Opetusmateriaali tekstiilien vastuulliseen tulevaisuuteen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

NuoretIlmastonmuutosOppiminenLapsetHiilijalanjälki

1178 visningar

Försöket är skapat 05.03.2019

Lotta Sorvo

Opetusmateriaali tekstiilien vastuulliseen tulevaisuuteen

Kokeilussa kehitetään opetusmateriaalia tekstiilituntemuksen ja vaateteollisuuden ilmastovaikutusten opettamiseen. Panostamalla tekstiili- ja ilmastotietoisuuden lisäämiseen vaikutetaan merkittävästi kulutustottumuksiin tulevaisuudessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vaateteollisuuden vaikutus hiilijalanjälkeen on huolestuttavan suuri. Kulutustottumusten muuttamiseen ja ilmastokasvatukseen tulee panostaa, jotta tulevaisuudessa kuluttajat tekisivät entistä vastuullisempia valintoja. Kulutustottumukset syntyvät jo nuorena, jonka takia olisi tärkeää, että tekstiilituntemuksen ja vaateteollisuuden ilmastovaikutuksen opettamiseen pystyttäisiin panostamaan jo varhaisessa vaiheessa. Näiden aiheiden opetus voitaisiin hyvin integroida peruskoulujen käsityöopintoihin. Kokeilussa haetaan ratkaisua siihen, miten lasten ja nuorten tekstiilituntemusta ja taitoa tehdä vastuullisia kulutuspäätöksiä voidaan kehittää ja sitä kautta vaikuttaa heidän kulutustottumuksiin ja asenteisiin kuluttamista kohtaan. Kokeilussa halutaan oppia, voidaanko kehittämällä ja lisäämällä lasten ja nuorten tekstiilituntemusta vaikuttaa heidän kulutustottumuksiin sekä asenteisiin kuluttamista kohtaan. Opetusmateriaalin suunnitellussa halutaan oppia miten kehitetään toimivaa ja mielenkiintoista opetusmateriaalia eri ikäisille lapsille ja nuorille. Kokeilussa ideoitujen opetusmateriaalien myötä halutaan löytää paras ratkaisu, jolla aiheita voidaan käsitellä oppitunneilla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Käsityöopinnot kuuluvat peruskoulujen opintosuunnitelmaa ja käsityöopettajat ovat tärkeässä osassa kehittämässä lasten ja nuorten materiaalituntemusta sekä kannustamassa heitä vastuulliseen kuluttamiseen. Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa uudenlaista ja kiinnostavaa opetusmateriaalia tekstiilikuidusta, materiaaleista ja vastuullisesta kuluttamisesta lapsille ja nuorille. Valmista opetusmateriaalia ei ole juurikaan saatavilla tällä hetkellä, joten hankkeelle on relevantti ja konkreettinen tarve. Kokeilussa suunniteltavan opetusmateriaalin avulla opettajan on mahdollista helposti ja ymmärrettävästi lisätä oppilaiden tietoa ja osaamista eri tekstiilimateriaaleista, niiden alkuperästä, ominaisuuksista ja vaikutuksista ilmastoon kulutusvalintojen näkökulmasta. Lisäksi opetusmateriaalin avulla halutaan kannustaa lapsia ja nuoria avoimeen keskusteluun kulutustottumuksista, muodista ja niiden vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön. Panostamalla lasten ja nuorten tekstiili- ja ilmastotietoisuuden lisäämiseen vaikutetaan merkittävästi heidän kulutustottumuksiin tulevaisuudessa. Opetusmateriaali suunnitellaan ala- ja yläasteikäisille lapsille ja nuorille. Suunnitelmassa otetaan huomioon se, että opetusmateriaalin on oltava uudenlainen ja mielenkiintoinen, helposti monistettava ja oppitunneilla toteutettava. Oppimateriaali ideoidaan ja kehitetään yhdessä valikoidun ryhmän kanssa, johon kuuluu käsityöopettajia sekä peruskoulun oppilaita. Opetusmateriaalin kehittäminen aloitetaan selvittämällä lasten ja nuorten tämän hetkisen tekstiilituntemuksen taso sekä opetuksen sisällön tarve. Kokeiluvaiheessa ideoituja opetusmateriaaleja testataan pienryhmissä ja oppituntien yhteydessä, jotta havaitaan miten aiheita voidaan parhaiten käsitellä ja miten herättää oppilaiden mielenkiinto tekstiilituntemusta ja vastuullista kuluttamista kohtaan. Kokeilu aloitetaan heti mahdollisen avustuspäätöksen jälkeen ja toteutetaan heinäkuun 2019 loppuun mennessä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa tekstiilimuotoilija (AMK) Lotta Sorvo yhteistyössä Tekstiiliopettajaliiton TOL ry kanssa. Oppimateriaalin testauksessa ja kehittämisessä on mukana Tekstiiliopettajaliiton kautta koottava pieni käsityöopettajien ryhmä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000 euroa. Budjetti jakautuu suunnittelutyöhön, materiaalikuluihin, matkakuluihin, opetusmateriaalin testaukseen ja eri versioiden toteuttamiseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttajalla, Lotta Sorvolla on