Älykylä™ - Maaseudun parhaaksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TyöKuntaKyläKiertotalousTerveysTeknologiaBlockchainLiiketoimintamallitElämänhallintaYhteisöToimintamalliOsallisuusYhteistyö3d-tulostusIot (esineiden internet)MaakuntaAsuminenYhteisöllisyysPalvelumuotoiluMuotoiluArkkitehtuuriPolitiikkaLuontoResurssiviisausIlmastonmuutosKansantalousLiikenneHyvinvointiKiertotaloushaku

464 visningar

Försöket är skapat 16.10.2017

ASV Arctic Smart Village Oy

Älykylä™ - Maaseudun parhaaksi

Älykylä™ -konseptilla ratkaistaan elinvoimaisella ja yhteisöllisyyden kasvua tukevalla tavalla maaseudun elinvoimaisuuden haasteita, sekä luodaan uusia älykkäitä, ekologisia, energiaomavaraisia ja elinvoimaisia asuinalueita kaikkialle, missä on tarvetta uusille asunnoille ja kestävälle asumiselle. http://www.arctic2020.fi http://www.facebook.com/arctic2020

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Älykylä™ -konseptilla vastataan suuriin ja pieniin kansainvälisiin ja kansallisiin haasteisiin, joita ovat: - urbanisaatiokehityksen seurauksena tapahtuva maaseudun elinvoimaisuuspako - Päästöjä aiheuttava asuminen - Resurssitehokkuuden puute - Palveluiden saatavuus ja kustannustehokas tuottaminen - yksinäisyyden lisääntyminen - ilmastopakolaisuus ja ihmisten uudelleen sijoittaminen kestävällä tavalla - Ruoantuotannon riittävyys - puhtaan energian riittävyys. Lisäksi haluamme ratkaista kallistuvaan asumiseen liittyviä haasteita. Tässä kokeilussa haasteena on löytää tehokkain menetelmä ihmisten sitouttamiseen. Kokeilussa halutaan oppia, mitkä ovat tehokkaimpia tapoja ihmisten sitouttamiseen ja myös oppia, mitkä menetelmät eivät ole tehokkaita.

Miten kokeilu toteutetaan?

Maaseudun ongelmat aiheutuvat väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä. Älykylä™ -konseptilla houkutellaan lisää asukkaita maaseudulle moderneilla ja kestävillä kokonaisratkaisuilla. Maaseudusta tehdään elinvoimaisempaa uudistamalla talous- ja hallintomallit, sekä tuomalla liiketaloudellinen aspekti asumisen hintaa alentamaan. Lähituotanto, oma tuotanto ja palvelurakenne tuottaa säästöjä ja tuloja, jotka alentavat asumisen ja elämisen kustannuksia. Konseptissa luodaan myös työpaikkoja, jotka lisäävät koko alueen elinvoimaisuutta ja ostovoimaa. Ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä yksi suurimpia on asuminen. Älykylä™ -konsepti tukee hiilineutraalin asumisen kehittymistä energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energiantuotannolla, sekä kiertotalouden ratkaisuja arkipäiväistämällä. Koska emme voi olla varmoja, mitä tulevaisuus tuo tullessaan globaalissa toimintakentässä, pitää varautua muutoksiin, joita ei voi ennakoida. Älykylä™ -kosepti on resilienssi ratkaisu, joka adaptoituu suurimpiin odotettavissa oleviin muutoksiin. Yksi näistä on kestävä ruoantuotanto, jolla lisätään myös elinvoimaisuutta. Mutta myös palveluita voidaan tuottaa haja-asutusalueilla kustannustehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti Älykylä™ -konseptilla. Resurssitehokkuutta tuo myös jakamistalouden hyödyntäminen, jolloin kokonaiskulutusta voidaan laskea, kustannustehokkuutta ja käyttöastetta nostaa, monipuolistaa valikoimaa ja säästää samalla rahaa. Yhteisöllisyyden tukeminen kaikilla toiminnan tasoilla vähentää yksinäisyyttä, kun jokainen voi tuntea olevansa osa yhteisöä ja osallistua yhteisön toimintaan. Välittäminen on inhimillisyyttä. Asumisen hintaan vaikuttaa myös rakentamisen hinta. Ratkaisullamme pyritään pienentämään asumisen investointeja joukkoistamista hyödyntämällä. Asumisen hinnan alentaminen on yksi konseptin tärkeimpiä voimavaroja ja syitä konseptin kehittämiselle. Jotta voimme tavoittaa todellisen tavoitteemme, on löydettävä menetelmä ihmisten sitouttamiseen. Kokeilemme kahta tapaa ihmisten sitouttamiseen. Utajärvellä GeoHouse - Älykylä -hankkeessa kokeilemme sitouttaa ihmisiä kuntavetoiseen hankkeeseen ja Sodankylässä perustimme paikallisten yksityishenkilöiden kanssa yhdistyksen. Tavoitteena on käynnistää useita kohteita. Suurin on 500 asukkaan pilottikylä, jossa ideaa on tarkoitus testata käytännössä, mutta myös pienempiä aina 20 asunnon kokonaisuudesta lähtien. Eri asiantuntijatahot odottavat erittäin suurella mielenkiinnolla pilotin etenemistä ja mukaan pääsemistä. Konseptin mahdollisuuksiin uskotaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kokeiluun sisältyy useita haasteita. Yksi on, saadaanko Älykyliin houkuteltua ihmisiä asumaan. Myöhemmin kokeilussa selviää, onko konseptin tavoitteet toteutuneet esimerkiksi asumiskustannusten, yhteisöllisyyden ja elinvoimaisuuden suhteen. Lisäksi kehitetään Älykylä.fi -portaali, joka toimii hankkeisiin osallistujien välisenä hubina. Portaalilla pyritään etsimään kustannustehokkaimpia ratkaisuja ja hallinnoimaan hankkeiden dokumentaatiota. Idean testaamiseksi toteutamme molempien kohteiden kohdalla vähän erityyppistä markkinointia, joilla testataan menetelmien tehokkuutta sitouttamisessa. Kokeilu käynnistetään välittömästi, mikäli siihen saadaan rahoitus. Kokeilu päättyy 30.5.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttajana ja koordinoijana on ASV Arctic Smart Village Oy, jonka yhteistyökumppaneina ovat alkuvaiheessa kunnat ja yritykset. ASV Oy ostaa tarvittavaa osaamista muilta yrityksiltä tarpeen mukaisesti. Ensimmäisten kokeilujen jälkeen saatujen näyttöjen pohjalta tavoitteena on laajentaa kokeilua markkinalähtöiseksi, jolloin tulevat asukkaat olisivat Älykylä™-hankkeiden käynnistäjinä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on n. 48.500 euroa. 18.500 euroa palkkakustannuksiin ja 25.000 euroa markkinointiin ja viestintään, sekä 5.000 euroa teknisiin sovelluksiin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Idean kehittäjä on toiminut yli kymmenen vuoden ajan Lapin aluekehityksessä, jona aikana hänelle on kertynyt erinomainen kuva alueen haasteista ja erilaisista toimivista kehittämishankkeista, joita tässä kokeilussa yhdistetään. Lisäksi tiimissä on kaksi henkilöä, joiden vahvuudet ovat markkinoinnissa ja johtamisessa. Kokeilun taustalle on kerätty useita yliopistoja, kehittämisorganisaatioita, yrityksiä ja muita osaajia, joilla on valtakunnan paras osaaminen kokeilun eri osa-alueilla. Osaamista täydennetään ostopalveluilla yrityksiltä.

Vad har hänt under försökets gång?

13.01.2019

Arctic Smartness Village -älykyläkonsepti pyrkii ohjaamaan maailman kehityssuuntaa kestävämpään suuntaan. Niin suuret globaalit ongelmat, kuin pienemmät kansallisetkin ongelmat vaativat toimia, joilla haetaan kestäviä ratkaisuja.


Väestönkasvun, sotien ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman alueiden kuivumisen seurauksena ihmisten liikkuminen tulee vain lisääntymään maailmalla tulevaisuudessa. Pakolaisvirtojen hallitsemisessa suomalaisten pakolaiskeskusten tyyppiset ratkaisut eivät ole kestäviä. Nämä ihmiset tarvitsevat asuinpaikan ja mielekästä tekemistä, sekä mahdollisuuden osallistua aidosti yhteisöjen toimintaan koko yhteisöä palvelevalla tavalla.


Maaseudun elinvoimaisuuden haasteet on ratkaistava jo Suomen huoltovarmuuden vuoksi. Ruoan, uusiutuvien materiaalien ja energian tuotanto vaatii koko Suomen asuttuna pitämistä. Haasteena on, miten tämä tehdään niin, että nuorillakin on tosiasialliset mahdollisuudet jatkaa vanhempiensa tiloilla tai aloittaa uusia maatiloja. Elämän realiteetit ovat läsnä päätöksenteossa, kun mietitään omaa ja lasten elämän laatua. Mikäli lapsen koulumatka muodostuu kohtuuttomaksi, usein nuoret perheet tekevät ratkaisun muuttaa lähemmäs koulua. Palveluiden heikentyminen, rahojen valuminen energian ostamiseen ja hiipuva yhteisöllisyys kiihdyttää maaltamuuttoa entisestään. Maaseudun uudelleenasuttaminen tarvitsee kasvavia palvelurakenteita ja tavan suunnata valuuttavirrat ensisijaisesti yhteisön sisäiseen kiertoon. Tähän on mietitty useita keinoja, joilla kokonaisratkaisu on asukkaiden kannalta paras mahdollinen. Elinvoimaisuutta parantavat omistuksen mallit, jakamistalous, liiketoimintamallit ja oma tuotanto, jotka tuovat säästöjen lisäksi tuloja yhteisöön.


Energian ostaminen on suurin syy, miksi maaseudun elinvoimaisuus on heikentynyt. Älykylät ovat energiaomavaraisia ja saavat jopa tuloja energian myynnistä. Lämpö, sähkö ja liikennepolttoaineita tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista omissa tuotantolaitoksissa. Aurinko-, tuuli- ja geo-energian hyödyntäminen otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi kylässä syntyvät biojätteet ja muut sivuvirrat hyödynnetään energiantuotannossa. Hukkalämpökin otetaan hyötykäyttöön aina kun se on taloudellisesti järkevää. Block Chain -pohjainen alustaratkaisu tuo läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta energian käyttöön, ohjaukseen, optimointiin, rapotointiin ja sisäiseen laskutukseen. Energiakokonaisuuden suunnittelussa maan johtavat asiantuntijat ovat lyöttäytyneet yhteen kehittämään parasta kokonaisratkaisua.


Älykylissä suositaan rakennusmateriaalina puuta. Ekologisesti kestävä uusiutuva materiaali on helppo ja nopea rakentaa. Lisäksi se on tutkitusti viihtyisyyttä lisäävä materiaali, joka erittää positiivisia terveysvaikutuksia aiheuttavia aerosoleja hengitysilmaan. Puu on myös esteettinen materiaali, joka useimmiten tuotetaan paikallisesti. CLT-, hirsi- ja puuelementtiratkaisuja toteutetaan modulaarisesti. Tällöin myös rakennukset voivat elää tarpeiden muuttuessa. Moduuleja voidaan lisätä tai vähentää sekä perhetasolla, että kylätasolla muuttuvien olosuhteiden mukana. Puurakentamisen johtavat tutkimusyhteisöt ja yritykset ovat mukana suunnittelemassa rakentamista.


Teknologia tuo älykkyyden koteihin osaksi ihmisten arkea. Laitteiden, lukitusten ja kodinkoneiden ohjaaminen mobiilisti, liikkeillä tai puheohjauksella helpottaa asioiden hallintaa. IoT (Internet of Things) on älykylien asukkaille arkinen asia, joka vapauttaa käsiä muuhun tekemiseen, tuo turvaa seuraamalla rakenteiden ja ilmanlaadun tilaa, murtoja, vesivahinkoja ja vaikkapa ihmisen terveydentilan muutoksia. Lukituksia tai väliaikaisia ”avaimia” voidaan ohjata mistäpäin maailmaa tahansa. Alan edistyneimmät yritykset ovat mukana toteuttamassa teknisiä ratkaisuja kanssamme.


Älyverkko, ohjausjärjestelmät, talotekniikka, älyliikenne, 3D tulostus ja mukautuvat valonohjaukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten digitalisaation kehitys mahdollistaa uusien asioiden tekemisen. Living lab -tutkimusalustat, yhteisöllisyyttä lisäävät kommunikaation sovellukset ja energiatietoisuutta parantavat järjestelmät ovat kiinteä osa konseptia. Niiden avulla asukkaat saavat enemmän kuin ovat uskaltaneet haaveilla. Alan johtavat yritykset kehittävät sovellusalustoja kanssamme räätälöiden niitä tarpeisiimme kehittää mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavia kokonaisuuksia ihmisten hyödyksi.

 

Kokeilua toteuttamaan sidotaan yhden asiantuntijan työpanos kokeilun ajaksi kokoaikaisesti. Lisäksi kokeiluun osallistuu kaksi yrityksen henkilöä osa-aikaisesti. Kokeilussa laaditaan aluksi viestintä- ja markkinointistrategia, joiden tekemisessä huomioidaan eri lähestymistavat ja markkinointikärjet. Kun sisällöt on saatu määriteltyä, toteutetaan markkinointikampanjat suunnitellusti. Varaudutaan siihen, että kokeilun aikana täytyy tehdä muutoksia kampanjoihin, jos ei kampanja tuo toivottua tulosta. Kokeilun lopuksi saaduista kokemuksista ja opeista laaditaan raportti.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer