Tilapioneerit: tilapäiskäytöillä vauhtia kaupunkikehitykseen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

412 visningar

Försöket är skapat 06.03.2017

Tilapioneerit - http://tilapioneerit.fi

Tilapioneerit: tilapäiskäytöillä vauhtia kaupunkikehitykseen

Tilapioneerit-projekti kehittää käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on yli miljoona neliömetriä tyhjillään olevaa rakennettua tilaa. Alueet menettävät vetovoimaansa ja tiloja jää tyhjilleen elinkeino- ja asukasrakenteen sekä kiinteistötalouden muutosten ja historiallisten syiden takia. Tilapioneerit -projektissa alueita kehitetään tilapäiskäyttökokeilujen avulla yhdessä paikallisten asukkaiden, kulttuuritoimijoiden, kiinteistönomistajien ja hallinnon kanssa. Avaamme tilaan mahdollisuuksia kaupunkielämän uusille muodoille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Elinkeinorakenteen, asukasrakenteen ja kiinteistötalouden muutosten sekä historiallisten syiden takia kaupunkialueille on 2000-luvulla syntynyt entistä enemmän vajaakäytettyjä tai merkitystään menettäviä alueita. Tyypillisiä esimerkkejä rakennemuutosten vaikutuksista ovat tyhjiksi jääneet teollisuusrakennukset, tyhjät toimistotilat, varuskunta-alueet, sairaalat, koulut ja satamarakennukset. Alueiden vajaakäyttö, ylläpitokustannukset sekä heikentyvä vetovoimaisuus ja laskeva asumisviihtyvyys aiheuttavat päänvaivaa sekä kiinteistönomistajille, hallinnolle että asukkaille ja muille alueen käyttäjille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tilapioneerit -projektissa yhteiskehitetään tilapäiskäyttökonsepteja sekä kokeillaan niitä tyhjissä tiloissa yhdessä paikallisen toimijaverkostojen kanssa. Alueilla, jotka etsivät suuntaansa, tarvitaan kokeilevia, “pehmeitä” käyttöjä, eräänlaisia pilotteja testaamaan, mikä alueella voisi toimia. Taloudellisesti ja kaupunkirakenteellisesti massiivisten suunnitteluinterventioiden sijaan voi olla hyödyllistä pilotoida mahdollisia tulevia käyttöjä tilapäiskäyttöjen avulla. Pilotit ovat usein niin sanottujen tilapioneerien toteuttamia kulttuuri-, taide-, erilaisia pop-up- tai muita pieniä projekteja, jotka eivät vaadi suuria investointeja. Tilapioneereilla tarkoitetaan henkilöitä, yhteisöjä tai pienyrityksiä, jotka pyrkivät käynnistämään alueella vallitsevasta käyttötarkoituksesta poikkeavaa toimintaa. Tilapioneerien projektit eivät välttämättä ole taloudellisesti merkittäviä, mutta niistä on mahdollisuus kehittyä uusia palveluita ja tuotteita. Projektit ovat kevytrakenteisia ja joustavia, sillä niiden resurssit perustuvat pienyrittäjyyteen sekä paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin ja kulttuurisiin käytäntöihin.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

40000