Elämyksellisyydestä ratkaisuja vähäpäästöisiin liikkumisvaihtoehtoihin Porissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

LiikuntaIlmastoKaupunkiTerveysKokeilutKuvataideMaalaustaideOsallisuusSaavutettavuusYhteisöllisyysViestintäIlmastonmuutosLiikenneAsennevaikuttaminenHyvinvointiKestävä kehitysHiilijalanjälki

4724 visningar

Försöket är skapat 30.04.2020

Elämyksellisyydestä ratkaisuja vähäpäästöisiin liikkumisvaihtoehtoihin Porissa

Porin kaupunki etsii aktiivisesti keinoja vähäpäästöisempien liikkumisratkaisujen käytön edistämiseen. Porin matkakeskus sijaitsee kansallisessa kaupunkipuistossa ammattikorkeakoulukampuksen vieressä ja on liikenteen ja kaupunkirakenteen tärkeä solmukohta. Matkakeskuksen kautta kulkee Promenadi-Pori kaupunkiakseli, ja alue on eri liikennemuotojen ja ihmisten kohtaamispaikka. Alueen käveltävyyteen olisi hyvä kiinnittää huomiota ja ohjata visuaalisin ja johdattelevin keinoin saapuvia ja tulevia matkailijoita, asukkaita ja opiskelijoita matkakeskuksen ja keskustan suunnan kohteiden välillä. Porin matkakeskukselle saapuva ei nykyisellään helposti hahmota, kuinka pitkä matka esimerkiksi kaupungin keskustaan tai tapahtuma-areenana toimivaan Kirjurinluotoon on, tai mihin suuntaan matkakeskuksesta kuuluisi lähteä. Keskustan lähialueille siirtymiseen käytetään tämän vuoksi usein taksikyytejä tai kuljetaan koko matka yksityisautolla. Kokeiluhankkeella halutaan löytää ratkaisu siihen, miten matkailijat saadaan ohjattua kulkemaan kestävin kulkumuodoin. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja myös asukkaiden kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kävely- ja pyöräilyreittejä kehittämällä. Kaupunkiopastusta ja reittien laatua kehittämällä vierailijoita ja kaupunkilaisia halutaan kannustaa valitsemaan kestävämpiä ja terveyttä edistäviä kulkumuotoja. Kävelyn ja pyöräilyn ohella kokeilun avulla halutaan edistää myös Porin paikallisliikenteessä toimivan citylinjan käyttöä. Kävelyn edistäminen on viime vuosina jäänyt pyöräliikenteen jalkoihin. Osittain kävelyn ja pyöräliikenteen edistäminen kulkevat käsi kädessä mutta toisaalta kävelijä kaipaa ympäristöltään enemmän esteettisyyttä ja aisteja helliviä ratkaisuja. Kokeilun kautta ratkaisuja haetaan uuden tyyppisten opastusmenetelmien sekä kävelyreittien viihtyisyyden ja toiminnallisuuden kehittämisen kautta. Kokeilulla halutaan edistää viisain kulkutavoin tehtyjä matkoja Porin matkakeskukselta ja matkakeskukselle. Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi innovoidaan uusia keinoja mm. opastusmenetelmiin sekä reittien viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen liittyen. Tarkastelussa on erityisesti matkakeskuksen ja Porin keskustan sekä Kirjurinluodon välinen osuus. Myös porilaisia halutaan herätellä huomaamaan viisaiden kulkumuotojen mahdollisuudet esittämällä saavutettavuus hankkeen aikana ideoitavissa ja toteutettavissa opasteissa, maalauksissa yms. Lisäksi reitin viihtyisyyden ja esteettisyyden parantaminen houkuttelee asukkaita liikkumaan kävellen ja pyörällä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu on tarpeellinen, sillä kävely- ja pyöräilyreittien kehittämiseen ja niille houkuttelemiseen kaivataan uusia ympäristöratkaisuja. Ihmiset halutaan ohjata valitsemaan viisas kulkutapa henkilöauton sijasta. Myös kaupunkilaisilta itseltään on tullut palautetta opastettavuuden parantamistarpeista. Tutkimusten mukaan viihtyisän kävelyreitin ja kaupunkiopastamisen avulla voidaan lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä. Elämyksellisyyden lisäämistä sekä saavutettavuustiedon esittämistä reittien houkuttelevuuden parantamisessa on kuitenkin ensin tarpeen testata. Porissa otetaan myös kaupunkipyörät käyttöön kesäkuussa 2020, joten nyt on hyvä hetki ottaa huomioon myös kaupunkipyörät kestävien kulkumuotojen opastuksessa. Merkittävä osa Poriin saapuvista vierailijoista siirtyy matkakeskuksesta autolla eteenpäin. Haluamme vaikuttaa siihen, että ihmiset valitsisivat viisaan kulkumuodon. Lisäämällä matkakeskukselle johtavan reitin viihtyisyyttä todennäköisesti lisätään myös bussilla ja junalla tehtävien matkojen määriä. Hankkeen aikana voidaan konkreettisesti kokeilla, onko toimenpiteillä vaikutusta. Hankkeella edistetään yhteistoimintaa kaupungin eri toimijoiden sekä sidosryhmien kesken. Hankkeen kautta osallistutaan myös taiteilijoiden työllistämiseen vaikeassa tilanteessa (korona).

Miten kokeilu toteutetaan?

Työ käynnistyy kesäkuussa hankeavustuspäätöksen tullessa. Hanketta toteuttamaan perustetaan työryhmä, jossa on edustus Porin kaupungin viestinnästä, teknisestä toimesta, kaupunkisuunnittelusta, ympäristöpalveluista, liikunta- ja nuorisoyksiköstä ja kulttuuriyksiköstä sekä Visit-Porista. Lisäksi työhön kutsutaan muita keskeisiä sidosryhmien edustajia, kuten Porin Polkupyöräilijät ry ja Porin Kaupunkikeskusta ry. Työryhmä kokoaa yhteen ja ideoi toimenpiteet työkokouksissa. Kehittämistarpeita on kartoitettu jo aiemmissa, syksyllä 2019 ja alkuvuonna 2020 pidetyissä keskustan kehittämisen työpajoissa. Kehittämistarpeiden pohjalta kutsutaan taiteilijoita mukaan reittien kehittämiseen. Taiteilijoille suunnatulla kilpailulla haetaan ideoita kävely- ja pyöräilyreitin viihtyisyyden ja opastuksen parantamiseen taiteen ja elämyksellisyyden keinoin esim. katuun tehtävin maalauksin. Kilpailuohjelma laaditaan työryhmän kesken ja yhteistyötä tehdään mahdollisesti myös muiden alan toimijoiden kanssa (esim. Taiteen edistämiskeskus). Kilpailuehdotukset laitetaan esille kaupunkilaisten arvioitavaksi ja eniten ääniä kerännyt ehdotus tai ehdotukset toteutetaan. Työn voittanut taiteilija toteuttaa työn ja saa siitä korvauksen. Työryhmä suunnittelee taiteilijoiden ideoita hyödyntäen toimenpiteitä, joilla parannetaan orientoitavuutta Porin keskustan ja Kirjurinluodon suuntaan. Näkökulmana on viisain kulkutavoin taitettava matka, johon houkutellaan ja kannustetaan erilaisin keinoin. Opastamisen toimenpiteissä kiinnitetään huomiota myös talviolosuhteisiin sekä toiminnallisen lisäarvon tuottamiseen. Kävelyreitille voidaan myös toteuttaa Suomessa aivan uuden tyyppinen toimintapromenadi -osuus. Toimintapromenadille voidaan sijoittaa esim. katutaidetta ja tilapäiskalusteita sekä muuta kävelyyn ja viipymiseen kannustavia toimia. Kokeilun vaikutuksia arvioidaan käyttäjähaastatteluin. Matkakeskuksella ja kehitetyn reitin varrella kulkijoilta kysytään mielipidettä toimenpiteistä ja arviota sen vaikutuksista. Lisäksi toteutetaan havainnointeja kulkijoiden käyttäytymisestä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttamiseen osallistuu laajasti Porin kaupungin eri toimialueet viestinnästä, teknisestä toimesta, kaupunkisuunnittelusta, Visit Porista, ympäristöpalveluista, liikunta- ja nuorisoyksiköstä sekä kulttuuriyksiköstä. Yhteistyössä on myös Porin kaupunkikeskustan kehittämishankkeet UrbCulturalPlanning ja iPlace. Lisäksi työhön kutsutaan tarvittaessa muita keskeisiä sidosryhmien edustajia, kuten Porin polkupyöräilijät ry ja Porin kaupunkikeskusta ry.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kustannusarvio on 20 000€. Kustannusarvio kokeilusta perustuu seuraaviin arvioihin: Opastuksen toteuttaminen 10 000€, Taide ja toiminnallisuus 5 950€, Konsulttiapu vaikutusten arviointiin 4 050€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Porin kaupungin omarahoitusosuus on 10 000€, josta 5 000€ on oman henkilötyön osuutta. Kokeiluun hyödynnetään kaupungin eri toimialojen osaamista työryhmätyöskentelyn ohjauksen kautta. Kaupungin viestinnän asiantuntijoiden työpanosta hyödynnetään opastamisen ulkoasun suunnitteluun. Lisäksi rahoitusta käytetään taiteilijoiden ideointiin ja taiteen toteuttamiseen sekä konsulttiapuun kokeilun vaikutusten arvioinnissa.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilusta odotamme oppivamme, millä keinoilla kävelyä ja pyöräilyä erityisesti matkakeskuksen ja Porin keskustan välillä voitaisiin lisätä. Samalla opitaan siitä, mitkä keinot soveltuvat sekä kävelyn että pyöräilyn edistämiseen. Kokeilun vaikutuksia arvioidaan käyttäjähaastatteluin. Matkakeskuksella ja kehitetyn reitin varren kulkijoilta kysytään mielipidettä toimenpiteistä ja arviota sen vaikutuksista. Lisäksi toteutetaan havainnointeja kulkijoiden käyttäytymisestä.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Porin kaupungin eri toimialat toteuttavat yhteistyössä hankkeen. Konsulttiapua ostetaan vaikutusten arviointiin. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet hankkeeseen. Kokeilun aikana tehdään yhteistyötä kaupungissa käynnissä olevien muiden hankkeiden kanssa. Hankeyhteistyötä tehdään ainakin sivistysyksikössä käynnissä olevan UrbCultural Planning hankkeen ja elinvoimayksikön iPlace hankkeen kanssa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Hanke ei saa muuta rahoitusta. Hanke ei tällä aikataululla toteudu ilman avustusta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa saatiin toteutettua kaikki suunnitellut toimet tiukasta aikataulusta ja resursseista huolimatta. Kaupunkipyörät eivät ehtineet mukaan kokeiluun. Niiden saapuminen viivästyi Koronan vuoksi vuoteen 2021. Kokeilussa toteutettiin: • Toimintapuisto, jossa oli erilaisia aktivoivia pisteitä mm. hyppyruudukoita, penkkijumppaa ja aivopähkinöitä. • Yrjönkadun katukokeilu, jossa vallattiin katu Porin päivien ajaksi jalankulun ja pyöräliikenteen käyttöön sekä toteutettiin osallistavaa katutaidetta. • Opasteita matkakeskukselta keskustan ja Kirjurinluodon suuntaan. Karhutarroja liimattiin katuun ja opastetaulut matkakeskuksella näyttivät kokonaisuuden. • Elämykselliset kaupunkireitit, joiden varrelta osoitettiin kiinnostavia kohteita. Yhteistyö oli hyvää. Hankkeeseen saatiin yhdistettyä myös kiertotalousnäkökulmaa hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja. Kokeilu saavutti tavoitteensa saada oppia ratkaisuista, joilla voidaan ihmisiä ohjata liikkumaan kestävin kulkumuodoin matkakeskuksen ja keskustan sekä Kirjurinluodon välillä. Toteutetut toimenpiteet saivat hyvän palautteen ja niitä voidaan jatkojalostaa jatkossa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa saatiin oppia kokeiluiden toteuttamisesta sekä toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kävelyä, pyöräilyä ja oleskelua keskustassa. Palautetta kerättiin haastatteluin ja kyselyllä. Lisäksi liikkujia havainnointiin ja kävelijä ja pyöräilymääriä laskettiin. Toimintapuiston ja Yrjönkadun taiteen ja katukokeilun palaute oli erittäin hyvää. Niille toivottiin jatkoa sekä laajentamista myös muualle. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että toiminnallisuudella ja viihtyisyyttä lisäämällä voidaan edistää kävelyä ja pyöräilyä. Opastuksen kokonaisuus ei täysin kulkijoille hahmottunut. Opasteiden asennuksessa sattui myös harmillisia virheitä ja karhutarrat eivät kästäneet käyttöä. Toimenpiteet toteutettiin kovassa aikataulupaineessa ja resurssit olivat niukat. Jatkokehittämällä toimenpiteistä saadaan vielä vaikuttavampia. Alla nostoja kokeilun opeista: Hankekokonaisuus oli suunniteltu liian laajaksi käytettävissä olevaan aikaan nähden. • Jatkossa kokeilut kannattaa olla rajatumpia ja suunnitella tarkasti jo hakemusvaiheessa, miten ja kuka toteuttaa. Yhteistyö eri tahojen välillä oli merkittävä kokeilun mahdollistaja. Laaja yhteistyöryhmä oli toisaalta myös haaste, sillä kokeilun sisältö eli alkuperäisestä ajatuksesta. • Yhteistyön toimivuutta voisi parantaa nimeämällä yksi koordinoiva taho ja laatimalla viestintäsuunnitelma. Opastuksen kokonaisuus ei oikein kulkijoille hahmottunut. Kulkijat eivät olleet löytäneet elämyksellisistä reiteistä laadittuja karttoja. • Kokeilussa saatiin kuitenkin kokemuksia, millaisia opasteita voidaan käyttää ja millaisissa paikoissa. Tarrat eivät ole pysyviä ratkaisuja. • Opastuksen suhteen tulisi kokonaisuus suunnitella tarkemmin, jotta se olisi toimiva jatkumo. Toteutus vaatisi myös enemmän budjettia mm. opastauluihin. • Jatkotyönä laaditaan reiteistä Storymap, joka on helpommin kulkijoiden löydettävissä ja käytettävissä. Toimenpiteissä hyödynnettiin kierrätysmateriaaleja, joka auttoi tiukkaan budjettiin. • Kierrätysmateriaaleja kannattaisi hyödyntää jatkossakin enemmän ja siten edistää kiertotaloutta. Taidemuseon kanssa ei ollut huomattu keskustella tarpeeksi puistossa olevien teosten kunnioittamisesta. • Väljemmällä aikataululla tiedonkulun katkos olisi mahdollisesti voitu välttää. Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tehtiin kovassa aikataulupaineessa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun perusteella Porissa lähdetään jatkojalostamaan kokeiltuja ideoita. • Elämyksellisistä kaupunkireiteistä tehdään virtuaalinen tarinakartta, jossa on reittien varrelta esi-tetty kohteita ja niiden tarinoita. Tarinakartan toivotaan parantavan reittien ja kohteiden löydet-tävyyttä. • Lähdetään edistämään kaupunkipuistojen roolia taiteen lisäksi liikunnan ja liikenteen paikkoina. • Kehitetään opastusta matkakeskukselta keskustaan ja Kirjurinluotoon edelleen. Ylläpidetään jo nyt toteutettuja opasteita. • Yrjönkadun katutaideteos uusitaan keväällä • Jatkossa kokeiluissa pyritään rajaamaan hanke tarkemmin huomioiden aikataulu ja käytettävät re-surssit.

Vad har hänt under försökets gång?

18.12.2020

Kuvia ja lisätietoa Porin kokeilusta

Infoa Porin elämyksellisistä reiteistä löytyy tämän linkin takaa: https://www.visitpori.fi/elamykselliset-reitit-keskustaan-ja-kirjuriin-kokeilussa ;

 


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer
29.10.2020

Porin päivinä tapahtui

Hanke käynnistyi rivakasti kesäkuussa. Heinäkuun alussa avattiin ideakilpailu, jossa haettiin taitelijaa, taitelijaryhmää tai kaupunkimuotoilijaa ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkitilaa aktivoivia toimenpiteitä. Saman aikaisesti ryhdyttiin ideoimaan reittien toimenpiteitä.Porin päiviksi 24.-27.9. toteutettiin elämykselliset kaupunkireitit, toimintapuisto, Yrjönkadun yhteisöllinen taideteos (kilpailun voittaja) sekä opastusta matkakeskukselta keskustan/Kirjurinluodon suuntaan. Toimenpiteet saatiin toteutettua lähes suunnitellussa laajuudessa tiukasta aikataulusta ja laajasta yhteistyöryhmästä huolimatta. https://www.visitpori.fi/elamykselliset-reitit-keskustaan-ja-kirjuriin-kokeilussa Toimintapuistossa oli mm. puistopenkkijumppaa, hyppelyruutuja, aivojumppaa sekä puistomölkky. Opastus matkakeskukselta keskustaan ja Kirjurinluodon suuntaan toteutettiin katuun maalattavilla karhuilla (Porin symboli) ja opastauluin. Toimenpiteissä hyödynnettiin paljon kierrätysmateriaaleja kaupungin varastoista. Yhteistyö kaupungin eri toimialojen välillä toimi erinomaisesti ja oli avainasemassa hankkeen onnistumiselle. Kaupunkipyöriä ei saatu kytkettyä mukaan hankkeeseen, sillä niiden saapuminen viivästyi Koronan vuoksi. Pyörät eivät ole saapuneet vieläkään.Vaikutusten arviointia tehtiin jo ennen Porin päiviä havainnoimalla reittien nykytilannetta. Porin päivien aikana kulkijoilta kysyttiin mielipiteitä toimista. Palaute oli poikkeuksetta positiivista. Kävelyreittien elävöittäminen ja toiminnallisuus tuli tarpeeseen. Piristystä kaupunkikuvaan toivottiin myös muualle. Keskusteluun nousi myös toive siitä, että jalankulku ja pyöräily saisi katukuvassa pysyvästi enemmän tilaa kuten Yrjönkadun kokeilussa.

Installaatiot jätetään vielä paikoilleen ja opastuksen asennuksia vielä parannellaan. Vaikutusten arviointia on myös tekemättä. Pääosin kuitenkin suurin työ on nyt tehty.


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer
18.12.2020

Kuvia
Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer