Lapsiperheen rinnalla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

MielenterveysVanhemmuusKokeilutToimintamalliOsallisuusYhteistyöVapaaehtoistoimintaKasvatusLapsetHyvinvointi

533 visningar

Försöket är skapat 11.10.2017

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry

Lapsiperheen rinnalla

Kokeilussa kehitettäisiin eteenpäin lapsiperheiden rinnallakulkija -mallia, jossa lapsiperhe saa haastavassa elämäntilanteessa itselleen vapaaehtoisen tukihenkilön, joka tukee perhettä palvelujärjestelmässä toimimisessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lapsiperheiden arki on haastavaa ja kiireistä silloinkin, kun perheessä on asiat hyvin. Arkeen liittyy paljon asiointeja esimerkiksi päivähoidon, koulun, neuvolan, hammaslääkäreiden, harrastuspaikkojen yms. kanssa. Lapsen tai vanhempien sairastuminen, koulukiusatuksi joutuminen tai joku muu ”erityistilanne” perheessä lisää perheen tarvetta ulkopuoliseen apuun. Perheille on olemassa runsaasti erilaisia palveluita, mutta nyt niiden käyttö ei ole optimaalista. Usein perheet ohjautuvat palveluihin liian myöhään ja heidän voimavaransa pitää palveluista kiinni ovat jo heikentyneet. Arjen koordinointi ja sopivien palveluiden löytäminen on haastavaa. Palveluihin varattuja aikoja jää käyttämättä, eivätkä perheet pysty hyötymään heille suunnatuista tukitoimista toivotulla tavalla. Samaan aikaan monet vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ihmiset etsivät sellaisia vapaaehtoistyön muotoja, joista voivat itsekin oppia, joissa kokevat sopivasti haasteita ja saavat välitöntä palautetta. Rinnallakulkijana toimimalla vapaaehtoinen voi saada itselleen näitä kaikkia. Haluamme nähdä, onko perheiden palveluohjausta mahdollista toteuttaa nykyistä paremmin ja tehokkaammin vertaisuuden ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Tahdomme myös saada tietoa siitä, miten vapaaehtoiset kokevat tällaisen haastavan vapaaehtoisuuden muodon, joka kuitenkin tarjoaa mielekkäitä oppimis- ja onnistumiskokemuksiakin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idean kautta koulutetaan ja ohjataan vapaaehtoisia haasteellisissa elämäntilanteissa olevien lapsiperheiden tueksi. Kun perheet saavat tukea esimerkiksi palveluissa pysymiseen, he pystyvät hyötymään nykyisestä palvelutarjonnasta nykyistä paremmin. Haasteet eivät pitkity ja muodostu ongelmiksi, jotka vievät paljon resursseja koko palvelujärjestelmältä. Yhdistyksessämme on parhaillaan käynnissä pilotti, jossa on koulutettu muutamia vapaaehtoisia perheiden rinnallakulkijoiksi. Aiemmin työtä on Sastamalan alueella toteutettu ammatillisena työnä. Nyt keräämme kokemuksia tästä uudesta vapaaehtoistyönmuodosta, jota toivomme pääsevämme kehittämään eteenpäin, juurruttamaan ja jalkauttamaan. Kokeilumme kautta haluamme nähdä, pystyvätkö vapaaehtoistyöntekijät tukemaan perheiden pärjäämistä ja ohjaamaan heitä palveluiden piiriin nykyistä tehokkaammin. Pilottiryhmä on parhaillaan käynnissä ja siitä aletaan kerätä kokemuksia ja kehitysideoita jatkoa varten. Rahoituksen mahdollistuttua, pystyttäisiin ideaa viemään eteenpäin vuoden 2018 kuluessa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry toimii kokeilun päätoteuttajana. Ideaa on suunniteltu yhdessä Sastamalan kaupungin perhepalveluverkoston toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alueen muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa, jotka Sastamalassa on koottu SOTE-yhdistysten verkoston kautta melko kattavasti yhteen.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Vapaaehtoisten ohjaaminen, kouluttaminen ja työn tuloksellisuuden seuraaminen vaatisivat työntekijäresurssia. Lisäksi koulutuksista ja toiminnan markkinoinnista syntyisi kustannuksia. Kokeilu vaatisi noin 60 000 €:n budjetin, jotta se pystyttäisiin toteuttamaan sellaisessa laajuudessa, josta saataisiin irti riittävän kattavasti kokemuksia rinnallakulkija -toiminnasta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:llä on pitkä kokemus vapaaehtoistyön toteuttamisesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta. Lisäksi Sastamalan kaupungin perhepalveluverkoston toiminnan kautta meillä on jo olemassa tietoa siitä, että perheillä on tarvetta rinnallakulkijoille. Rinnallakulkijatoimintaa on jo toteutettu ammatillisen työn kokeiluna, joten myös sen tuloksellisuudesta on jo lupaavia viitteitä.

Vad har hänt under försökets gång?

19.10.2017

Vapaaehtoinen lapsiperheen rinnallakulkija tekee yhteistyötä haastavaan elämäntilanteeseen joutuneen lapsiperheen kanssa. Vapaaehtoinen tukee perhettä esimerkiksi heille varattujen palveluaikojen muistuttamisessa, kannustaa avun ja etuuksien hakemiseen ja tukee perhettä muutoinkin hyötymään niistä palveluista, joita julkinen palvelujärjestelmä heille voisi tarjota. Rinnallakulkija toimii tietyllä tapaa perheen palveluohjaajana, mutta vapaaehtoisen tiedoin ja taidoin, osin vertaisuudenkin ajatukseen perustuen.


Lapsiperheille on jo nyt valtava määrä palveluita, joita esimerkiksi Tampereen osalta on koottu seuraavasti:


Palveluiden suuri määrä ei kuitenkaan auta perheitä selviytymään, koska haastavassa elämäntilanteessa perheet eivät pysty pitämään kiinni palveluista ja hyötymään niistä. Rinnallakulkija tukee perhettä nimenomaan näissä tilanteissa.


Rinnallakulkija -toiminta on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi matalan kynnyksen palveluksi ja ensisijassa perheille, joilla ei ole esimerkiksi lastensuojelun tai muun raskaan tuen tarvetta. Rinnallakulkija ei myöskään toimi lasten- tai kodinhoitajana. Rinnallakulkija on vertainen, eikä edusta mitään viranomaistahoa. Monesti vapaaehtoistyössä tehdään asioita ”ylhäältäpäin” (esim. kerätään varoja vähävaraisille), jolloin avun tarvitsijat ovat tietyllä tapaa heikommassa asemassa tai kontrollin kohteina auttajaan nähden. Rinnallakulkijan tarkoitus on kuitenkin aidosti kulkea rinnalla ja vertaisena, jolloin avun vastaanottaminenkin on perheille helpompaa ja mielekkäämpää.

Vapaaehtoisena toimivalle rinnallakulkijana toimiminen takaa sopivasti haasteita ja mahdollisuuden kokeilla uudenlaista toimintaa perheiden hyväksi. Rinnallakulkijuus on myös vapaaehtoiselle jatkuvaa oppimista, joka takaa työn säilymisen mielenkiintoisena.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer