Sporttikirjasto - Vähähiilinen lähiliikunta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

IkäihmisetLiikuntaKiertotalousTeknologiaMaahanmuuttajatKokeilutLeikkiYhteisöHarrastuksetKotouttaminenLapsetAutomaatioAlustatalousHiilijalanjälki

1559 visningar

Försöket är skapat 04.05.2020

Sporttikirjasto - Vähähiilinen lähiliikunta

Taustaa: Harrastuksiin mennään usein omalla autolla. Merkittävä syy siihen on, että varusteet ja välineet on hankala kuljettaa mukana esim pyörällä, kävellen ja joukkoliikenteessä. Kunnilla on rakennettuina paljon ulkoliikuntapaikkoja, myös keskeisille paikoille. Usein niiden käyttöaste ei ole halutun suuruinen, koska potentiaalisilla käyttäjillä ei ole harrastevälineitä mukana. Pihapelit ovat vähentyneet. Kokeilun päätavoitteet ovat: 1) Energiaintensiivisen sisäliikuntapaikkojen lisätarpeen vähentäminen edistämällä pelejä ja liikuntaa jo rakennetuissa ulkoliikuntapaikoissa ja puistoissa. 2) Kannustetaan sosiaaliseen pelaamiseen ilman oman auton käyttöä ja näin vähennetään hiilijalanjälkeä kasvattavan liikkumisen määrää. Muut tavoitteet: 3) Edistetään kiertotaloutta tukevaa varusteiden lainaustoimintaa, kannsutetaan lähiliikuntaan ja sosiaaliseen yhdessäoloon pelien merkeissä myös harrastustoiminnan ulkopuolella. 4) Edistetään liikuntaa myös heille, joilla ei ole taloudellisesti varaa omistaa välineitä ja muuten harrastaa. Pihapelit kunniaan! Miten?: Kokeilu, jossa ensimmäisenä Suomessa tuodaan käyttäjille automaattinen sporttikirjasto Lohjalle yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa, jossa kuntalaiset voivat lainata sekä pihapeli- että liikuntavälineitä automaatista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sporttikirjasto tuo harrastevälineet lähelle. Innovatiivinen teknologia mittaa välineiden käyttökerrat ja välineiden säännölliset huollot mahdollistavat välineiden kestävän kehityksen mukaisen pitkän käyttöiän. Vastaavaa automaattia ei ole aiemmin ollut liikuntavälineille. Tutkimme lainaamista eri teknisin keinoin. Keinoina voi olla kirjastokortti, bussilippu tai oma älypuhelin. Kokeilu olisi osa Villi Kortti- Kuntien uudet ilmastoratkaisut teemaa. Tässä toteutuu hiilijalanjälkeä pienentävän liikkumisen tarve, mutta erityisesti kokeilu tukee rakennettujen liikuntapaikkojen ja puistojen hyödyntämista vähentäen näin mahdollisesti lisärakentamista. Sporttikirjasto voi siis hyödyntää puistojen sekä erityisesti jo rakennettujen ulkoliikuntapaikkojen käyttöastetta. Nykyisten liikuntapaikkojen ja puistojen paremmalla hyödyntämisellä voidaan vähentää lisärakentamisen tarvetta. Rakennetun liikuntainfrastruktuurin parempi hyödyntäminen vähentää hiilijalanjälkeä per käyttäjä. Liikunta tuo energiaa, liikuntapaikat kuluttavat energiaa. Tutkimusten mukaan yli 90% liikuntapaikkojen elinkaarikustannuksista tulee energiasta. Uimahallien ja jäähallien energiakulutus on mittavaa. Kannustamalla liikkumaan ulkona voi sporttikirjasto edistää liikuntaa ilman paineita lisätä energiaintensiivisten liikuntapaikkojen rakentamista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan Lohjalla. Sporttikirjastoautomaatti asennetaan Lohjalla keskeiselle paikalle. Harrastevälineet valitaan yhdessä Lohjan kaupungin liikuntatoimen ja Kisakallion kanssa. LUMi yhtiön kehittämä teknologia mahdollistaa välineiden lainaamisen, palauttamisen ja mahdollistaa oikea-aikaiset säännölliset huollot. Kokeilun aikana toteutetaan käyttäjille kysely jatkokehitystä varten. Saamme myös lisätietoa käyttäjäprofiileista. Kyselyssä saamme tärkeää tietoa käyttäjien liikkumisesta liikuntapaikalle. Millä ovat paikalle tulleet, kuinka kaukana käyttäjät asuvat jne. Kokeilulla pyritään edistämään vähähiilistä liikuntaa, niin siirtymisissä kuin itse liikuntapaikalla. Lähtötason kyselyssä tarkistetaan vastaavat asiat ja millaisia lajeja toivotaan automaattiin. Myös automaatin käyttötavoista kysytään ennen lopullisen automaatin asentamista ja sisältöä. Kysely toteutetaan yhdessä Kisakallion kanssa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

LUMi yhtiön Antti Lauslahti ja Timo Mattila ovat työpanoksilla kokeilussa mukana. Antti Lauslahti on hankevastaava. Kokeiluun ovat lupautuneet myös Kisakallion urheiluopisto ja Lohjan kaupungin liikuntatoimi. Kisakalliossa yhteyshenkilö on Kisakallion Syke Oy:n kehitysjohtaja Harri Hollo ja Lohjan kaupungin kunnallisen liikuntatoimen organisoimisesta vastaaman Lohjan Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen. Lohjalla järjestetään asuntomessut 2021 ja tavoitteena on liikuttaa myös asuntomessuvieraita vuonna 2021. Mahdollisessa jatkohankkeessa voi mukana siis olla myös Asuntomessut vuonna 2021.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Projektin kokonaisbudjetti on 25.000 euroa. Hankkeeseen haetaan 10.000 euroa tukea. LUMi yhtiö omarahoitus ovat palkkakulut. Kisakallion ja Lohjan työpanokset eivät sisälly projektin budjettiin vaan ovat sen ulkopuolella. Hankerahaa käytetään Lohjan kaupunkiin sijoitettavan sporttiautomaatin hankkimiseen alihankintana, sen asentamiseen, varusteisiin sekä kyselyn toteuttamiseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

LUMi yhtiö on viime vuodet edistänyt talviurheilun edistämistä Kiinan olympialaisia varten. LUMi yhtiön kaksi työntekijää haluaa nyt koronatilanteen takia keskittyä tuotteistamaan Sporttikirjaston Suomeen palvelemaan kaikenikäisiä kaupunkilaisia liikkumaan ja pelaamaan yhdessä, erityisesti ulkona. LUMi yhtiön puolelta käytämme projektiin yhteensä 4kk työpanosta, Kisakallion Urheiluopiston ja Lohjan kaupungin puolelta tarvittava määrä työpanosta. Omarahoituksena toimii lisäksi myös Sporttikirjaston ohjelmiston jo tehdyt kehitystyöt.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

1) Haluamme ymmärtää voisiko Sporttikirjasto lisätä liikuntaa jo rakennetuissa ulkoliikuntapaikoissa ja puistoissa vähentäen siten rakennettujen sisä- ja ulkoliikuntatilojen lisätarvetta. --> Automaattinen sporttikirjasto kertoo harrastevälinelainausmäärät ja ajankohdat per eri väline. 2)Haluamme myös tietää voiko Sporttikirjasto edistää hiilijalanjälkeä pienentävää liikkumista liikuntapaikoille, koska harrastevälineitä ei tarvitse tuoda paikalle esim autolla. --> Teemme kyselyn, millä arvioidaan liikuntapaikalle tulotapoja ja miltä etäisyyksiltä sporttikirjastoa tullaan hyödyntämään.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Lohjan kaupungin liikuntatoimea organisoiva, Lohjan Liikuntakeskus Oy, Toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Hanke ei saa muuta rahoitusta. Koronatilanteen vuoksi hanke ei toteudu ilman haettua rahoitusta.