Työvoimatarpeen ennakointi elämystalouden toimialalla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Työllisyydenhoito

438 visningar

Försöket är skapat 16.06.2020

Työvoimatarpeen ennakointi elämystalouden toimialalla

Tavoitteena mallintaa, kuinka elämystalouden toimialan työvoimatarvetta voitaisiin ennakoida, minkälaisia signaaleja ja dataa ennakoinnin tueksi voisi olla

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Työvoimantarpeiden ennakointi helpottaa koulutussuunnittelua ja antaa kuvaa omaa alaansa harkitseville/etsiville työnhakijoille ja -tekijöille

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu on osa Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin rahoittamaa työvoimatarpeen ennakointihanketta

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilussa tehtiin paljon seudullista yhteistyötä, mukana työllisyydenhoito, koulutustoimijat sekä elämystalouden avaintoimijat

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilu on osa hanketta, jonka kokonaisbudjetti oli n. 67 000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

kts. ed

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilulla saatiin mallinnettua alueellista elämystalouden työvoimatarpeen ennakoinnin mallinnusta. Toimiala on hajanainen ja erittäin hankala ennakoida - kuitenkin alueellisesti suurta roolia näyttelevät tapahtumat, jotka toimivat elämystalouden "veturina". Tapahtumatuotannon resurssoinnin kautta on mahdollista hahmottaa työvoimatarpeita kuukausia...osin jopa vuosia ennen työvoimatarpeen konkretisoitumista. On todettava että koronaepidemian puhkeaminen kaksi viikkoa kokeilun päättymisen jälkeen haastaa toimialan kaikenlaisen ennakoinnin ja tilanteen normalisoiduttua on hahmotettava, minkälaisia muutosia epidemia jätti alaan

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hahmotettiin, mistä työvoima- (ja osaamistarve-) tietoa voidaan lähteä hakemaan. Todettiin myös kentän hajanaisuus ja haasteellisuus sekä toimialan muut haasteet työvoiman veto- ja pitovoiman osalta

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilua olisi hyvä jatkaa hyödyntämällä/laajentamalla alueellisia verkostoja alan toimijoiden kesken ja järjestää jatkuva tiedonkeruu työvoima- ja osaamistarvenäkymistä. Koska kenttä on hajanainen (paljon pieniä ja monipuolisia toimijoita), kannattaisi heiltä pyrkiä keräämään näkemystä jatkuvasti ja heille helpolla tavalla

Vad har hänt under försökets gång?

16.06.2020

Ennakoinnin mallinnus tapahtumatuotannon kautta
 

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer