1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Försökets teman

IlmastonmuutosKasvatusKuntaLapsetNuoretOppiminenKouluKokeilutPelillisyysPalvelumuotoiluHiilijalanjälkiElämäntavat
Försöket är skapat 30.04.2020

1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa

Kokeilun tavoitteena on kokeilla ja kehittää 1,5 asteen elämäntapapelistä kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin soveltuva opetusmateriaali. Pelin avulla kunnat voivat edistää kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa kestävien elämäntapojen opetusta eri kouluissa ja kouluasteilla. Kokeilu tehdään neljällä paikkakunnalla ja tavoitteena on luoda malli, jota voidaan hyödyntää kaikissa Suomen kouluissa. Kokeilussa testataan 1,5 asteen elämäntapapeliä yläkouluissa, ammattiopistoissa ja lukioissa. Peli perustuu arkisten tekojen merkityksen visuaaliseen havainnollistamiseen ja se kasvattaa oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä siitä, millaiset asiat ruoan, asumisen, arkiliikkumisen, matkustuksen ja vapaa-ajan sekä muun kulutuksen osa-alueilla vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Peli opastaa oppilaita oman sekä oppilaan perheen hiilijalanjäljen pienentämiseen valitsemalla ja kokeilemalla oman elämäntavan hiilijalanjälkeä pienentäviä tekoja. Kokeilun aikana toteutetaan pelin prototyyppi, yhteiskehitetään opettajien kanssa pelin ohjaamista ja soveltuvuutta eri kouluihin, testataan prototyyppiä eri ryhmissä, havainnoidaan opetustilanteita ja lopuksi kootaan kokemukset yhteen työpajassa opettajien ja kuntien kanssa. Kokeilussa opitaan, miten peli soveltuu kouluihin, millaisia opetuskokonaisuuksia sen ympärille voidaan luoda eri kouluissa ja millaista koulutusta opettajat tarvitsevat ohjatakseen pelin pelaamista luokissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Idea pelin jatkokehityksestä koulujen käyttöön syntyi kymmenen kunnan aivoriihessä, kun pohdimme, miten voisimme tavoittaa myös ne kotitaloudet, jotka eivät hakeudu kestävän kehityksen hankkeisiin. Kunnat ovat tehneet huomattavia sitoumuksia ilmastopäästöjen pienentämiseksi. Sitoumusten toteuttaminen vaatii myös asukkaiden toimenpiteitä hiilijalanjälkiensä pienentämiseksi elämän eri osa-alueilla. Kestävien elämäntapojen kokeiluissa on huomattu, että 1,5 asteen elämäntapapelin avulla sekä sitä seuraavalla kokeilujaksolla on mahdollista pienentää kotitalouksien hiilijalanjälkeä 10-30 %. Yläkoulujen, lukioiden ja ammattiopistojen kautta on mahdollista tavoittaa huomattava osa kuntien asukkaista. Peli antaa välineitä opiskelijoiden ja kotien väliseen ilmastokeskusteluun, jolloin opitut keinot voivat muuttua kodeissa teoiksi. Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien tapauksessa peli voi myös vaikuttaa siihen, millaisia elämäntapoja oppilaat omaksuvat muuttaessaan omilleen koulujen päätyttyä. Pelin yhteydessä käytävä keskustelu auttaa nuoria ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia heillä itsellään on vaikuttaa ilmastonmuutokseen, millainen rooli heidän perheellään on ja millaiset muutokset yhteiskunnassa, infrastruktuurissa ja yritysten tarjonnassa auttavat toteuttamaan kestävämpiä elämäntapoja. Kokeiluun otetaan mukaan yläkoulujen ja lukioiden lisäksi myös ammattiopistot, koska nämä joskus jäävät ilmastokeskustelussa lukioiden varjoon. Ammattiin opiskelevat kuitenkin edustavat puolta ikäluokastaan ja niissä on kysyntää 1,5 asteen elämäntapapelin kaltaiselle, konkreettiselle ja ratkaisuhakuiselle opetusmateriaalille. Ensimmäinen kokeiluun mukaan ilmoittautunut koulu onkin Vantaan ammattiopisto Varia. 1,5 asteen elämäntapapelin prototyyppiä on pilotoitu sadoilla kotitalouksilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pelin prototyyppi on osoittautunut havainnolliseksi ja innostavaksi keinoksi ihmisten aktivointiin hiilijalanjälkiensä pienentämiseksi, mutta sitä päätyy usein pelaamaan jo valmiiksi ympäristötietoiset ihmiset. Nykyisessä muodossaan peli ei vielä sovellu opetuskäyttöön, koska sen ulkomuoto ei sovi luokkatyöskentelyyn ja pelin sisältö ei toistaiseksi huomioi nuorten elämää.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kesä 2020: Pelin prototyypin kehittäminen ja tuotanto. Syksy 2020: Yhteistyökoulujen kontaktointi, Opettajien koulutus ja yhteiskehittämistyöpaja, Opetustapahtumat ja opetuksen havainnointi, Yhteenvetotyöpaja kokeilun onnistumisesta, Kokeilun tuloksien analysointi. Kevät 2021: Kokeilun tuloksien viestintä koulusektorilla (kaupungit), Pelin jatkokehitys valmiiksi tuotteeksi ja markkinointi (D-mat), Valmiin pelin lanseeraustapahtuma (D-mat ja yksi tai useampi kaupunki)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilua toteuttaa D-mat oy sekä Vantaa, Kauniainen, Lahti ja Lappeenranta. Kokeiluun tulee mukaan Vantaan ammattiopisto Varia ja Martinlaakson lukio, Kauniaisten lukio ja Lahdesta kaksi yläkoulua. Lappeenranta osallistuu hankkeeseen, mutta sen rooli on kokeilussa opastaa Lahtea toteuttamaan Junior University -toimintaa yläkouluissa, joissa 1,5 asteen peliä kokeillaan. Lappeenrannan tavoitteena on hyödyntää peliä kaikissa 8. luokissa keväällä 2021.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun menot ovat yhteensä 18 000 €. Menot sisältävät pelin prototyypin kehityksen ja toteutuksen koulumaailmaan edellyttämään muotoon, prototyypin tuotannon, opettajien koulutuksen ja yhteiskehitystyöpajat, opetustilanteiden havainnoinnin ja tuloksien arvioinnin, sekä matkustus-, tarvike- ja postituskuluja.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

D-mat oy on Michael Lettenmeierin perustama kestäviin elämäntapoihin ja jalanjälkilaskentaan erikoistunut yritys. Yrityksessä työskentelee TaT Michael Lettenmeierin lisäksi FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä (jalanjälkilaskenta), FM Jari Kolehmainen (data-analytiikka), TaK Salla Lahtinen (projektikoordinaattori) ja TaM Sonja Nielsen (palvelumuotoilu). D-mat on kehittänyt 1,5 asteen elämäntapapelin prototyypin, joka perustuu 1,5 asteen elämäntavat -raporttiin (2019). Kokeilussa D-mat, kunnat ja koulut tekevät tiiviisti yhteistyötä, jossa yhdistetään kestävien elämäntapojen tuntemus pedagogiseen tietoon. Kunnista työhön osallistuu sekä ympäristö- että sivistyspuolen henkilöstöä. Kokeilun rahoitus jakautuu Kokeilu paikka -rahoitukseen sekä kuntien rahoitusosuuksiin (katso budjetti). Arvio käytettävästä työajasta: D-mat oy: 1,5 htkk; Kaupungit: 4 x 1 htkk

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilussa opitaan, miten 1,5 asteen elämäntapoja voidaan opettaa kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kokeilujen perusteella opimme myös, miten 1,5 asteen elämäntapapeliä voidaan hyödyntää eri oppimiskokonaisuuksissa ja miten sitä tulisi kehittää nuorille soveltuvaksi.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilu toteutetaan kuntien ja D-mat oy:n yhteistyönä. Kunnista mukana kokeilussa on sekä ympäristö- että sivistyspuolen toimijat.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta. Kokeilu ei saa muuta rahoitusta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu oli erittäin tuloksekas. Kokeilun aikana uudistimme 1,5 asteen palapelin ulkomuodon ja sisällön, järjestimme opettajien ja kaupunkien kanssa yhteiskehittämistyöpajan ja opettajat kokeilivat palapelin uutta versiota kouluissa oppilaiden kanssa. Kokeilun eri vaiheissa saatu tieto auttoi meitä hahmottamaan miten palapeliä voidaan käyttää kouluissa ja mitä muutoksia siihen tulisi vielä tehdä, jotta sen käytettävyys entisestään paranee. Kaiken kaikkiaan palapelin uuteen versioon olivat tyytyväisiä sekä oppilaat että opettajat!

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun työpajat ja palapelin kokeilu kouluissa osoittivat, millaista opastusta opettajat tarvitsevat palapelin fasilitoinnin tueksi, miten nuoret suhtautuvat peliin ja millaisia laajempia vaikutuksia pelin käytöllä voidaan saavuttaa jos sen käyttö skaalataan kokonaisiin ikäluokkiin. Opimme, että palapeli herättää oppilaiden keskuudessa hyvää ja vilkasta keskustelua ilmastosta ja kestävistä elämäntavoista, ja että nuoret oppivat sen kautta uutta sekä hiilijalanjäljen merkityksestä että siitä, millaisilla teoilla jalanjälkeä voi pienentää. Havaitsimme myös millä palapelin vaiheilla on mahdollista lisätä nuorten ja heidän kotiväkensä keskustelua kestävistä elämäntavoista.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Suurin tavoitteemme on saattaa 1,5 asteen palapeli käytettäväksi kaikissa Suomen kouluissa ja viedä peli myös kansainvälisille markkinoille. Tätä ennen pelin sisältöä, ulkomuotoa sekä peliopasta olisi hyvä kehittää kokeilusta saadun palautteen avulla. Peliin voitaisiin esimerkiksi lisätä nuorille kohdennettua sisältöä, peliopasta kehittää – sekä sisällöllisesti että pelin ilmeeseen sopivaksi – ja esimerkiksi laatia skaalausta helpottava video-opas pelin fasilitoinnin helpottamiseksi.

Vad har hänt under försökets gång?

19.11.2020

Uusi peli on saapunut painosta ja pian sitä kokeillaan kouluissa


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer
12.11.2020

Pelin uusi versio pian valmiina kokeiluihin!

1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa -kokeilu on ollut tuloksekas! Tapasimme 8.10. kokeiluun osallistuvien opettajien ja kaupunkien edustajien kanssa etätyöpajassa, jonka aikana testasimme 1,5 asteen palapeliä ja keskustelimme sen käytöstä kouluissa. Opettajilla ja kaupunkien edustajilla oli pelistä paljon sanottavaa, erityisesti siitä, millaisia erilaisia tehtäviä siihen voisi liittyä ja kuinka peli soveltuu nuorten käyttöön. Pohdimme esimerkiksi sitä, millaista taustatietoa oppilaat tarvitsevat hiilijalanjälkilaskentaan ja kuinka vanhemmat voivat auttaa nuoria jalanjäljen selvittämisessä. 1,5 asteen palapeli aloitetaan hiilijalanjäljen selvittämisellä, jonka jälkeen lähdetään miettimään, millä erilaisilla kestävillä teoilla jalanjälkeen voi vaikuttaa.Jo ennen työpajaa olemme D-matin porukalla kehittäneet 1,5 asteen palapelin aikaisempaa versiota. Siitä on suunniteltu kompaktimpi ja sen sisältöä on uudistettu nuori käyttäjäryhmä huomioiden. Työpajan keskusteluiden pohjalta lisäsimme peliin väriä ja parhaillaan työstämme opemateriaaleja, eli tietopakettia jonka opettajat saavat käyttöönsä peliin ja pelitapoihin liittyen. Tuore peli on parhaillaan painossa ja pelit lähtevät kouluihin oppilaiden kokeiltavaksi ensi viikon aikana. Kokeilujen jälkeen oppilailta ja opettajilta kerätään kommentteja pelistä ja pelaamisesta. Ensimmäinen extempore-kokeilu pelin aikaisemmalla prototyypillä tehtiinkin jo Sammonlahden koulussa Lappeenrannassa, jossa pelaaminen herätti vilkasta keskustelua.Mukana peliä kokeilemassa ovat Martinlaakson lukio ja ammattiopisto Varia Vantaalta, Salpausselän peruskoulu Lahdesta sekä Sammonlahden koulu ja Lyseon lukio Lappeenrannasta.


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer