Dumpa diabetes

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Dumpa diabetes!

6.5.2019 - 31.5.2019

Dumpa diabetes

Vi söker innovativa och kommersiella försöksprojekt som strävar efter permanenta förändringar i levnadsvanorna i syfte att förebygga typ 2-diabetes.

För de utvalda försöksprojekten reserveras sammanlagt 105 000 euro. Varje enskilt projekt beviljas 7 500 euro i finansiering.

UTMANING SOM KRÄVER LÖSNING

Allt fler personer såväl i Finland som globalt insjuknar i typ 2-diabetes. Enligt uppskattningar har var tredje vuxen finländare en hög risk att drabbas av sjukdomen. Man har identifierat många riskfaktorer som bidrar till sjukdomen, men övervikt och fetma lyfts fram som de mest betydande. Mer än hälften av den vuxna befolkningen i Finland klassificeras som överviktiga och en femtedel som feta. Övervikt orsakad av ohälsosam kost och fysisk inaktivitet är inte den enda riskfaktorn, utan också tobaksrökning, sömnbrist och stress ökar risken att insjukna i typ 2-diabetes. Till riskgruppen hör i synnerhet personer över 40 år, men sjukdomen förekommer allt oftare också i yngre åldersgrupper. Många lösningar som gäller vård av diabetes har redan tagits fram, men de bidrar inte till förebyggandet av typ 2-diabetes.

Vad borde man göra annorlunda? Nu erbjuder vi finansiering och stöd till försöksprojekt som närmar sig den aktuella utmaningen ur en ny synvinkel. Syftet är att hitta kommersiella lösningar för identifiering av personer som löper risk att insjukna i typ 2-diabetes och för stöd till långsiktiga förändringar i levnadsvanorna. I syfte att hitta heltäckande lösningar uppmuntrar vi samarbete inom den offentliga sektorn och tjänsteproducenter emellan. Vi vill i synnerhet utmana aktörer som i sitt arbete främjar motion, tidshantering, bekämpning av klimatförändringen och social jämställdhet.

Utöver finansiellt stöd och sparring får de utvalda försöksprojekten också en möjlighet att delta i Sitras workshoppar ”Vaikuttavuuden Boot Camp”. Därtill erbjuds möjlighet att söka till fortsatta workshoppar kring samma tema och att delta i ett omfattande samutvecklingsforum för aktörer inom den privata, offentliga och tredje sektorn. Ett SIB-projekt (Social Impact Bond), dvs. ett resultatbaserat finansieringsavtal för att sätta fart på förebyggandet av typ 2-diabetes är under planering. Detta projekt kan eventuellt öppna nya möjligheter för försöksprojekten.

FÖR VEM?

I denna ansökningsomgång söker vi kommersiella lösningar, vilket betyder att aktörer med FO-nummer, t.ex. företag, organisationer, läroanstalter och kommuner, kan delta.

TIDSPLAN

xx.4.2019  Ansökningsomgången öppnar

2.5.2019 kl. 13 Allmän information om ansökningsomgången på Facebook – en chans att få svar på dina frågor!

29.5.2019   Ansökningsomgången avslutas

14.6.2019   Resultaten offentliggörs

19.6.2019   Ett inledande seminarium för de utvalda försöksprojekten – det kan löna sig att notera datumet i kalendern redan nu!

31.10.2019 Försöken avslutas

BEDÖMNINGSJURYN

Förslagen till försök bedöms av en jury bestående av experter. Juryns sammansättning fastställs senare.

URVALSKRITERIER

Försöken bedöms enligt följande kriterier:

A) Nyhetsvärde och innovativitet (1–5 poäng)

Är idén ny och unik?

Tillämpar försöket en lösning på ett helt nytt sätt?

B) Effekter (1–5 poäng)

Hur svarar försöket mot de utmaningar som beskrivs i ansökan? Hur fastställs det hur bestående de eftersträvade förändringarna i levnadsvanorna är?

I vilken grad beaktas möjligheterna att vidareutnyttja lärdomarna av försöket?

C) Genomförbarhet (1–5 poäng)

Deltar de organisationer och aktörer som är viktiga med tanke på lösningen i genomförandet av försöksprojektet?

Vilka resurser (t.ex. tid, kompetens, övrig finansiering) har försöksprojektet tillgång till?

Har förslaget till försök och försökets kostnader framställts tydligt och realistiskt?

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN DITT FÖRSLAG TILL FÖRSÖK

Om du vill lämna in ett förslag till försök har du kommit helt rätt – det kan du göra på denna webbplats! För att kunna föreslå ett försök måste du börja med att registrera dig via länken i sidans övre kant. I sidans nedre kant finns en knapp för att inleda försöksprocessen.

Du måste gå igenom alla faser i försöksprocessen för att kunna lämna in ditt förslag. Din idé utvecklas till ett försök genom att du svarar på några enkla frågor. Mer information om de olika faserna i processen finns i våra anvisningar.

AVTAL OCH OFFENTLIGHET

Resultaten och lärdomarna av försöken rapporteras öppet på plattformen Plats för försök på adressen Kokeilunpaikka.fi. Därför är det bäst om ditt försök inte baserar sig på affärshemligheter.

Upphandlingsavtal ingås inom två veckor efter att de utvalda försöken har offentliggjorts. Ersättningen betalas i en rat efter att avtalet ingåtts. Här hittar du avtalsmallen för försöksverksamhet.

Det är fråga om sådana forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 9 § 1 mom. 13 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Ett avtal om försöket uppstår efter att ett skriftligt avtal har undertecknats. För att bedöma de förslag vi fått anlitar vi en jury som består av experter inom försöksverksamhet och hälso- och sjukvård. Vi har rätt att låta bli att upphandla försök om vi inte får förslag som motsvarar våra kriterier.

YTTERLIGARE INFORMATION OCH HJÄLP

Om du känner dig osäker kan vi, eller andra som bidragit med förslag till försök, ge nyttiga tips i Facebook-gruppen för Försöksfinland. Du kan också ställa frågor per e-post.

Sara Lukkarinen,

sara.lukkarinen@motiva.fi

kokeilut@motiva.fi


Din e-postadress eller användarnamn är felaktigt eller du har inte registrerat dig än. Fel