tekstiilimuotoilijan koulutus, josta on hyötyä hankkeen suunnittelussa ja oppimateriaalin sisällön sekä visuaalisen ilmeen luomisessa. Tiimissä on vahvasti mukana Tekstiiliopettajaliitto sekä pieni ryhmä käsityönopettajia ja peruskoulun oppilaita. Näiltä yhteistyötahoilta saadaan arvokasta tietoa oppimateriaalin kehittämis- ja testausvaiheessa. Kokeilusta viestitään laajemmin mahdollisesti TOL ry:n kautta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tavoitteena oli kehittää opetusmateriaalia tekstiilituntemuksen ja vaateteollisuuden ilmastovaikutusten opettamiseen. Kokeilu saavutti tavoitteensa siltä osin, että kokeilun aikana onnistuttiin kehittämään uudenlaista opetusmateriaalia koulujen käsityöopetukseen. Tavoite opetusmateriaalin testaukseen ei tämän raportoinnin aikana vielä toteutunut, sillä koulujen kesälomat saapuivat samaan aikaan, kun opetusmateriaalin ensimmäinen versio valmistui. Kokeilun yhtenä tavoitteena oli oppia kehittämään opetusmateriaalia ja tämä tavoite saavutettiin hyvin tuloksin.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa opittiin kehittämään ja konseptoimaan toimivaa ja mielenkiintoista opetusmateriaalia, jonka avulla lisätään nuorten tekstiilituntemusta sekä toivottavasti vaikutetaan heidän kulutustottumuksiinsa ja asenteisiin kuluttamista kohtaan. Koska opetusmateriaalia on tällä hetkellä saatavilla hyvin vähän, aloitettiin kokeilu ideoimalla erilaisia toteutustapoja ja keinoja käsitellä aiheita yläasteikäisten nuorten kanssa. Kokeilussa opetusmateriaalille asetettavat vaatimukset ja tarpeet selvitettiin haastattelujen kautta. Opettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saatiin uutta ja tärkeää tietoa muun muassa siitä, minkälaista opetusmateriaalin tulisi olla ja mitkä tarpeet sen tulisi täyttää. Opetusmateriaalin kehittämisprosessin aikana syntyneiden ideoiden kautta löydettiin paras tapa käsitellä aiheita oppitunnilla. Konkreettisena tuloksena syntyi uudenlaista opetusmateriaalia yläasteiden käsityöopetukseen. Kokeilun ensimmäinen keskeinen oppi on se, että opetusmateriaalin on oltava helposti toteutettavissa oppituntien aikana sekä monipuolista, selkeää ja visuaalisesti miellyttävää. Toinen keskeinen oppi kokeiluprosessissa on ollut kokeilun aikatauluttaminen, sillä opetusmateriaalin kokoaminen, tiedonhaku sekä kuvitus vei aikataulusta lopulta suurimman osan. Muille kokeilijoilla antaisin vinkkinä sen, että vaikka ideat olisivat vasta alussa, kannattaa niitä lähteä kokeilemaan heti. Näin ideat saattavat kehittyä isoin harppauksin ja seasta karsiutuu ne ideat, jotka eivät kyseisessä kokeilussa tuo toivottua lopputulosta. Kokeilijoita haluaisin muistuttaa siitä, että myös epäonnistumiset ovat kokeilun kannalta onnistumisia. Epäonnistumiset antavat tietoa siitä, mitä kokeilussa tulee muuttaa tai mihin suuntaan sitä kannattaa kehittää.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätyttyä tuotettu opetusmateriaali vielä viimeistellään ja opettajille suunnattu lisäopetusmateriaali kootaan. Tämän jälkeen opetusmateriaalia testataan oppitunneilla ja mahdollisten palautteiden perusteella opetusmateriaali tarvittaessa vielä muokataan ennen materiaalin julkaisua ja jakoa muiden opettajien käyttöön. Kehitettyä opetusmateriaalia halutaan testata oppituntien yhteydessä, jotta havaitaan toimiiko opetusmateriaali käytännössä ja herättääkö se oppilaiden mielenkiinnon tekstiilituntemusta ja vastuullista kuluttamista kohtaan. Kokeilun skaalaus suuremmaksi on mahdollista, mutta se vaatii lisää aikaa, jotta opetusmateriaali saadaan koottua ja toimiva kanava materiaalin jakoa varten luotua. Opetusmateriaalin jakoa varten on suunnitteilla verkkosivu, jonne opettajat voivat veloituksetta rekisteröityä ja ladata opetusmateriaalin itselleen. Rekisteröinti vaaditaan, jotta voidaan kerätä tietoa kuinka laajasti materiaalia käytetään. Skaalaus on tämän jälkeen suhteellisen helppoa, sillä opetusmateriaali voidaan jakaa kouluille sekä kääntää muille kielille. Tavoitteena on kääntää opetusmateriaali piakkoin ruotsiksi ja englanniksi. Opetusmateriaalin käyttö ei rajoitu pelkästään yläasteiden käyttöön, vaan sitä voidaan hyödyntää myös muissa oppiaineissa tai oppilaitoksissa. Jatkorahoitus mahdollistaisi kokeilussa kehitetyn opetusmateriaalin testauksen heti syyslukukauden 2019 aikana, markkinoinnin sekä verkkosivun luomisen ja ylläpidon.

Vad har hänt under försökets gång?

15.08.2019

<u>Viikko 12</u>

22.3. Olen erittäin kiitollinen ja innoissani saadessani avustuksen kokeilulleni. Ideointi ja suunnittelu alkakoon!

<u>Viikko 14</u>

2.4. Toteutan kokeilua osittain Ruotsista käsin, joten osallistuin mielenkiintoiseen ja informatiiviseen kickoff tilaisuus etänä verkossa. Tilaisuus antoi hyödyllistä tietoa kokeilun prosessista sekä työkaluja kokeilun kehittämiseksi.

Näin kokeilun alkuvaiheessa työ on keskittynyt lähinnä tiedonkeruuseen ja tapaamisten sopimiseen eri tahojen kanssa. Päätin myös, että kokeiluvaiheessa rajaan opetusmateriaalin yläasteelle suunnattavaksi. Rajaamalla ja tiivistämällä haluan varmistaa, että kokeilun tarkoitus ja tavoite saavutetaan.

<u>Viikko 16</u>

Idea opetusmateriaalin sisällöstä ja toteutustavasta alkaa selkeytyä. Ennenkaikkea haluan herättää nuorten mielenkiinnon ja innostaa heitä keskustelemaan aiheesta. Konkreettisesti esitetyt faktat vaateteollisuuden vaikutuksista ja samalla omien kulutustottumusten pohtiminen saa toivottavasti aikaan positiivisen muutoksen tulevaisuudessa. Oppimisen täytyy olla hauskaa ja ajatuksia herättelevää.

Odotan innolla tapaamisia opettajien ja TOL ry:n kanssa, sillä uskon, että heiltä saan arvokasta tietoa, hyödyllisiä vinkkejä ja taustaa opetusmateriaalin suunnitteluun.

<u>Viikko 18</u>

Takana monta hyödyllistä ja mielenkiintoista tapaamista opettajien kanssa. Keskustelut olivat antoisia ja auttavat suunnattomasti opetusmateriaalin kehittämisessä. Opettajilla oli paljon yhtenäisiä ajatuksia siitä, minkälaista opetusmateriaalia tarvitsevat. Toiveissa on monipuolinen, inspiroiva, osittain toiminnallinen ja visuaalisesti kiinnostavaa opetusmateriaalia. Lisäksi halutaan yksinkertainen ja valmis kokonaisuus, jota on helppo toteuttaa oppitunnin/tuntien aikana. Myös koulujen resurssierot tulee huomioida.<u>Viikko 19</u>

Idea opetusmateriaalin toteutustavasta sai alkunsa ja pääsin vauhtiin sisällön sekä visuaalisen ilmeen tekemisessä. Tein ensimmäiset opettajien tarpeisiin pohjautuvat luonnokset opetusmateriaalista ja lähetin kommentoitavaksi opettajille.


Ideana on "totuus vai tehtävä-opetusmateriaali", joka toteutetaan pelinomaisesti käsityöopetuksen oppitunnilla tai vaihtoehtoisesti kotitehtävinä. Valittavissa on joko totuus-kortti tai tehtävä-kortti. Esiin nostettu kortti määrittelee keskustelun sekä oppitunnin aiheen. Opetusmateriaali sisältää totuus ja tehtävä kortteja sekä korttien aiheita käsittelevää lisämateriaalia opettajalle. Opetusmateriaalia on myös helposti muunneltavissa ja sovellettavissa opettajan toiveiden mukaisesti. Opettajalle suunnattu materiaali antaa lisätietoa käsiteltävästä aiheesta ja auttaa näin ohjaamaan käytävää keskustelua. 


