Sökning för försök inom cirkulär ekonomi

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Kiertotaloushaku

Muovit

Tekstiilit

Rakentaminen

Sökning för försök inom cirkulär ekonomi

SÖKNINGEN VAR ÖPPEN 14.12.2018-21.1.2019.

///

Kom med och utveckla kommersiella lösningar inom cirkulär ekonomi genom försöksverksamhet!

I en cirkulär ekonomi bygger affärsmodeller på utveckling av tjänster, på materialens tillräcklighet och hållbarhet och på återvinning. Nu efterlyser vi försöksprojekt som innebär nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi. Teman för denna ansökningsomgång är plast, textilier och byggande.

För den första fasen, dvs. för genomförandet av försöken, har det reserverats sammanlagt 120 000 euro, och varje utvalt försök kan få 5 000 euro. För den andra fasen, dvs. för vidareutveckling av de mest potentiella försöken, har det reserverats sammanlagt 50 000 euro.

Nu har du en chans att utveckla din idé genom att delta i denna ansökningsomgång. Du kan få kamratstöd, expertsparring, stöd för kommunikation och nya samarbetspartner. Alla som vill ta fram kommersiella lösningar inom cirkulär ekonomi får föreslå försök i den pågående ansökningsomgången. Tid för att utföra experimentet är ända till slutet av maj.

UTMANINGAR SOM KRÄVER EN LÖSNING

I denna ansökningsomgång söker vi lösningar på både internationella och nationella utmaningar. Har du en idé till ett försök som kan lösa någon av dessa tre utmaningar?

Textilier

I Finland uppstår det årligen 13 kilo textilavfall per invånare. Klädindustrin orsakar cirka 10 procent av världens koldioxidutsläpp, dvs. mer än all internationell flygtrafik och alla internationella sjötransporter sammanlagt. Största delen av klädavfallet hamnar på avstjälpningsplatser eller förbränns. Separat insamling av textilier blir obligatorisk i EU år 2025. Hur kan man genom försök svara mot utmaningarna i textilbranschen?

Plast

I Europa uppkommer det årligen 25 miljoner ton plastavfall, och bara under 30 procent av avfallet återvinns. Möjligheterna att återvinna plast utnyttjas inte fullt ut. Plastförpackningar på EU-marknaden ska vara återvinningsbara före 2030. Målet är att minska, återvinna och ersätta plast. På vilka olika sätt kan man främja dessa mål?

Byggande

Byggande är bland de största förbrukarna av naturresurser, och cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer i Europa är bygg- och rivningsavfall. Man behöver inte alltid bygga nytt, utan det är möjligt att undvika onödigt byggande genom att effektivare utnyttja befintliga lokaler och tänkta ut nya användningsändamål för dem. De negativa effekterna av byggande kan dessutom minskas genom bättre byggnadsmaterial. Finland har som mål att återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall höjs till 70 procent före 2023. Hur kan man genom försök beakta principerna för cirkulär ekonomi i byggande?

TIDSPLAN

11.12             Ansökningsomgången inleds

18.12             Info på Facebook 1: Allmän information om ansökningsomgången – en chans att få svar på dina frågor!

8.1                 Info på Facebook 2: Genomslagskraft genom försök (Anna-Maija Aalto, Sitra)

22.1               Sista dagen att lämna in ditt förslag till försök!

6.2                 Resultaten offentliggörs

19.2               Inledande seminarium för de utvalda försöken – om du är segerviss lönar det sig att notera datumet i kalendern redan nu!

31.5.            Experimenten är färdiga.

BEDÖMNINGSJURYN

Jury deltagare är Mikko Nousiainen (Green Building Council Finland ), Satumaija Mäki (Suomen Tekstiili & Muoti ry), Maija Pohjakallio (VTT), JP Virtanen (Avanto Ventures), Riitta Silvennoinen (Sitra), Ira Alanko (Kokeileva Suomi) and Johanna Kotipelto (Kokeileva Suomi).

URVALSKRITERIER

Försöken bedöms enligt följande kriterier. Varje huvudpunkt ger högst 5 poäng, dvs. det maximala poängtalet är 15 poäng. Var och en som deltagit i ansökningsomgången får respons på sitt förslag till försök till stöd för vidareutveckling av försöket.

A) Nyhetsvärde och innovativitet (1–5 poäng)

Är idén till försök ny och unik?

Tillämpar försöket en lösning på ett helt nytt sätt eller är lösningen ny inom sitt område?

B) Effekter och reproducerbarhet (1–5 poäng)

Följer försöket principerna för cirkulär ekonomi, dvs. baserar det sig på utveckling av tjänster eller produkter, materialens tillräcklighet och hållbarhet eller återvinning?

I vilken grad svarar försöket mot de identifierade utmaningarna i fråga om plast, textilier och byggande?

Kan försöket reproduceras? I vilken utsträckning beaktas möjligheterna att vidareutnyttja resultaten?

C) Genomförbarhet (1–5 poäng)

Är de organisationer och aktörer som deltar i genomförandet av försöket av central betydelse med tanke på lösningen?

Vilka resurser (t.ex. tid, kompetens, övrig finansiering) har försöksprojektet tillgång till?

Har förslaget till försök och försökets kostnader framställts tydligt och realistiskt?

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN DITT FÖRSLAG TILL FÖRSÖK

Om du vill lämna in ett förslag till försök har du kommit helt rätt – det kan du göra på denna webbplats! För att kunna föreslå ett försök måste du till en början registrera dig via länken i sidans övre kant. Bl.a. i sidans nedre kant finns en knapp för att inleda försöksprocessen.

Du måste gå igenom alla faser i försöksprocessen för att kunna lämna in ditt förslag. Ditt försök utformas genom att du svarar på några frågor – lätt som en plätt! Mer information om de olika faserna i försöksprocessen finns i våra anvisningar.

AVTAL OCH RESULTATENS OFFENTLIGHET

Resultaten och lärdomarna av försöken rapporteras öppet på plattformen Plats för försök (Kokeilunpaikka.fi). Därför är det bäst om ditt försök inte baserar sig på affärshemligheter.

Upphandlingsavtal ingås inom två veckor efter att de utvalda försöken har offentliggjorts. Ersättningen betalas i en rat efter att avtalet ingåtts.

Det är fråga om sådana forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 9 § 1 mom. 13 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Ett avtal om försöket uppstår efter att ett skriftligt avtal har undertecknats. För att bedöma de förslag vi fått anlitar vi en jury som består av experter på cirkulär ekonomi och försöksverksamhet. Vi har rätt att låta bli att upphandla försöken om vi inte får förslag som motsvarar våra kriterier.

YTTERLIGARE INFORMATION OCH HJÄLP

Om du känner dig osäker, hjälper vi och andra som bidragit med förslag till försök dig på vårt diskussionsforum om cirkulär ekonomi. Du kan också skicka e-post till adressen kokeilut@motiva.fi om du har frågor.


Din e-postadress eller användarnamn är felaktigt eller du har inte registrerat dig än. Fel