Hakukuulutus: Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut | Kokeilunpaikka.fi

Hakukuulutus: Helsingin seudun kävelyn ja pyöräilyn nopeat kokeilut

Onko kunnassasi paikka, josta saisi kävelijälle tai pyöräilijälle houkuttelevan kekseliäällä parannuksella? Miten sen voisi toteuttaa? Auttaisivatko siemenrahoitus ja asiantuntija-apu toteutusta? Tarvitsetko kenties tutkittua tietoa kuntasi päättäjien vakuuttamiseksi? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, voit olla etsimämme kokeilija. 

Haemme Helsingin seudun kunnista (Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio*, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Vihti) kokeiluja, jotka tähtäävät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen ja määrien kasvattamiseen. Etsimme nopeita katutilaan ja muuhun infrastruktuuriin kohdistuvia ratkaisuja, jotka kehittävät ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta niin asemanseuduilla kuin muualla kunnissa.

Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeiden kokeilujen ohjelma on yksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman toimenpide.

*) Siuntio ei kuulu Helsingin seutuun, mutta on HSL:n jäsenkuntana mukana MAL 2019 ja MAL 2023 -suunnitelmien liikenneosiossa sekä sitä kautta myös tässä ohjelmahaussa.

Minkälaisia kokeiluja on tarkoitus toteuttaa?

Kokeilujen on oltava tarkkaan rajattuja, kustannustehokkaita ja nopeasti toteutettavissa. Keskeistä on, että ne parantavat jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden kokemusta ympäristön miellyttävyydestä. Kokeilut voivat olla esimerkiksi valoa, istutuksia tai vaikkapa äänimaisema. Kokeilut voivat olla väliaikaisia tai pysyviä.

Kokeilujen toteuttamiseen on varattu yhteensä 50 000 euroa (alv 0). Jaettavasta summasta 20 000 € on varattu kokeiluihin, jotka kohdistuvat Väyläviraston hallinnon alueille: asemanseuduille, maanteille, pyöräliityntäpysäköintiin tai maanteiden varsilla sijaitseville joukkoliikennepysäkeille. 30 000 € kohdistuu kuntien katualueille tai muille kunnan hallinnoimille maa-alueille. Kokeiluohjelmassa tavoitteena on käynnistää noin 5-8 hanketta. Etsimme sekä jotain ihan uutta ja kokeilevaa että jo hyväksi todettujen toimenpiteiden toteuttamista uusissa kohteissa.

Ketkä voivat hakea?

Ohjelmaan osallistumisen ehtona on, että hakijana on Helsingin seudun kunta tai HSL:n jäsenkunta. Kunnat, jotka voivat hakea ohjelmaan, ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada ja mihin?

Kokeilurahoitusta voidaan myöntää 5-100 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista huomioiden kuitenkin, että

 • rahoitusta voidaan myöntää enintään 10 000 € toimenpidettä kohti
  • hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toimenpiteen suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten raportointiin käytettäviä kustannuksia
  • rahoitusta maksetaan korkeintaan avustuspäätöksen mukainen summa
  • rahoitus on kohdistettava kokonaisuudessaan toimenpiteeseen, eikä ohjelman kautta rahoitusta saava toimenpide saa saada päällekkäistä valtionavustusta
  • mahdollinen kunnalle maksettavaksi jäävä arvonlisävero sisältyy avustukseen.
 • ohjelman yhteensä kunnille myöntämä rahoitus saa olla korkeintaan 50 % ohjelman toimenpiteiden yhteenlasketuista kustannuksista
  • toimenpiteissä saa olla myös muita rahoittajia ja ne tulee eritellä rahoitusosuuksineen hakemuksessa
  • mahdollisia muita rahoittajia ei lasketa kuntien omarahoitusosuuteen, jonka on koko ohjelman tasolla oltava vähintään 50 000 euroa (sisältäen toimenpiteen suunnittelusta, toteuttamisesta ja tulosten raportoinnista syntyvät kustannukset).

Väylävirasto maksaa oman vastuualueensa alaisten toimenpiteiden kustannukset (yhteensä 20 000 euroa) suoraan kunnille. Kunnan katuverkon ja muiden kuntien hallinnoimien maa-alueiden kustannukset (30 000 euroa) maksetaan HSL:n kautta. HSL maksaa rahoituksen kunnille etupainotteisesti arviolta kesä-syyskuussa 2021. Mikäli toimenpide jää kunnalta toteuttamatta hakemuksen mukaisesti, peritään myönnetty rahoitus takaisin.*

*Taloudellisena selvityksenä Traficomin rahoitusosuutta saavien kuntien on toimitettava kustannusten jakautuminen toimenpiteittäin sekä allekirjoitettu kirjanpidon ote tai vastaava talousselvitys hankkeen kustannuksista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää tarvittaessa laskujäljennökset sekä tilintarkastajan lausunnon.

Toteutettavien kokeilujen vaikutukset arvioidaan ja dokumentoidaan.

Myönnettävän rahoituksen lisäksi ohjelma tukee kokeilijoita asiantuntijatyöllä.

Miksi kannattaa osallistua?

Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeiden kokeilujen avulla liikkumisympäristöä voi muuttaa lyhyessä ajassa parhaimmillaan merkittävästi. Tarkalla rajauksella toimenpide voidaan kohdistaa kunnan ja asukkaiden näkökulmasta keskeisille alueille. Kokeilun vaikutukset todentamalla saadaan kokemusta ja perusteluja vastaavien ympäristön parantamistoimenpiteiden toteuttamiseksi jatkossa.

Kokeiluhakuun osallistumalla on mahdollisuus kehittää omaa ideaa, oppia muilta sekä saada vertaistukea, asiantuntijasparrausta, viestintätukea ja tukea kokeilun toteutukseen sekä sen vaikutusten arvioimiseen.

Miksi ja mitä toimenpiteen vaikutuksia arvioidaan?

Vaikutuksia arvioidaan, jotta

 1. löydämme toimivimmat keinot jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiseen
 2. voimme monistaa parhaita toimenpiteitä myös muualle
 3. opimme kokeilusta.

Vaikutuksia arvioidaan kolmella osa-alueella: vaikutukset liikkumiseen, käyttäjien tyytyväisyys ja toteutusprosessin toimivuus.

Tarjoamme myös resursseja vaikutusten arvioinnin tueksi. HSL vetää vaikutusarvioinnin suunnittelua ja tarjoaa henkilöresursseja tutkimusten toteutukseen. HSL:n tutkimusavustajia on mahdollista hyödyntää vaikutustiedon keräämisessä. Tästä sovitaan erikseen toimenpiteen vaikutusarvioinnin suunnittelun yhteydessä. Koska emme vielä tiedä ohjelmaan valittavien kokeilujen määrää, luonnetta tai tarvittavia tutkimuksia ja niiden ajankohtia, emme voi varmuudella luvata tutkimusavustajien työpanosta kaikille toimenpiteille. Siksi on tärkeää, että myös toteuttavalla kunnalla on valmiuksia vaikutustiedon tuottamiseen.

Voimme kuitenkin luvata, ettei kukaan jää vaikutusten arvioinnissa yksin: toimenpiteiden vaikuttavuuden luotettava selvittäminen on keskeinen osa ohjelman toteutusta ja onnistuneen ohjelman edellytys. Vaikutusten arviointia tukee myös kuntien ja valtion edustajista koostuva ohjelman ohjausryhmä.  

Mitä edellytämme sinulta, hakija?

Toivomme, että osallistut ohjelmaan juuri sellaisena kuin olet. Ehdottomin edellytys osallistumiselle kuitenkin on, että olet valmis jakamaan asiantuntemustasi: tietoasi, taitoasi ja kokemuksiasi muiden kokeilijoiden kanssa sekä viestimään avoimesti ja rehellisesti kokeilun tuloksista. Vaikka kokeilu ei toteutuisi juuri suunnitellun kaltaisena tai tulokset eivät olisi odotettuja, se on silti arvokas. Kokeilu epäonnistuu vain, mikäli siitä ei opita mitään. Oppimisen mahdollistamisessa tiedon avoin jakaminen on avainasemassa.

Kokeilijat osallistuvat toimenpiteen vaikutusten arviointiin sekä tiedon jakamiseen esimerkiksi Kokeilun paikan verkkosivuilla. Toivomme myös, että osallistut aktiivisesti kokeiluohjelman tilaisuuksiin. Kokeiluohjelman puitteissa pidettäviä tilaisuuksia ovat:

 • aloitustilaisuus ti 15.6.2021 klo 9.00-12.00
  • tavoitteena kokeilijoiden tutustuttaminen toisiinsa, innostaminen sekä kokeilujen vaikuttavuuden suuntaaminen
 • kolme sparraustilaisuutta kokeilijoille, ajankohdat sovitaan myöhemmin
  • kesto 1-2 h/tilaisuus.
 • lopputilaisuus, alustavasti alkuvuodesta 2022, tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin
  • tavoitteena kirittää kokeilijoita kiteytettyyn viestintään opeistaan ja jakaa kokeilujen opit mahdollisimman laajalle yleisölle.

Kokeilijoiden tehtävänä on lisäksi varmistaa kokeiluihin tarvittavat mahdolliset luvat sekä toimenpiteiden käytännön toteutus. Mikäli toimenpiteen toteuttamiseen tarvitaan esimerkiksi sähköä, pitää sähkön mahdollinen saatavuus selvittää. Toimenpiteen mahdolliset turvallisuusvaikutukset on myös huomioitava: esimerkiksi mahdollinen taideteos tai muu rakennelma ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Lupa tarvitaan myös, jos toimenpide on tarkoitus toteuttaa Väyläviraston hallinnon alueille: pääsääntöisesti lupa tarvitaan aina, kun työ tehdään maantien tiealueella, maantien tiealueelle tarvitaan liikennejärjestelyjä tai rakenne sijoitetaan tiealueelle. Tällöin maantien tiealueella työskentelyä varten pitää olla lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 § mukainen työlupa, jota voi hakea sivulta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn (oikeassa reunassa, oikopolut-otsikon alla olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella). Työlupapäätöksen kustannukset perustuvat maksuluokkaan ja ovat joko 50, 200 tai 500 euroa. Lupa voidaan hakea joko ennen ohjelman toimenpiteiden valintaa tai sen jälkeen.

Alikulun maalauksen ollessa kyseessä on hakijan vastuulla varmistaa Ely-keskuksen siltainsinööriltä, ettei kyseisessä sillassa ole estettä maalaamiselle (erityinen maalaamisen estävä pinnoite, tai mittavia korjauksia tulossa lähivuosina). Siltainsinööriin kannattaa olla yhteydessä jo ennen kuin hakee toimenpidettä ohjelmaan, vaikka virallinen lupa haettaisiinkin vasta toimenpiteiden valinnan jälkeen.

Lupa alikulkukäytävien maalaamiseen voidaan myöntää, jos luvan hakija (kunta) vastaa seuraavista asioista:

 • käytettävien maalien soveltuvuudesta ko. tarkoitukseen niin, ettei betonirakenteiden säilyvyys heikkene (tartunta, säilyvyys, hengittävyys)
 • työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja turvallisuudesta
 • maalausten tekemisen kaikista kustannuksista, ylläpidosta tai mahdollisesta poistamisesta
 • maalausten sisällön soveltuvuudesta ko. kohteeseen (muut kulkijat tai lähiasukkaat).

Kokeiluilla ratkaistavat teemat

Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeilla kokeiluilla tarkoitetaan tässä haussa nopealla aikataululla tehtäviä liikkumisympäristön laatua parantavia toimenpiteitä, joiden vaikutukset arvioidaan ja joiden toteutus ja tulokset dokumentoidaan oppien levittämiseksi sekä toistettavuuden mahdollistamiseksi. Kokeilu voi olla pysyvä tai väliaikainen. Jos kokeilu on väliaikainen, pitää kokeilun poistaminen käytöstä kuvata.

Kokeiluja haetaan kolmessa teemassa. Kokeiluehdotus voi kattaa myös useampia haetuista teemoista.

1. Viihtyisä, vihreä ja yllätyksellinen ympäristö

 • Miten ympäristö kutsuisi viettämään aikaa ulkona ja kävelemään?
 • Miten voisimme lisätä viihtyisyyttä tuomalla vihreyttä, vesiaiheita, värejä ja valaistusta katutilaan ympäri vuoden?
 • Kuinka voisimme vähentää ympäristön houkuttelevuutta vähentävien tekijöiden, kuten melun tai sääolojen, vaikutuksia?

2. Turvallinen liikkumisympäristö rohkaisee kävelyyn ja pyöräilyyn

 • Kuinka katutilaa ja tiealueita uudelleen jakaen voisimme luoda houkuttelevampaa ja turvallisempaa kävely- ja pyöräily-ympäristöä?
 • Miten alikuluista saadaan turvallisen tuntuisia, viihtyisiä ja miellyttäviä/houkuttelevia?
 • Miten valaistuksella ja näkyvyydellä voidaan parantaa liikkumisympäristöä?
 • Miten voisimme tehdä tien ylityksistä sujuvampia ja turvallisempia?
 • Miten voisimme lisätä liikkumisen miellyttävyyttä, turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta pimeään aikaan?

3. Asemanseudut osana toimivia matkaketjuja

 • Miten voisimme tehdä kävely-ympäristöstä houkuttelevampaa joukkoliikenteen asemilla ja niiden lähiympäristöissä?
 • Miten voisimme tehdä kestävistä matkaketjuista ketteriä esimerkiksi jalankulkijavirtoja tai pyöräliikennettä uudelleen ohjaamalla?
 • Miten voisimme lisätä pyöräpysäköinnin turvallisuutta?

Menestyksekäs kokeilu:

 • hyödyntää kuntalaisia kävelyn ja pyöräilyn kokemusasiantuntijoina
 • kohdistuu tunnistettuun kohderyhmään esim. työmatkalaiset, autoilevat, ikääntyneet, lapset ja nuoret
 • tekee poikkihallinnollista yhteistyötä kuntaorganisaatiossa
 • kutsuu tarvittaessa mukaan ratkaisun kannalta olennaisia yrityksiä tai muita toimijoita
 • huomioi kytkennät strategioihin, kuten kunnan omiin strategioihin ja ohjelmiin sekä MAL-tavoitteisiin
 • mahdollistaa vaikutusten arvioinnin ja seurannan.

Kokeilulla tarkoitetaan uutta toimintaa, jonka tuloksista ei voi olla täyttä varmuutta. Kokeilun on kohdistuttava infrastruktuuriin. Esimerkiksi pelkkä selvitys tai viestintämateriaalin valmistelu ei ole kokeilemista.

Hakemusten arviointi

Kokeiluehdotukset arvioi asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustajat Espoosta, Helsingistä, Hyvinkäältä, Keravalta, Vantaalta, KUUMA-seudulta, Uudenmaan Ely-keskuksesta, Traficomilta, Väylävirastosta, Motiva Oy:ltä ja HSL:ltä. Mikäli arvioitava toimenpide on samasta kunnasta kuin joku ohjausryhmän jäsenistä, kyseisen kunnan edustaja ei jäävinä osallistu toimenpiteen arviointiin. Lopulliset päätökset toteutettavista toimenpiteistä tekevät Traficom, Väylävirasto ja HSL yhdessä. Tavoitteena on valita ohjelmaan 5-8 toimenpidettä.

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä. Kukin arvioitava kohta (A-C) arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 0-5 huomioiden kaikki alakohdat.

A Vaikuttavuus ja skaalautuminen (0-5 pistettä)

 • Miten kokeilu edistää kävelyä ja pyöräilyä annetuissa teemoissa?
 • Kuinka paljon kokeilu muuttaa kohteen lähtötilannetta?
 • Onko ratkaisu materiaalitehokas, kestävä ja ympäristöystävällinen?
 • Kuinka suurta ihmisjoukkoa kokeiluehdotus koskettaa? Tai tavoittaako kokeilu tunnistettuja kohderyhmiä, joiden kävely- ja pyöräilytottumuksiin voidaan vaikuttaa?
 • Miten kokeilun idea on monistettavissa tai skaalattavissa kokeilun jälkeen? Tai miten mahdollisesti väliaikaisesta ratkaisusta tehdään pysyvä?

B Uutuusarvo ja innovatiivisuus (0-5 pistettä)

 • Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on? 
 • Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti (esim. toteutuspaikkakunnalla) uusi?

C Toteuttamiskelpoisuus (0-5 pistettä)

 • Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?
 • Ovatko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?
 • Ovatko tulosten kannalta olennaiset kunnan tahot mukana kokeilun toteuttamissa?
 • Miten kehitettävän ratkaisun käyttäjät voidaan ottaa mukaan kokeilun toteuttamiseen?
 • Mahdolliset lupa-asiat, millaisia työlupia tarvitaan?
 • Tuoko kokeiluehdotus esiin ideoita, miten käyttäjiltä kerätään palautetta?
 • Onko hakijalla tarjota jotain erityisresursseja vaikutustenarviointia varten, esim. jalankulkija-/pyörälaskentailmaisimia?

Näin osallistut

Jättääksesi kokeilun aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta. Rekisteröitymisen jälkeen voit aloittaa kokeilun kirjaamisen. Ehdotusta voi muokata kokeiluhaun sulkeutumiseen tiistaina 1.6.2021 klo 24 saakka.

Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, se on helppoa! Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja lisännyt kokeilun teemat, on ehdotuksesi valmis ja voit julkaista kokeilusi. Sinun ei tarvitse siirtyä vaiheissa eteenpäin, vaan jätä ehdotuksesi ensimmäiseen ideavaiheeseen.

Lisää ohjeita kokeilun jättämiseen löydät täältä. Kun muotoilet ideaa kannattaa tutustua kokeilun toteuttamisen työkaluihin!

Avustuspäätös ja tiedon julkisuus

Tavoitteenamme on valita ohjelmaan 5-8 toimenpidettä. Avustuspäätös tehdään ja julkistetaan viimeistään torstaina 10.6.2021. Kokeilujen tulokset ja opit raportoidaan avoimesti Kokeilun paikassa.  Kokeilujen toteutusaika on ma 12.6. - su 14.11.2021.

Ohjelman dokumentointia, raportointia ja viestintää tehdään koko ohjelman ajan. Ohjelman loppuraportointi valmistuu arviolta helmikuussa 2022.

Lisätietoa ja apua

Jos sinulla on kysyttävää, autamme sinua mielellämme sähköpostilla. Yleisemmät kysymykset hakuun liittyen pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 4.5.2021 sähköpostitse osoitteisiin mette.granberg@hsl.fi ja sara.lukkarinen@motiva.fi. Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kysyjille ja julkaistaan tällä sivustolla. Teknisiin asioihin esim. alustan käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa Motiva Oy osoitteessa kokeilut@motiva.fi koko haun ajan.

Saapuneet kysymykset

 • Täytyykö kokeilun olla ns. uniikki idea, vai voiko kokeilla jotain, mitä esim. ulkomailla on jo tehty?

 Idean ei tarvitse olla uniikki. Etsimme sekä jotain ihan uutta ja kokeilevaa että jo hyväksi todettujen toimenpiteiden toteuttamista uusissa   kohteissa.

 • Välitallentuuko hakemus koko ajan vai täytyykö hakemus täyttää kerralla?

 Kukin sivu tallentuu kun siirryt lomakkeen sivuista toisille. Hakemusta voi muokata kokonaisuutena myös tallennuksen jälkeen. Myös julkaistua hakemusta voi muokata hakuajan päättymiseen saakka.