Totuus-kortit

Totuus-kortit kertovat faktoja muun muassa vaateusalan vaikutuksista ympäristöön, muodista ja tekstiilikuiduista. Faktat kerrotaan havainnollisesti, yksinkertaisesti ja mielenkiintoisesti, jotta ne herättävät oppilaita ajattelemaan aihetta laajemmin.


Tehtävä-kortit

Jokainen tehtävä-kortti sisältää tehtävän, joka on helppo toteuttaa joko oppitunnin aikana tai

kotona. Kotona toteutettavista tehtävistä on tarkoitus jatkaa keskustella seuraavan oppitunnin aikana.


<u>Viikko 21</u>

Toukokuussa, koska koulut olivat siirtymässä kesälomalle, opettajilla oli kiireistä, jonka takia palautteen anto opetusmateriaalista hiukan venyi. Palaute opettajilta oli lähinnä hyvin positiivista ja muutamia hyödyllisiä kehittämisideoita tuli myös. Jatkoin opetusmateriaalin kehittämistä saamani palautteen perusteella ja tein muutamia pieniä muutoksia. Lisäksi jatkoin kuvitusten tekoa opetus-kortteihin.


<u>Viikko 23-26</u>

Opetusmateriaalin idea ja konsepti on valmis, mutta vaatii vielä lisää sisällön tuottamista. Haasteena on löytää oleellista faktaa vaatetusalan ja kuluttamisen vaikutuksista hiilijalanjälkeen. Tietoa toki on, mutta se on muutettava opetusmateriaaliin ja nuorisolle sopivaksi.

Haasteena on myös se, miten aiheesta voisi puhua positiivisessa valossa, jottei tieto ja huoli ympäristöstä aiheuttaisi ahdistusta (ilmastoahdistusta) vaan motivoisi kulutustottumusten muutoksiin. Oikean tiedon ja osaamisen avulla kulutustottumuksia voidaan tietoisesti muuttaa.

Opetusmateriaalin puhuttelevat faktat ja tehtävät herättelevät nuorten ajatuksia ympäristöön ja tekstiileihin liittyvistä asioista. Opetusmateriaalin tavoitteena on kannustaa nuoria myös avoimeen keskusteluun aiheista. Jotta keskustelua voitaisiin tukea, valmistetaan opetuksen tueksi myös lisämateriaalia, jossa aiheista kerrotaan tarkemmin.


<u>Opetusmateriaalin eri käyttötavat </u>

Koska opetusmateriaalista toivottiin monipuolista ja muunneltavaa kehitin opetuskortteja niin, että oppitunnilla voidaan tarpeen mukaan käsitellä vain yhden kortin aihe tai jatkaa nostamalla uusi kortti. Näin opettaja voi päättää käyttääkö opetusmateriaalia 10 tai 30 minuuttia vai koko oppitunnin ajan. Lisäksi korttien avulla opetusta voidaan viedä eteenpäin esimerkiksi aihealueittain, käyttää oppitunnin aloituksena, tai jakaa ne kotitehtäviksi.


<u>Opetusmateriaalin julkaisu:</u>

Opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa ilmeni, kuinka tärkeää olisi saada julkista opetusmateriaalia, jota opettajat voivat käyttää vapaasti oppituntiensa aikana. Opetusmateriaalille pyritään löytämään ja valitsemaan paras julkaisupaikka, josta opettajat voisivat ladata materiaalia vapaasti ja veloituksetta. Suunnitteilla on verkkosivusto, jonne rekisteröitymällä opetusmateriaalin saa vapaasti käyttöönsä. Opetusmateriaali tullaan julkistamaan heti, kun sitä on ehditty testata oppitunneilla ja tarvittaessa muokattu palautteen/havaintojen perusteella. Testaus tapahtuu syyslukukauden 2019 aikana.


<u>Viikko 28</u>

Totuus ja tehtävä korttien sisällön teko sekä kuvitus jatkuu ja samalla koostetaan lisämateriaalia opettajille. Koska kokeilussa lähdettiin ideoimaan ja kehittämään uudenlaista opetusmateriaalia, on aikataulu opetusmateriaalin kokoamiseen ollut tiukka.


<u>Viikko 33-</u>

Kokeilu on ollut pienellä kesätauolla. Opetusmateriaalin sisällöntuotanto jatkuu kokeilun siirryttyä oppi-vaiheeseen. Kokeilua pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan heti syyslukukauden alkaessa, jolloin tuotettua opetusmateriaalia testataan käsityöopetuksessa.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer