Yhteisöllisyyden lisääminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

384 visningar

Försöket är skapat 23.04.2019

Yhteisöllisyyden lisääminen

Xamkille tulee uusi kampus Kotkaan. Uutta kampusta varten laadittiin master plan, johon kirjattiin kampusteesit ja kokeiluja niiden testaamiseksi. Ideana oli, että jo nykyisellä kampuksella voisi aloittaa uusien tomintamallien kokeilun.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja edistäminen Xamkin Kotkan kampuksella. Kuinka yhteisöllisyyttä voisi edistää.

Miten kokeilu toteutetaan?

Toteutettiin kokeiluja, joilla pyrittiin edistämään yhteisöllisyyttä. Kokeiluista saatiin tietoa, jota voidaan hyödyntää uudella kampuksella. Toteutettiin seuraavat kokeilut: kampustuottajan roolin kokeilu, elokuvailta, liikunnallinen kampustapahtuma ja kahvisuunnistus.Xampus-hankkeen projektityöntekijät harjoittelivat kampustuottajan roolia. Tuottajan ja kuraattorin vastuut yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kampustuottajan tehtäviin kuului tapahtumien ja tempausten käytännön järjestelyt ja fasilitoiminen, kokeiluista tiedottaminen sekä markkinointi Xamkin eri kanavissa, sekä kokeilujen ideointi ja suunnittelu.Huhtikuussa, 26.4.2018 järjestettiin Kotkan kampuksen pienessä auditoriossa henkilöstölle ja opiskelijoille tarkoitettu elokuvailta. Opiskelijat valitsivat ehdokkaat esitettäväksi elokuvaksi ja henkilöstö ja opiskelijat äänestivät lopullisen voittajan, katsottavaksi elokuvaksi valittiin Bladerunner. Liikunnallinen kampustapahtuma “Xamk uusille tonteille“ järjestettiin 5.9.2018. Tapahtumassa kerrottiin Kotkan uudesta kampuksesta ja teemoina olivat yhteisöllisyys, kestävä kehitys sekä liikkuminen. Tapahtuma alkoi nykyiseltä Kotkan kampukselta, josta opiskelijat ja henkilökunta lähtivät liikkeelle kohti Kantasatamaa.Kantasatamassa Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen kertoi uuden kampuksen suunnittelun ja rakentamisen aikatauluista ja etenemisestä sekä Kotkan kaupungin asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen Kantasataman kehittämisestä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Henkilöstöllä oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä molemmista aiheista. Tämän jälkeen xamkilaisten matka jatkui kauppatorille viettämään aikaa yhdessä. Torilla osallistujille tarjoiltiin ensin sirkusesitys, tarjolla oli posso-kahvit ja lisäksi heillä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin.Kokeilun ideana oli tutustuttaa ihmisiä toisiinsa, purkaa osaltaan henkilökunnan kokemaa siiloutumista. Kokeilu järjestettiin 3. - 14.12. 2018. Kahvisuunnistuksen ideana oli kannustaa Kotkan kampuksen henkilöstöä tutustumaan muiden koulutusalojen kollegoihin, ja tällä tavalla vähennetään “kuppikuntia” ja edistetään yhteisöllisyyttä. Kampuksen kahvihuoneet merkittiin sähköiseen karttaan, ja osallistujille jaettiin passi leimojen keräämistä varten. Jokaisesta kahvihuoneesta sai leiman, ja kun passi oli leimoja täynnä, osallistuja sai palkinnoksi makeispussin. 2017-2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Xampus innovaatioekosysteeminä-hanke.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilut ovat osa Xampus - innovaatioekosysteemi -hanketta, jonka kokonaisbudjetti oli 131 600 eur, hankkeen tukijana Kymenlaakson Liitto AIKO-rahoituksen kautta

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestäminen työ-tai koulupäivän jälkeen on haastavaa, ihmisten vapaa-ajalla on monta ottajaa. Pelkkä elokuvan katselu yhdessä ei lisää yhteisöllisyyttä. Tapahtuma yhteisöllisyyden vahvistamisen keinona ei ole paras tapa. Sen sijaan tapahtuma on hyvä tapa tiedottaa uudesta kampuksesta. Kotkan kampuksen henkilöstö otti ilolla kahvisuunnistuksen vastaan. Kahvisuunnistus oli esimerkki konseptista, jolla voidaan luoda yhteisöllisyyttä työpäivän sisälle.Kampustuottajan roolin kokeilu osoitti, että kampustuottajalle on tarvetta ja se voisi olla vakinaistettua toimintaa. Uuden kampuksen kampustuottajan toimenkuvana voisi olla eri toimijoiden yhdistäminen, tapahtumien suunnittelu ja markkinointi, ja tiedottaminen ja viestiminen kampuksen tapahtumista

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kampustuottajan tehtävät ovat moninaiset ja monipuoliset, ja tehtävä voisi sijoittua useampaankin yksikköön. Tehtävälle pitäisi löytää oikea kotipesä. Se voisi olla esimerkiksi opetuksen palveluihin, henkilöstöpalveluihin, viestintä- ja markkinointipalveluihin tai TKI-palveluihin. Lopullinen sijoittuminen määrittää osaltaan myös toimenkuvaa. Elokuvaillalle on kuitenkin tilausta, samanlaisia tapahtumia toivottiin lisää. Jatkossa niitä kannattaa järjestää, esimerkiksi voisi olla kiertävä järjestysvuoro koulutusalojen ja yksiköiden kesken.Jatkossa voisi esimerkiksi järjestään kampuskävelyitä uudella kampuksella; ensin tontilla, sitten varsinaisessa rakennuksessa. Jatkossa eri yksiköille voisi antaa vastuuta vuoroja yhteisöllisyyttä edistävän toiminnan järjestämiseksi, kahvisuunnistus on yksi esimerkki toimivasta konseptista.