HUR HALVERAS KOLSPÅRET?

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Hur halveras kolspåret?

30.1.2019 - 6.3.2019

HUR HALVERAS KOLSPÅRET?

Hur kan medborgarnas klimatavtryck halveras? Kom med och sök nya lösningar genom försöksprojekt!

 

I den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppmanas medborgarna halvera sitt klimatavtryck före 2030. Hur når vi dit på enklaste sätt, och med vilka medel kan människorna uppmuntras att arbeta mot detta mål? Har du svar på de här frågorna? Vi efterlyser försök inom följande teman: vardagstransporter, lösningar för energieffektiva hem samt hållbar lokal konsumtion.

Det har reserverats sammanlagt 100 000 euro för genomförande och vidareutveckling av försöken. Miljöministeriet stöder varje utvalt försöksprojekt med 5000 euro. För den andra fasen, dvs. för vidareutveckling av de försök som har störst potential, har det reserverats sammanlagt 25 000 euro.

Nu har du chans att utveckla din idé genom att delta i denna ansökningsomgång. Du kan få kamratstöd, expertsparring, stöd för kommunikation och nya samarbetspartner. Ansökningsomgången för försöksprojekt riktar sig till alla som vill ta fram lösningar för att halvera klimatavtrycket och därmed ha en mer klimatvänlig livsstil. Försöket ska genomföras före utgången av juli.

 

UTMANINGAR SOM KRÄVER EN LÖSNING

Det behövs olika förslag på hur konsumtionen kan bli mer klimatvänlig. Har du en idé till ett försök som kunde bidra till en lösning på de här utmaningarna?

 

Vardagstransporter och arbetsresor

 

Hur kan olika aktörer tillsammans utveckla smarta sätt att färdas? På vilket sätt kan våra arbetsresor löpa smidigt, men samtidigt vara hållbara med tanke på klimatet? Vilka roller kan arbetsgivarna eller kommunerna ha i försöksprojekt som gäller transporter i vardagen? Under detta tema efterlyses lösningar som kan bidra till lägre utsläpp från vardagstransporter, alltså resor till och från arbetsplatsen, skolan, daghemmet eller hobbyer.

 

Lösningar för energieffektiva hem

 

Hurdana innovativa lösningar kan man ta fram för hemmen, och hur kan man stödja tillämpningen av befintliga innovationer? Hur kan husbolag, disponenter och enskilda kommuninvånare sporras att tänka på frågor som rör energieffektivitet? Under detta tema efterlyses lösningar som uppmuntrar såväl bostadsaktiebolag som dem som bor i egnahemshus att börja tillämpa existerande metoder som förbättrar energieffektiviteten – eller att hitta på nya sådana!

 

Lösningar för hållbar lokal konsumtion

 

Hur kan man påverka människornas attityder till konsumtion? Vilka lösningar står att finna i lokal service och produktion? Hur kan den totala konsumtionen minskas? Hur kan informationen om aktiva konsumtionsval få bättre spridning? Vilka nya former av lokal klimatfostran finns det? Under detta tema kan man lägga fram förslag på olika slags försök kring lokal verksamhet som främjar en klimatvänlig konsumtion och livsstil.

 

ETT LYCKAT FÖRSÖK:

 

 • minskar medborgarnas klimatavtryck

 

 • ökar allmänhetens kunskap om hållbara konsumtionsval

 

 • ger information om konsumenternas motiv och handlingssätt

 

 • skapar nya nätverk och samhörighet som främjar en hållbar livsstil

 

 

TIDSPLAN

 

30.1.2019  Ansökningsomgången öppnar

 

5.2.2019  Facebook: allmän information om ansökan. Fråga så svarar vi!

 

6.3.2019   Ansökningsomgången avslutas

 

22.3.2019   Resultaten offentliggörs och stödbeslut skickas ut till de sökande

 

2.4.2019   Ett inledande seminarium för de utvalda försöksprojekten. (Om du är segerviss lönar det sig att notera datumet i kalendern redan nu!)

 

31.7.2019 Försöken avslutas

 

BEDÖMNINGSJURYN

 

De förslag till försök som lämnas in bedöms av en jury som består av experter inom ämnesområdet försökskultur och konsumtionens klimatpåverkan. Eftersom försöken finansieras med understöd har miljöministeriet, som beviljar understöden, flera representanter i juryn. Medlemmar i juryn är Annukka Berg (Finlands miljöcentral), Senja Laakso (Helsingfors universitet), Hanna-Liisa Kangas (Finlands miljöcentral), Taina Nikula (miljöministeriet), Johanna Kentala-Lehtonen (miljöministeriet) och Miia Berger (miljöministeriet).

 

URVALSKRITERIER

 

Försöken bedöms enligt följande kriterier:

 

A Nyhetsvärde och innovativitet (1–5 poäng)

 • Är idén ny och unik?
 • Tillämpar försöket en lösning på ett helt nytt sätt eller är lösningen ny i regionen i fråga (t.ex. på den ort där försöket genomförs)?

B Effekter och reproducerbarhet samt kommunikation (1–5 poäng)

 • På vilket sätt bidrar försöket till att minska växthusgasutsläppen eller sprida klimatmedvetenhet bland konsumenterna? Effekten kan granskas på kort eller lång sikt, huvudsaken är att saken beaktas i ansökan.
 • På vilket sätt bidrar försöket med en lösning på utmaningarna med klimatutsläpp (vardagstransporter och arbetsresor, lösningar för energieffektiva hem och lösningar för hållbar lokal konsumtion)?
 • Kan försöket tillämpas i andra sammanhang eller är försöket skalbart?
 • Hur väl beaktar försöket möjligheterna att utnyttja resultaten?
 • Ökar försöket konsumenternas motivation att minska klimatavtrycket?
 • Hur kommer det att informeras om försökets resultat i den närmaste omgivningen och mer utbrett?

C Genomförbarhet och deltagare (1–5 poäng)

 • Är de organisationer och aktörer som deltar i genomförandet av försöksprojektet centrala med tanke på resultaten?
 • På vilket sätt har kommunorganisationen inkluderats i försöket (arrangör, deltagare, har informerats i frågan)? Man kan delta i försöket redan genom att en (1) aktör lämnar in ansökan, men fler poäng ges om försöket engagerar flera organisationer/aktörer. Det är önskvärt att kommunerna deltar i projektet på ett eller annat sätt.
 • Vilka resurser (t.ex. tid, kompetens, övrig finansiering) har försöksprojektet tillgång till?
 • Har förslaget till försök och försökets kostnader framställts tydligt och realistiskt?

 

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN DITT FÖRSLAG TILL FÖRSÖK

 

Om du vill lämna in ett förslag till försök har du kommit helt rätt – det kan du göra på denna webbplats! För att kunna föreslå ett försök måste du börja med att registrera dig via länken i sidans övre kant. I sidans nedre kant finns en knapp för att inleda försöksprocessen.

För att kunna lämna in ditt förslag till försök måste du gå igenom alla faser, ända fram till Förslag. Beskriv försöket genom att svara på några enkla frågor! Mer information om de olika faserna i processen finns i våra anvisningar.

 

STÖDBESLUT OCH OFFENTLIGHET

Resultaten och lärdomarna av försöken rapporteras öppet på plattformen Plats för försök på adressen Kokeilunpaikka.fi. Därför är det bäst om ditt försök inte baserar sig på affärshemligheter.

Stödet beviljas i form av bidrag. Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet kan endast utbetalas som stöd av mindre betydelse, dvs. som så kallat de minimis-stöd.

Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bl.a. genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och genom att beakta projektets art och omfattning. Bidraget från staten får inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av projektets totala kostnader.

När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till sökandena. Om projektet beviljas understöd, ber miljöministeriet sökanden ingå ett åtagande om att följa villkoren i stödbeslutet.

Finansiering beviljas genast när projektet inleds. Som godtagbara kostnader räknas de kostnader som anges i ansökningsblankettmallen. Information om hur de utvalda försöken framskrider kommer regelbundet att publiceras på webbplatsen Plats för försök. Understödstagaren bör på begäran kunna förevisa kvitton över de kostnader som uppkommit. Miljöministeriet kan återkräva understödet, eller en del av det, om det framkommer att projektet inte uppfyller de krav som ställts på det.

 

YTTERLIGARE INFORMATION OCH HJÄLP

 

Om du känner dig osäker kan vi, eller andra som bidragit med förslag till försök, ge nyttiga tips på diskussionsforumet. Du kan också ställa frågor per e-post.

 

Elina Ovaskainen

elina.ovaskainen@motiva.fi

kokeilut@motiva.fi

*****

*) Detta betyder att det totala belopp de minimis-stöd som understödstagaren fått från olika källor inte får överskrida 200 000 euro under på tre på varandra följande beskattningsår (kommissionens förordning 1407/2013).


Din e-postadress eller användarnamn är felaktigt eller du har inte registrerat dig än. Fel