Yhteiskäyttöinen sähköautokokeilu - Tuuppaus kohti päästöttömiä työasiamatkoja ja toimintakulttuurin muutosta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

AikuisetKuntaJulkishallintoIlmastonmuutosLiikenne

1757 visningar

Försöket är skapat 29.04.2020

Yhteiskäyttöinen sähköautokokeilu - Tuuppaus kohti päästöttömiä työasiamatkoja ja toimintakulttuurin muutosta

Kokeilun tavoitteena on vähentää Vihdin kunnan työntekijöiden työasiamatkoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä hyödyntämällä yhteiskäyttöistä sähköautoa omien autojen sijaan Vihdin kuntaorganisaatiossa. Kokeilun kautta tavoitellaan kuitenkin myös laajemmin tuuppausta toimintakulttuurin muutokseen kunnassa, luomalla paremmat edellytykset vähähiilisempään työasialiikkumiseen kokeilun ajaksi sekä herättelemällä ajattelua jakamistalouden hyötyihin uudenlaista toimintatapaa testaamalla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vihdin kuntaorganisaatiossa ei ole aiemmin kokeiltu jakamistalouden tai yhteiskäyttöisten palvelujen tai tuotteiden hyödyntämistä kestävämmän liikkumisen edistämiseksi. Kunnassa on kuitenkin pitkään ollut vireillä keskustelu yhteiskäyttöisen sähköauton hankinnasta työasiamatkoja varten. Kokeilu edesauttaisi testaamaan kunnassa aivan uudenlaista toimintatapaa sekä kannustaisi työntekijöitä konkreettisesti ilmastoystävällisempään liikkumiseen. Kokeilu mahdollistaisi myös sen, että työntekijät voisivat tulla töihin hyödyntäen joukkoliikennettä tai kävellen/pyörällä, jos pidempiä työasiamatkoja varten olisi saatavilla yhteiskäyttöinen auto. Kokeilu toisi ilmastotyölle näkyvyyttä kuntaorganisaatiossa ja sen ulkopuolellakin, ja voisi parhaimmillaan saada aikaan laajempaa innostusta ilmastotyöhön, toimien esimerkkinä ja lähtölaukauksena mm. vähähiilisen ja kestävän liikkumisen edistämiselle. Kokeilu olisi paikallisesti uusi ja kohdentuisi suoraan kaikkiin kuntaorganisaation työntekijöihin, mitä ei ole aiemmin ilmastotyön puitteissa kokeiltu. Kokeilun avulla olisi mahdollisuus vähentää kunnan työntekijöiden työasiamatkoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä kokeilun ajan, ja se voisi edesauttaa yhteiskäyttöauton hankintaa kuntaan pysyvästi. Kokeilu olisi symbolisesti, ilmastotyön näkyvänä esimerkkinä, erittäin merkittävä Vihdissä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisen autoalan yrityksen kanssa (tai muun palveluntarjoajan kanssa), vuokraamalla sähköauto kunnan käyttöön kokeilujakson ajaksi. Kokeilujakso olisi kestoltaan noin neljä kuukautta. Yhteiskäyttöauton varaamista varten luodaan yhteinen varauskalenteri ja työntekijöitä kannustetaan aktiivisen viestinnän avulla hyödyntämään autoa työasiamatkoillaan. Auton käyttöastetta seurataan ajopäiväkirjalla ja kokemuksia kerätään kokeilun jälkeen työntekijöille osoitettavalla kyselyllä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Vihdin kunta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Arvio yhteiskäyttöauton vuokrasta n. 1000€/kk + huolto- ja muut juoksevat kulut 1000€. Yhteensä kulut neljälle kuukaudelle 5000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kuntaorganisaatiolla on kaikki tarvittava osaaminen sekä kokeilun johtamiseen että toteutukseen sähköauton vaatiman käyttöinfran ja -tuen järjestämiseen ja viestintään. Merkittävässä roolissa olisi ilmastokoordinaattorin työpanos erityisesti sparrauksen näkökulmasta. Muuta rahoitusta ei ole käytettävissä.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Odotamme kokeilun innostavan työntekijöitä vähähiiliseen työasialiikkumiseen ja saavamme myös arvokasta tietoa ja käyttökokemuksia yhteiskäyttöisestä autosta mahdollisia tulevia ajoneuvohankintoja varten. Kokeilun teema liittyy kestävän liikkumisen houkuttelevuuden parantamiseen ja toivomme kokeilun osoittavan, että yhteiskäyttöauton toimintamalli on toimiva, ja että kunnassa ollaan valmiita ja vastaanottavaisia uudenlaisen toimintakulttuurin käynnistämiseksi. Kokeilu saattaa päästövähennyksiltään olla pienehkö, mutta kokeilun vaikuttavuus korostuukin enemmän juuri tavoitteella murtaa vanhoja toimintamalleja ja testata jotain uudenlaista toimintaa kuntaorganisaatiossa.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Vihdin kunta toteuttaa kokeilun, jos haettu rahoitus saadaan.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta rahoitusta eikä toteudu ilman hakemaamme rahoitusta.