Hävikin pienentäminen oppilasruokailussa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

Ilmasto

1271 visningar

Försöket är skapat 29.04.2020

Hävikin pienentäminen oppilasruokailussa

Tavoitteena on löytää vakiintunut toimiva käytäntö hävikin seurantaan, raportointiin ja asiakastiedotukseen oppilasruokailussa. Kokeilussa on tarkoitus testata uusia tapoja/laitteita hävikin hallintaan ja mitata uuden tavan vaikutusta ruokailijoiden käyttäytymiseen hävikkiä pienentävästi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu on erittäin tärkeä, sen avulla voidaan mahdollisesti pienentää ruoakahävikkiä oleellisesti nykyisestä. Kokeilu mahdollistaa ruokailijan paremman osallistamisen hävikin hallintaan. Ruokahävikin hallinta on osa ekologisuutta ja talouden hallintaa. Kokeilun avulla saataisiin vaikuttavuuslaskelmia myös talouden näkökulmasta ja lopputuloksena arvioitaisi kannattaako kokeiltavaan ideaan panostaa jatkossa ja laajentaa sitä useampaan toimipaikkaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hankittaisiin yhteistyökumppanilta hävikin punnitsemiseen vaaka ja ohjelmisto. Kokeilu toteutettaisiin Siilinjärvellä Ahmon yläkoululla ja se alkaisi syksyllä 2020. Kokeilu aika olisi vuosi, jonka jälkeen ja perusteella tehdään jatkosuunnitelmat käytön jatkamisesta ja mahdollisesta laajentamisesta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutetaan Siilinjärven kunnan ruokapalvelujen toimesta. Siilinjärven kunnassa on tehty systemaattisesti ilmasto-, ja resurssiviisaus työtä. Ruokapalvelut on sitoutuneet ruokahävikin vähentämiseen ja etsii aktiivisesti uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu ruokapalvelun toimintaan varatuista rahoista. Lisäksi kokeilurahaa tarvitaan laite / ohjelmiston hankintaan ja sen käytön ylläpitomaksuihin kokeiluvuoden ajan. Kokeilun kustannukset yhteensä ovat n. 8000€ joista omakustannus osuus 1/3

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ruokapalvelun ammattitaito ja osaaminen on käytettävissä. Ruokapalvelun esimiehet ohjaavat kokeilua kohteissa, johto seuraa sen onnistumista aktiivisesti.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Uusia tapoja hävikin hallintaan oppilasruokailussa. Tavoitteena puolittaa lautashävikin määrä nykyisestä tasosta. Kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan päivä-, viikko-, kuukausi-, ja vuositasolla sekä kilomääräisesti, että säästyneinä euroina. Tapa on helppo ottaa käyttöön ja monistaa muihinkin kuntiin ja oppilasruokailuihin. Oppia ja tietoa uusista hävikinhallintakeinoista jaetaan Pohjois- Savolaisissa ilmastofoorumeissa ja muissa yhteistyökanavissa.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Pohjois-Savon kunnissa (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus, Siilinjärvi, Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi) on herännyt kiinnostus tehdä yhdessä seudulliset ja kuntakohtaiset ilmasto-ohjelmat, joissa asetetaan tavoitteet alueen ilmastotyölle. Hankkeen tarkoituksena on laatia ko. alueille kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat, jossa asetetaan konkreettiset toimenpiteet ilmastotavotteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle. Hankkeessa valmistellaan mittareita sekä luodaan yhteinen toimintatapa seurata ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on seurata kuntien energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Yhtenä kirjattuna tavoitteena on - Erilaiset kampanjat ruokahävikin vähentämiseksi ja luodaan ruokahävikin seurantantaan hyviä käytänteitä ja malleja. Siilinjärven kunnan ruokapalvelut on sitoutunut ruokahävikin vähentämiseen ja toimii kokeilussa toteuttajana.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Ei ole muuta rahoitusta. On epävarmaa pystytäänkö kokeilua toteuttamaan ainakaan tänä vuonna ilman tukea. Kokeilun avulla on tarkoitus selvittää onko tähän hävikinhallintakeinoon järkevää panostaa ja maksaako se tulevaisuudessa itsensä säästyneinä euroina takaisin.