Näin kokeiluhaku toteutettiin | Kokeilunpaikka.fi

Näin kokeiluhaku toteutettiin

Kokeiluhaun tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön digitaitoja, jotta voidaan vapauttaa aikaa tärkeimpään – asiakkaan kohtaamiseen. 

Kenelle tämän haasteen ratkaiseminen kuuluu? Vaikka arjen kiireessä aika ei tuntuisi riittävän uusien ratkaisujen kehittämiseen ja niiden kokeilemiseen, oman työn kehittäminen tuo mielekkyyttä arkeen. Usein parhaat oivallukset syntyvät käytännön inspiroimina tai uudenlaisen yhteistyön tuloksena. Kokeilua voi ehdottaa yksin tai yhdessä, uuden tai jo olemassa olevan tiimin kesken.

Kokeiluhakua varten käytiin useita taustakeskusteluja sosiaali- ja terveysalan arjen asiantuntijoiden sekä tutkimus- ja kuntatoimijoiden kanssa eri puolilta Suomea. Keskusteluissa tunnistettiin arjen haasteiksi kolme aihealuetta, joihin haimme kokeiluja:

Yhteiset toimintatavat

Yhteiset toimintatavat ovat arjessa usein sanattomasti läsnä. Niiden tunnistaminen ja jakaminen hyödyttävät koko alan kehitystä. Ovatko vaikkapa kirjaamiskäytännöt kaikilla samanlaiset, niin ettei aika mene toisten merkintöjen tulkitsemiseen? Miten turvataan se, että kirjaaminen ei vie kaikkea aikaa, mutta tarvittava tieto saadaan talteen? Auttaisiko tiimin itseohjautuvuus nykyistä toimivampiin käytäntöihin? Miten varmistetaan ammatti- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö?

Asiakkaan kohtaaminen ja työntekijän oma osaaminen digitaalisissa ratkaisuissa

Työntekijöiden ohella myös sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita kannustetaan käyttämään entistä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Miten henkilöstö voi tukea asiakkaita käyttämään näitä ratkaisuja? Voidaanko sosiaalista mediaa hyödyntää nykyistä paremmin osana päivittäisiä asiakaskohtaamisia? Miten digiratkaisut voidaan valjastaa vapauttamaan enemmän aikaa asiakkaan ja ammattilaisen väliseen kasvokkaiseen kohtaamiseen?

Joustava oppiminen

Jatkuvan muutoksen keskellä tarvitaan joustavaa uuden oppimista. Miten saadaan uusien tietojen ja taitojen omaksuminen osaksi tiimin arkea mahdollisimman vaivatta? Miten hyviä käytäntöjä voidaan jakaa työyhteisössä ja yli organisaatiorajojen? Voidaanko toisten osaamista tai edelläkävijyyttä saada hyödyksi esimerkiksi mentori- tai tuutoriparien tai vertaisoppimisverkostojen kautta? Kuinka voidaan mahdollistaa työskentely samanaikaisesti eri ammateissa? Millaisia uusia ammatteja tarvitaan?

Kokeiluihin varattiin enintään 10 000 €/kokeilu, yhteensä enintään 200 000 euroa.

Kokeiluhaun tavoitteena oli vahvistaa uuden sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työelämätaitoja ja helpottaa työntekijöiden ja työyhteisöjen sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin.

MIKÄ KOKEILU?

Määritelmän mukaan kokeilu on tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa (Design for Government 2015). Kokeilussa ideaa testataan käytännössä.

Kokeilu tähtää itseään laajempaan muutokseen. Kokeiluille on ominaista toisaalta tulosten epävarmuus: vaikka kokeiltu uutuus ei toimisi kokeilun ympäristössä, kokeilusta opitaan. Rajattu riskinotto on suotavaa.

KUKA VOI OSALLISTUA?

Siirtymisessä digiaikaan tarvitaan rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri toimijoiden osaamista.

Kokeiluhakuun voi osallistua kuka tahansa. Yritykset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat jättää ehdotuksensa kokeiluksi.