Remonttijätteen keräyksestä asiakaslähtöinen arvoketjuplatformi - Case Purkusäkki | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Kiertotaloushaku

797 visningar

Försöket är skapat 21.01.2019

Purkupiha Oy

Remonttijätteen keräyksestä asiakaslähtöinen arvoketjuplatformi - Case Purkusäkki

Olemassa olevan Purkusäkki -kierrätyspalvelun muuttaminen arvoketjupohjaiseksi platformiksi, uudelleenasemoimalla nykyinen palvelu kumppanuuksia, yhdistettyä asiakasymmärrystä ja digitalisaatiota hyödyntäen (ansaintalogiikan muuttaminen).

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Purkusäkki on kätevämpi tapa kierrättää remonttijäte - erityisesti keittiö ja kylpyhuoneremonttien sekä muiden purku- ja rakennustöiden jäte kuin perinteiset vaihto- ja jätelavat. Toisin kuin jätelava, Purkusäkki on helppo siirrellä eikä se vie paljoa tilaa (tilavuus 1m3 ja kantavuus 1000kg). Purkusäkki ei tästä huolimatta ole vielä laajasti omaksuttu eikä kannattavaa liiketoimintaa. Vika ei ole ydinpalvelussa (MITÄ), vaan palvelun toteutustavassa (MITEN). Markkinoilla toimii Purkusäkin lisäksi useita vastaavaa palvelua tarjoavia ja hinnalla kilpailevia toimijoita, jolloin kierrätyspalvelut ovat muodostuneet alihinnoitelluiksi suhteessa niiden yksikkökustannuksiin. Tämän johdosta Purkusäkin kehittämiseen ei ole jäänyt riittävästi resursseja. Lopputulema on palvelun heikko tunnettuus, alhainen käyttöaste ja heikko kannattavuus. Purkusäkin nykyinen liiketoimintamalli on viallinen, koska Purkusäkki kilpailee ”punaisella merellä”, jossa saman ansaintalogiikan (tulovirta 100% jätteenkierrätyksestä) jakavat ja hinnalla kilpailevat syövät toistensa markkinaosuudet ja katemarginaalit (pieni markkinaosuus > korkea yksikkökustannus + matala hinta > olematon kate = kannattamattomuus). Lopputuloksena Purkusäkki -kierrätyspalvelu ei ole menestynyt niin hyvin kuin palvelua käyttäneiden palautteiden perusteella voisi olettaa. Opitaan 1) voidaanko nykyisellään tuotantolähtöinen ja kannattamaton Purkusäkki -kierrätyspalvelu uudentaa nykyisten loppuasiakkaiden kontekstista kumpuavien täydentävien tarpeiden ratkaisemisen ympärille rakentuvaksi monialaisen ja - suuntaisen lisäarvon tuottamisen platformiksi ja 2) opitaan voidaanko platformi rakentaa siten, että kaikki arvoketjun toimijat voittavat myös taloudellisesti, sekä 3) tunnistetaan mitä opitusta voidaan mahdollisesti soveltaa muilla toimialoilla / palveluissa, joissa on samantapaisia haasteita (vanhentunut ansaintalogiikka).

Miten kokeilu toteutetaan?

Muutetaan nykyinen ansaintalogiikka uudelleenasemoimalla se punaiselta siniselle merelle (luodaan vanhan markkinan kylkeen sitä ruokkiva uusi rinnakkaismarkkina). Ratkaisu on kolmeosainen: 1/muutetaan ansaintalogiikka kaksisuuntaiseksi, kytkemällä se kierrätysasiakkaiden lisäksi kumppaneiksi valittaville yrityksille, joille lisäarvo on ”tyhjän” Purkusäkin toimittamisessa (esimerkiksi sisältäen heidän markkinointiaineistoaan) lopulliselle kierrätysasiakkaalle, joka on pääosin kuluttaja-asiakas. 2/ luodaan nykyisten kuluttaja-asiakkaiden ja yrityskumppaneiden synergiaedun varaan laajennettu palvelutarjooma palveluintegraation avulla (eri kohderyhmien tarpeet luovat / ovat toistensa osaratkaisuja) 3/ skaalataan laajennettu palvelutarjonta enemmän lisäarvoa samalla rahalla tarjoavan Purkusäkin parantuvalla tulorahoituksella vaiheittain pienempiin kaupunkeihin - tämä alentaa yksikkökustannuksia ja lisää tunnettuutta, mikä lisää kysyntää ja Purkusäkin kilpailukykyä. Kuvattu logiikka pohjautuu siihen, että markkinadisruptio on monimuotoisempi asia kuin Alibaba, AirBnB ja Spotify. Jatkossa voittajia ovat kiertotaloudessakin ne toimijat, joilla on kyky tunnistaa asiakkaan ydintarve ja kyky tuottaa se vakiintuneesta poikkeavalla ja asiakkaiden arvostamalla tavalla nykyistä harppauksenomaisesti paremmin. Kehitetään uusi ansaintamalli ja suunnitellaan pilottikokeilu yhdessä laajennetun palvelutarjooman muodostavien arvoketjutoimijoiden kanssa (täydentäviä lisäpalveluja markkinoivat yrityskumppanit). Laajempaa pilotointia edeltävässä prototypoinnissa testataan alustavasti uusittu Purkusäkin tilaus-toimitusketju ja sen kannattavuus ja houkuttelevuus lisäpalvelun tarjoajille sekä Purkusäkin loppukäyttäjille. Käytännössä kootaan konsortio uusitun arvoketjun toimijoista. 1/ Jakelija (remonttimarkkinassa toimiva yritys: urakoitsija tai kilpailuttaja) 2/ Kierrättäjä (Purkupiha) 3/ Lisäpalvelun tarjoajat (esim. keittiö-ja kylpyhuonekalustemyyjät, rakennustarvikemyyjät, kodinkoneliikkeet, kaakelikaupat, sisustus- ja pihasuunnittelijat, kangaskaupat, huonekaluliikkeet jne jne) 4/ Logistiikkatoimija (kuljetusyritys, jolla on säkin noutopalveluun sopiva kalusto 5/ Yksityinen kotitalous (lopputuotteen tilaaja). Konsortion kanssa toteutetaan prototypointi Päijät-Hämeessä tai Uudellamaalla ja kerätään asiakaspalaute. Kokeilun Paikka -testauksen jälkeen (mikäli platform mallille löytyy kysyntää ja toimiva, toimintaan sitoutunut konsortio) palveluun kehitetään konsortion yhdistettyyn asiakasymmärrykseen ja digitalisaatioon perustuva käyttöliittymä ja konsepti joka on monistettavissa kansallisesti sekä kansainvälisesti. Helmi-toukokuu 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Purkupiha Oy (veturiyritys) yhdessä koko remonttialan (valittavat yrityskumppanit) toimijoiden kanssa (koottava konsortio joka edustaa arvoketjua). Lisäksi käytetään 1-2 ulkopuolista asiantuntijaa kokonaisuuden kehittämiseksi, joilla on aiempaa kokemusta vastaavantyyppisestä platformin toteuttamisesta toisella toimialalla.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Alustava budjetti: 1 500 € omaa työtä. 500 € logistiikan testaus (ostopalvelu). 3 000 € uuden liiketoimintamallin kehittäminen (ostopalvelu)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Oman organisaation henkilöt, jotka ovat luoneet alkuperäisen Purkusäkki palveluliiketoiminnan. Lisäksi uuden ansaintamallin kehittämisessä ja palvelumuotoilussa (prototypointi) hyödynnetään kahta ulkopuolista asiantuntijaa joilla on kokemusta vastaavista toteutuksista muilta toimialoilta.

Vad har hänt under försökets gång?

22.01.2019

Edellä kuvattu uusi ansaintalogiikka pohjautuu siihen, että markkinadisruptio on monimuotoisempi asia kuin Alibaba, AirBnB ja Spotify. Jatkossa voittajia ovat kiertotaloudessakin ne toimijat, joilla on kyky tunnistaa asiakkaan ydintarve ja kyky tuottaa se vakiintuneesta poikkeavalla ja asiakkaiden arvostamalla tavalla nykyistä harppauksenomaisesti paremmin. Uusitun Purkusäkki 2.0:n kohdalla tämä edellyttää huomion siirtämistä 100% kierrätysjätteeseen sidotusta ansaintalogiikasta asiakkaan kontekstiin - mikä on se aika ja paikka, jossa hän tarvitsee Purkusäkkiä ja millaisia meille - ja mahdollisesti myös hänelle ja / tai muille (asiakkaan kontekstissa täydentäviä palveluja tarjoaville yrityskumppaneille) - aiemmin näkymättömiä tarpeita ja mahdollisuuksia tähän voisi sisältyä? Ratkaisu on nykyisen tulovirta-ajattelun kääntäminen osin 180⁰ ympäri niin, että laskutettavan arvon ajatellaan virtaavan paitsi kierrätettävän jätteen käsittelymaksun muodossa loppuasiakkaalta kierrätyslaitokselle, myös toisin päin, tyhjän Purkusäkin mennessä loppuasiakkaalle täytettäväksi. Tällöin Purkusäkki 2.0 tulee usempaa kohderyhmää palveleva alustatoimija, mikä johtaa palvelun siniselle merelle. - Loppukäyttäjän näkökulmasta itse ydinpalvelu ei muutu, mutta sen ympärille tulee sitä tukevia lisäpalveluja (esimerkiksi remontti-, pihasuunnittelu- tai sisustuspalveluja tuottavien toimijoiden palveluiden välittäminen). Koska uusitussa ansaintalogiikassa on useampi tulovirran lähde, voidaan osaa uudesta tulovirrasta käyttää a) ydinpalvelun nykyistä parempaan markkinointiin hyödyntäen yrityskumppaneiden kuluttaja-asiakasymmärrystä ja osaamista ja b) osaltaan siirtää osa asiakashintoihin parantaen hintakilpailukykyä (edullisempi ydinpalvelu). Lopputuloksena asiakas saa enemmän arvoa vähemmällä rahalla.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer