Arctic Truck Platooning Challenge | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

570 visningar

Försöket är skapat 22.11.2018

Lapin yliopisto

Arctic Truck Platooning Challenge

Arctic Truck Platooning Challenge (ATPC) -projektin tavoitteena oli vastata pohjoisen kuljetysyhtiöiden pyrkimyksiin säästöjen löytämiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä uusien mahdollisuuksien tutkimiseksi. Toteuttajana toimi Lapin yliopisto hankekumppaneina Kemin Digipolis Oy ja Oulun yliopisto

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa ja saavutti sille asetetut tavoitteet suhteessa uuden ymmärryksen luomiseksi ja jakamiseksi sekä uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Kokeilun tuloksena syntyi ratkaisumalleja, arktisten olosuhteiden tiekuljetuksille aiheuttamiin ongelmiin. Projektissa tehty työ tutkimuksineen ja konseptitason ratkaisuineen palvelee näiden jatkokehitystä tarjoten pohjatietoa ja alustavia ratkaisujen toteutussuuntia. Projektin myötä suoritettu verkostoituminen puolestaan auttaa tämän jatkotoiminnan käynnistämisen tehostamisessa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Projektin tuloksia olivat palvelumuotoilun keinoin tuotetut kaksi konseptitason ratkaisumallia lumen ja jään aiheuttamiin ongelmiin nykyisen muotoisessa tiekuljetustoiminnassa sekä tulevaisuuden autonomisia platooning-kuljetuksia silmällä pitäen. Lisäksi konkreettisina tuloksina tuotettiin kolme varhaisen vaiheen prototyyppiä teollisen muotoilun keinoin. Näiden pyrkimyksenä oli vastata akuuttiin kuljetusajoneuvojen lumen ja jään poiston tarpeeseen. Kaikkiaan merkittävänä tuloksena oli projektin aikana luotu ja jaettu ymmärrys liittyen lumi- ja jääongelmiin tiekuljetuksissa. Tuleviin kokeiluja varten keskeistä on verkostoitua lisää ja koota kattava osaaminen aihealueeseen liittyen, todellisten ratkaisujen mahdollistamiseksi. ATPC-projektissa yhteistyötä tehtiin tiiviisti kuljetusyhtiöiden kanssa, mikä oli erittäin hyvä aidon arvonluonnin suhteen. Kuitenkin ratkaisujen realisoimiseen vaadittaisiin vielä laaja-alaisempaa osaamista ja ajallisesti huomattavasti pidempää toteutusaikaa. Luonnollisestikin olemassa olevan tiedon jakaminen ja tämän helppo saavutettavuus on keskeistä jatkokokeilujen kannalta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Tämän kokeilun päätyttyä on lähdetty suunnittelemaan jatkoprojekteja, joiden avulla voitaisiin viedä luotuja ratkaisumalleja käytäntöön sekä lähteä etsimään vielä uusia mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseksi ja innovaatioiden synnyttämiseksi. Tämän mahdollistamiseksi vaaditaan lisäresursseja niin rahan, ajan kuin osaamisenkin osalta.

Vad har hänt under försökets gång?

27.11.2018

Projektissa tuotettua materiaalia:


Communal Truck Cleaning -palvelun konseptivideo:


Lumenpoistotyökalu making-of video:


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer