Healthy Kids of Seinäjoki - yritysten liiketoimintaratkaisut lasten hyvinvoinnin edistämiseen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

JuomaLiikuntaMielenterveysPäiväkotiTerveysVarhaiskasvatusKouluKerhotoimintaKokeilutLeikkiYhteistyöAugmented realityVirtual realityOsaaminenPelillisyysRuokaOppiminenKasvatusLapsetHyvinvointiAlustatalous

617 visningar

Försöket är skapat 10.10.2018

Into Seinäjoki Oy

Healthy Kids of Seinäjoki - yritysten liiketoimintaratkaisut lasten hyvinvoinnin edistämiseen

Kokeilussa testataan kansainvälistä tapahtumaosallistumista digitaalisen esittelymateriaalin muodossa. Yritysryhmä rakennetaan monitoimialaisesti ja tuodaan esille digitaalisen markkinoinnin kanavia hyödyntämällä. Kokeilussa haetaan lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin skaalautuvia ratkaisuita. http://www.healthykidsofseinajoki.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin haasteet ja ylipaino ovat globaali ongelma. Haluamme viedä ulkomaille osaamista sekä suomalaisten yritysten ratkaisuja, jotka tukevat lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät ylipainon lisääntymistä. Healthy Kids of Seinäjoki -malli toimii kokeilun viitekehyksenä. Kokeilun kautta halutaan oppia ja tietoa kansainvälisillä markkinoilla kelluvasta kysynnästä sekä tavoista, joilla uusia kumppanuuksia on mahdollista hakea. Kokeilussa opitaan myös kansainvälistymisestä sekä ydinviestien kirkastamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten näkökulmasta merkittävä oppi on myös oman osaamisen esille tuonti.

Miten kokeilu toteutetaan?

Seinäjoella kehitetty Healthy Kids of Seinäjoki on kokonaisvaltainen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malli, jolla on saavutettu hyviä tuloksia ja menetelmiä ylipainon lisääntymisen ehkäisyyn, fyysisen aktiivisuuden sekä tasapainoisen ruokavalion edistämisessä. Yritysten innovatiiviset ratkaisut toimivat julkisen sektorin ja perheiden tukena terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Sekä mallin kaupallistamisessa että yristysten tarjooman uudentyyppisessä kohtauttamisessa voidaan saavuttaa kasvua, kansainvälistymistä sekä laajaa hyvinvoinnin kasvua. Suomalaisten yritysten ratkaisuilla voidaan tukea kansainvälisiä toimijoita kehittämään terveellisempiin elämätapojen ja elinympäristön malleja paremman ravitsemuksen, terveellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön, hyvinvoinnin työkalujen ja kasvatuksen konseptien kautta. Tässä kokeilussa haetaan uudentyyppisiä kumppanuuksia esim. kolmoiskierteestä digitaalisuutta hyödyntämällä. Suomalaisten yritysten tarjoomaa ja kohtauttamista toteutetaan digitaalisesti kansainvälisessä tapahtumassa. Kokeilun uutuusarvo on mittavassa digitaalisten markkinointikanavien hyödyntämisessä ja myyntiliidien generoimisessa yrityksille sekä Healthy Kids of Seinäjoki -toimijoille. Lisäksi kokeilussa pilotoidaan Healthy Kids of Seinäjoki -tuotemerkkiä. Hankkeen kokeilut toteutetaan aikavälillä 1.9.2018 - 30.4.2019. Kansainvälisten tapahtumaosallistumisen kokeilu suunnataan Lontoon koulutusteknologiatapahtuma BETT:in yhteydessä järjestettävään The Education Show:hun 23.-26.1.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilut toteuttaa Into Seinäjoki Oy. Kokeilujen suunnittelussa hyödynnetään asiantuntijapalveluita sekä Seinäjoen kaupungin että Seinäjoen Ammattikorkeakoulun osaamista.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen kokonaisrahoitus on 63262€, josta ostopalvelukustannuksiin on varattu 16000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Seinäjoen kaupungin osaaminen ja henkilökunta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Healthy Kids of Seinäjoki -uudet avaukset yritysten kasvuun -hanke osoitti, että Healthy Kids of Seinäjoki konsepti ja -kehitysalusta tarvitsevat lisää mallintamista, konkretisointia ja tuotteistamista. Yrityksille on mahdollista jatkossa tarjota monipuolisemmin yhteistyö- ja tuotekehitysmalleja Healthy Kids of Seinäjoki -sateenvarjon alla. Hankkeen tulosten perusteella tarvitaan lisää mahdollisuuksia keskusteluun yritysten ja julkisten toimijoiden sekä tutkimuksen välillä. Healthy Kids of Seinäjoen perustana oleva kolmoiskierre (triple helix) mahdollistaa aidon innovaatioekosysteemin muodostumisen lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ekosysteemin syntymiseksi kehitysalustaa tulee mallintaa ja mahdollisesti jaotella kehitysalustojen joukoksi/sarjaksi. Spesifimmät kehitysalustat voivat olla yritysten näkökulmasta konkreettisemmin hahmoteltavissa ja sitä kautta liittyminen osaksi Healthy Kids of Seinäjo-kea tulee houkuttelevammaksi. AIKO -hankkeessa alkuun saatettuja kehityskulkuja viedään eteenpäin sekä Into Seinäjoen omana työnä (esim. kasvuyrityspalvelut, sijoittumistyö) että Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun perustoiminnassa. Yritysten kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan ja mahdollisesti syvennetään. Lisäksi hankkeen löydöksiä (esim. Kertunlaakson koulu mahdollisena kehitysalustana tutkimuksen ja yritysten tuotetestaukseen) ja tuloksia on hyödynnetty Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vah-vuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hankkeen lähtökohdissa (EAKR 1.5.2019 – 30.4.2021). Hankkeessa tunnistettiin myös kansainvälistä kysyntää lasten liikunnallisen varhaiskasvatuksen konseptil-le. Hankkeen jälkeen on tarkoitus selvittää alueen yrityksiltä (mm. yksityiset päiväkodit, fysioterapia- ja liikuntayritykset) kiinnostusta yritysryhmähankkeeseen, jolla haetaan liikunnallisen päiväkodin konseptia kansainvälisille markkinoille kohderyhmänään erityisesti Aasian markkinat. Hankkeen kokeilun sivutuotteena pilotoidussa Healthy Kids of Seinäjoki -koulutusmatkailussa on kansain-välistä potentiaalia ja uusi näkökulma alueen matkailuelinkeinolle. Healthy Kids of Seinäjoki -koulutusmatkailu vaatisi lisää tuotteistamista niin Healthy Kids of Seinäjoki -konseptin kuin matkailun oheistuotteiden ja -sisältöjen osalta. Koulutusmatkailua on tuotteistettu hankkeella esimerkiksi Oulun seudulla sekä Helsingissä. Healthy Kids of Seinäjoki -koulutusmatkailua voitaisiin mallintaa, konseptoida sekä tuotteistaa omana hankkeenaan, jolla on liittymäpintaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun koulutus-vientiin sekä Seinäjoen kaupungin matkailutoimintaan (VisitSeinäjoki, Etelä-Pohjanmaan Matkailu, mat-kailuyrittäjät).

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeiluilla saatiin tietoa kansainvälisillä markkinoilla kelluvasta kysynnästä, alueen yritysten potentiaalista tarjota osaamistaan ja tuotteitaan kansainvälisille toimijoille sekä kirkastettiin tavoitetilaa, jota kohden työtä tehdään jatkossa. Keskeiset opit olivat 1) yritysten ratkaisuja tarvitaan julkisen sektorin ja tutkimuksen tueksi lasten,nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Yritysten, kuten Healthy Kids of Seinäjoki toiminnan itsessään, on kirkastettava ydinviestejään ja -tuotteitaan kansainvälisille markkinoille. 2) kokeiluja ei tarvitse olla montaa. Tehokkaampaa on melkein olla vähemmän kokeiluja, mutta enemmän toistoja. Kokeilussamme olisi ollut ehkä hedelmällistä olla enemmän saman asian toistamista eri kohderyhmille. Tosin toteutusaika oli varsin lyhyt. Vinkit: suunnittele kokeilu hyvin -se on enemmän kuin puolet onnistumisesta!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Hankkeen aikana kirkastui, että Healthy Kids of Seinäjoki tarvitsee tiiviimpiä yhteistyökumppanuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti niin tutkimuksen, hallinnollisen yhteistyön kuin vienninkin osalta. Tavoit-teensa mukaisesti hanke käynnisti kehitysprosessin, jossa yrityksiä osallistetaan tiiviimmin mukaan Healt-hy Kids of Seinäjoki -toimintaan sekä kohtautetaan osaajia ja ideoita. Hanke nosti esiin myös problematii-kan dynaamisen yrityselämän ja laajan, vielä hahmottumattoman kehitysalustan välillä. Yrityksille ja muille toimijoille, kuten yhdistyksille, tulee kehittää selkeämpiä liittymäpintoja Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustalle. Healthy Kids of Seinäjoella on tehtyjen kokeilujen perusteella potentiaalia skaalautuvuuteen ja kansainvälisen mittakaavan toimintaan. Tämä vaatii mallin tuotteistamista, muotoilua ja kaupallistamista sekä vakuuttavia yhteistyökumppanuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisellä areenalla.

Vad har hänt under försökets gång?

29.04.2019

Healthy Kids of Seinäjoki -malli on alueella tunnistettu kehitysalusta, jossa piilee runsaasti mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, tuotteiden kaupallistamiseen ja vientimahdollisuuksiin. Healthy Kids of Seinäjoki -malli tarjoaa eri kohdemarkkinoille sovellettavissa olevaa ratkaisua lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Seinäjoen malli pohjautuu Suomi -brändin maakuvatyöstä tunnettujen elementtien (esim. hyvä koulujärjestelmä, opetuksen laatu, puhdas ruoka, hyvä elämänlaatu, hyvä hallinto, lasten hyvinvointi ja terveys) varaan. Isona tavoitteena on eri toimijoiden yhteistyöllä kehittää maailmanluokan tuote/tuotteita myytäväksi eri kohdemaihin ja -markkinoille. Tällä hankkeella yritykset halutaan valjastaa osaksi Healthy Kids of Seinäjoki -mallin vientikonseptia ja samalla löytämään uutta bisnestä, uusia verkostoja ja kumppaneita sekä uudistamaan liiketoimintaansa.  


Yritysryhmän ympärille haetaan kokeilevilla menetelmillä uusia kumppanuuksia (kansallinen ja kansainvälinen taso). 

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer