KIRA-digi: Väheneekö paperinpyörittely teiden suunnittelussa? – 3D-tietomalleilla halutaan korvata kaksiulotteiset suunnitelmat | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Osallisuus

667 visningar

Försöket är skapat 25.03.2019

Maija Ketola, Sitowise; Jenna Johansson, Väylä; Mira Aaltonen, Uudenmaan ELY-keskus; Maiju Kivioja-Korhonen, Espoon kaupunki; Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos

KIRA-digi: Väheneekö paperinpyörittely teiden suunnittelussa? – 3D-tietomalleilla halutaan korvata kaksiulotteiset suunnitelmat

Tiesuunnitelman hallinnollinen hyväksyminen ja julkinen nähtävilläolo perustuvat tällä hetkellä kaksiulotteisiin suunnitelmiin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että tien elinkaaren kaikissa vaiheissa hyödynnettäisiin älykkäitä 3D-tietomalleja – myös suunnitelmien hallinnollisessa käsittelyssä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Työssä haastettiin perinteisten paperisten suunnitelma-asiakirjojen käyttö tiesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä käyttämällä malliaineistoa paperisten rinnalla. Työn tarkoituksena ei ollut muuttaa tiesuunnitelman hyväksymisprosessia, vaan muokata suunnitelmamallia palvelemaan myös hallinnollista käsittelyä. Työssä haastettiin perinteisten paperisten suunnitelma-asiakirjojen käyttö tiesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä käyttämällä malliaineistoa paperisten rinnalla. Työn tarkoituksena ei ollut muuttaa tiesuunnitelman hyväksymisprosessia, vaan muokata suunnitelmamallia palvelemaan myös hallinnollista käsittelyä.

Miten kokeilu toteutetaan?

3D-tietomalleja on hyödynnetty jo pitkään teiden suunnittelussa, mutta suunnitelmien hallinnollisessa käsittelyssä on käytetty pääosin kaksiulotteisia, paperisia suunnitelmia. Tähän on vaikuttanut muun muassa hallinnollisen käsittelyn tahojen rajatut mahdollisuudet hyödyntää malliohjelmistoja- ja aineistoja sekä 3D-tietomallien sisältöpuutteet hallinnollisen käsittelyn kannalta. Ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeen osittain rahoittamassa hankkeessa Espoon kaupunki, ELY-keskus, Väylävirasto (ent. Liikennevirasto), Maanmittauslaitos ja Sitowise testasivat, miten 3D-tietomalleja voisi hyödyntää paremmin myös tiesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä. Pilottihankkeen ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin 3D-tietomallin alustavat sisältövaatimukset tiesuunnitelmavaiheeseen ja pilotoitiin niitä jalankulun ja pyöräilyn alikulun tiesuunnitelmassa, joka sijoittuu Vihdintielle Espoon Kortesmäessä. Toisessa vaiheessa 3D-tietomallia kokeiltiin käytännössä hallinnollisen käsittelyn eri vaiheissa. Syksyn aikana 3D-tietomalli oli julkisesti kaikkien nähtävillä perinteisen suunnitelman rinnalla. 3D-tietomallia hyödynnettiin myös hallinnollisen käsittelyn eri vaiheissa: Espoon kaupungin lausunnossa, Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymisesitysluonnoksessa sekä Väyläviraston hyväksymispäätösluonnoksessa. Vuoden 2018 keväällä alkanut hanke valmistui tammikuussa 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Työssä olivat mukana Väylävirasto (ent. Liikennevirasto), Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kaupunki, Maanmittauslaitos ja Sitowise.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluhankkeen rahoittamiseen osallistuivat työhön osallistuneet tahot. Kokeiluhanke sai rahoitusta myös Ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeelta ja osaltaan toteutti hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

3D-tietomalleja on hyödynnetty jo pitkään teiden suunnittelussa, mutta suunnitelmien hallinnollisessa käsittelyssä on käytetty pääosin kaksiulotteisia, paperisia suunnitelmia. Tähän on vaikuttanut muun muassa hallinnollisen käsittelyn tahojen rajatut mahdollisuudet hyödyntää malliohjelmistoja- ja aineistoja sekä 3D-tietomallien sisältöpuutteet hallinnollisen käsittelyn kannalta. Ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeen osittain rahoittamassa hankkeessa Espoon kaupunki, ELY-keskus, Väylävirasto (ent. Liikennevirasto), Maanmittauslaitos ja Sitowise testasivat, miten 3D-tietomalleja voisi hyödyntää paremmin myös tiesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokemus oli positiivinen. Kaikki työhön sitoutetut viranomaistahot hyödynsivät 3D-mallia sovitusti omassa prosessin vaiheessa. Myös julkisen nähtävilläolotilan asiakaspalvelu suhtautui 3D-malliin myönteisesti ja oli valmis auttamaan kansalaisia mallin pyörittämisessä. Pilottikokeilussa havaittiin, että nykyiset ohjelmistot vaativat kehitystyötä, jotta vaadittu tietosisältö saadaan tuotettua tehokkaasti ilman ylimääräistä työtä. Nykyinen 2D-suunnitelmia varten laadittu ohjeistus ei kaikissa asioissa toimi optimaalisesti kolmiulotteisessa maailmassa ja 3D-tietomallien sisältö- ja esitystapavaatimuksia täytyy edelleen kehittää. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että 3D-tietomallit olisivat nykyistä julkista nähtävilläoloa helpommin saavutettavissa omalta tietokoneelta ilman erikseen asennettavia ohjelmia. Tällä hetkellä myös muun muassa arkistointikäytännöt sekä oikeuslaitoskäsittely estävät vielä 3D-tietomallien täysimääräisen käyttöönoton ja kaksiulotteisista suunnitelmista luopumisen.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Malliaineiston hyödyntämisen kehittäminen suunnitelmien hallinnollisen käsittelyn eri vaiheissa on kuitenkin tärkeää. Siksi asiaa on vietävä eteenpäin ja esteitä on ratkaistava asia kerrallaan esimerkiksi uusien pilottihankkeiden kautta.