Kasvintuotantoa kaivoksessa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

661 visningar

Försöket är skapat 17.01.2018

Luonnonvarakeskus

Kasvintuotantoa kaivoksessa

Alueellisesti yhdeksi merkittäväksi ja kansainvälistyväksi kasvupotentiaaliksi on tunnistettu erikoiskasvien tuottaminen ja tuotteistaminen teknologioilla, joita voidaan hyödyntää myös maanalaisissa ympäristöissä. Kasvintuotantoa kaivoksessa -hankkeessa yhdistetään kasvintuotanto Pyhäjärven Kehitys Oy:n ”Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran rakentaminen” -hankkeen puitteissa Pyhäsalmen kaivokseen rakentamaan tuotantoympäristöön ja teknologiaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kasviperäisten raaka-aineiden saantia mm. elintarvike-, kosmetiikka-, farmasia- ja lääketeollisuuteen rajoittaa raaka-aineen kausiluonteinen saatavuus sekä kasvukauden säävaihteluista johtuvat suuret vaihtelut raaka-aineen laadussa. Kasvien koetuotannolla (satoa eri tavalla tuottavat kasvit) halutaan varmistaa parhaiten kaivostuotantoon soveltuvat kasvityypit.

Miten kokeilu toteutetaan?

Alueellisesti yhdeksi merkittäväksi ja kansainvälistyväksi kasvupotentiaaliksi on tunnistettu erikoiskasvien tuottaminen ja tuotteistaminen teknologioilla, joita voidaan hyödyntää myös maanalaisissa ympäristöissä. Pyhäsalmen kaivoksen satojen kilometrien mittaiset tunneliverkostot ovat vapautumassa uusiokäyttöön lähitulevaisuudessa. Kasvintuotantoa kaivoksessa -hankkeessa yhdistetään kasvintuotanto Pyhäjärven Kehitys Oy:n ”Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran rakentaminen” -hankkeen puitteissa Pyhäsalmen kaivokseen rakentamaan tuotantoympäristöön ja teknologiaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä on kasvivalinta, jossa perusteena on hyödynnettävien kasvien tai niiden osien huono saatavuus tai laatuheikkoudet, potentiaali kasveista tai kasvinosista jatkojalostettaville uutuustuotteille tai kasvin muu, esimerkiksi ravitsemuksellinen uutuusarvo. Lisäksi valintaperusteena on tarve kasvien tai kasvinosien/yhdisteiden ympärivuotiseen tai tarpeen mukaiseen raaka-aineen saantiin. Tässä hankkeessa havainnoidaan valittujen kasvien kasvua ja kehitystä maanalaisessa tuotannossa. Kasvikohtaiselle tuotannolle asetetaan vaatimukset käyttötarkoituksen tai laatuvaatimusten mukaan. Hanke toteutetaan 1.10.2016 - 30.9.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Luonnonvarakeskus: hankkeen suunnittelija ja tutkija Elina Virtanen yhdessä tiiminsä kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

68000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Luonnonvarakeskus (Luke) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkailleen, avaa mahdollisuuksia uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle sekä tukee yhteiskunnan päätöksentekoa. Lukessa työskennellään monitieteisissä, läpi organisaation toimivissa tutkimusohjelmissa ja hankkeissa. Hankkeen toteuttajatiimillä on vankka kokemus kasvintuotannosta sekä tutkimustoiminnasta.