tutkimusavustajien työpanosta kaikille toimenpiteille. Siksi on tärkeää, että myös toteuttavalla kunnalla on valmiuksia vaikutustiedon tuottamiseen.  

Voimme kuitenkin luvata, ettei kukaan jää vaikutusten arvioinnissa yksin: toimenpiteiden vaikuttavuuden luotettava selvittäminen on keskeinen osa ohjelman toteutusta ja onnistuneen ohjelman edellytys. Vaikutusten arviointia tukee myös kuntien ja valtion edustajista koostuva ohjelman ohjausryhmä.    

Mitä edellytämme sinulta, hakija?  

Toivomme, että osallistut ohjelmaan juuri sellaisena kuin olet. Ehdottomin edellytys osallistumiselle kuitenkin on, että olet valmis jakamaan asiantuntemustasi: tietoasi, taitoasi ja kokemuksiasi muiden kokeilijoiden kanssa sekä viestimään avoimesti ja rehellisesti kokeilun tuloksista. Vaikka kokeilu ei toteutuisi juuri suunnitellun kaltaisena tai tulokset eivät olisi odotettuja, se on silti arvokas. Kokeilu epäonnistuu vain, mikäli siitä ei opita mitään. Oppimisen mahdollistamisessa tiedon avoin jakaminen on avainasemassa.  

Kokeilijat osallistuvat toimenpiteen vaikutusten arviointiin sekä tiedon jakamiseen esimerkiksi Kokeilun paikan verkkosivuilla. Toivomme myös, että osallistut aktiivisesti kokeiluohjelman tilaisuuksiin. Kokeiluohjelman tilaisuuksia ovat:  

 • Tervetuloa kuulemaan lisää kokeiluhausta ja ideoimaan omaan kuntaan sopivia kokeiluaihioita 29.4. klo 9-11. Ilmoittautumaan pääset tästä: https://www.lyyti.fi/reg/HSL_hakuinfo_ja_ideatyopaja. Voit ilmoittautua halutessasi vain infotilaisuuden osuuteen klo 9-10 tai koko tilaisuuteen.
 • Aloitustilaisuus to 25.8.2022 klo 9.00‒11.00 (tavoitteena kokeilijoiden tutustuttaminen toisiinsa, innostaminen sekä kokeilujen vaikuttavuuden suuntaaminen).
 • Kolme sparraustilaisuutta kokeilijoille, ajankohdat sovitaan myöhemmin, kesto 1‒2 h/tilaisuus.  
 • Lopputilaisuus, alustavasti alkuvuodesta 2023, tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin (tavoitteena kirittää kokeilijoita kiteytettyyn viestintään opeistaan ja jakaa kokeilujen opit mahdollisimman laajalle yleisölle).  

Kokeilijoiden tehtävänä on lisäksi varmistaa kokeiluihin tarvittavat mahdolliset luvat sekä toimenpiteiden käytännön toteutus. Mikäli toimenpiteen toteuttamiseen tarvitaan esimerkiksi sähköä, pitää sähkön mahdollinen saatavuus selvittää. Toimenpiteen mahdolliset turvallisuusvaikutukset on myös huomioitava: esimerkiksi mahdollinen taideteos tai muu rakennelma ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mahdollisissa katumaalauksissa on oltava yhteydessä poliisin edustajaan.  

Lupa tarvitaan, kun toimenpide kohdistuu rautatiealueelle. Siellä suoritettavasta työstä tulee sopia rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §). Lisätietoja löytyy osoitteesta https://vayla.fi/palveluntuottajat/ammattiliikenne-raiteilla/lomakkeet-ja-luvat: Rautatiealueella suoritettava muu kuin radanpitoon liittyvä työ.

Lupa tarvitaan myös, jos toimenpide on tarkoitus toteuttaa Väyläviraston hallinnon alueille: pääsääntöisesti lupa tarvitaan aina, kun työ tehdään maantien tiealueella, maantien tiealueelle tarvitaan liikennejärjestelyjä tai rakenne sijoitetaan tiealueelle. Tällöin maantien tiealueella työskentelyä varten pitää olla lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 § mukainen työlupa, jota voi hakea sivulta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn (oikeassa reunassa, oikopolut-otsikon alla olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella). Työlupapäätöksen kustannukset perustuvat maksuluokkaan ja ovat joko 50, 200 tai 500 euroa. Lupa voidaan hakea joko ennen ohjelman toimenpiteiden valintaa tai sen jälkeen.  

Alikulun maalauksen ollessa kyseessä on hakijan vastuulla varmistaa ELY-keskuksen siltainsinööriltä, ettei kyseisessä sillassa ole estettä maalaamiselle (erityinen maalaamisen estävä pinnoite, tai mittavia korjauksia tulossa lähivuosina). Siltainsinööriin kannattaa olla yhteydessä jo ennen kuin hakee toimenpidettä ohjelmaan, vaikka virallinen lupa haettaisiinkin vasta toimenpiteiden valinnan jälkeen.  

Lupa alikulkukäytävien maalaamiseen voidaan myöntää, jos luvan hakija (kunta) vastaa seuraavista asioista:  

käytettävien maalien soveltuvuudesta ko. tarkoitukseen niin, ettei betonirakenteiden säilyvyys heikkene (tartunta, säilyvyys, hengittävyys)  

 • työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja turvallisuudesta  
 • maalausten tekemisen kaikista kustannuksista, ylläpidosta tai mahdollisesta poistamisesta  
 • maalausten sisällön soveltuvuudesta ko. kohteeseen (muut kulkijat tai lähiasukkaat).   

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Onko kuntayhtymän mahdollista hakea kokeilurahaa? Vai onko rahoituksen hakijan oltava kunta?

Vastaus: Kuntayhtymä voi lähtökohtaisesti olla rahoituksen hakija. Hakijan tulee huomioida rahoituksen myöntämisen perusteet, jotka on kerrottu hakuilmoituksessa. Jos kokeilu kohdistuu kunnan alueelle, tulee huomioida myös hakijan valtionavustuskelpoisuus.
 

Aikajana

keskiviikkona 06.04.2022
Haku ohjelmaan on auki!
perjantaina 29.04.2022
Kokeiluhausta järjestetään infotilaisuus 29.4. klo 9-11. Ilmoittaudu mukaan tästä: https://www.lyyti.in/HSL_hakuinfo_ja_ideatyopaja
keskiviikkona 04.05.2022
Mahdollisten kysymysten viimeinen esittämispäivä. Kysymykset sähköpostitse: mette.granberg@hsl.fi ja sara.lukkarinen@motiva.fi
torstaina 12.05.2022
Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin, toimitetaan sähköpostitse kysyjille ja julkaistaan haun verkkosivulla (ks. hakuteksti ylempää).
tiistaina 07.06.2022
Kokeiluhaku päättyy.
tiistaina 21.06.2022
Päätökset toteutettavista toimenpiteistä.
torstaina 25.08.2022
Aloitustilaisuus valituille kokeiluille klo 9.00-11.00. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
tiistaina 31.01.2023
Kokeilut päättyvät

Kiinnostuitko?
Lähde mukaan!