Klimatlösningar i kommunerna! | Kokeilunpaikka.fi

16.3.2020 - 04.5.2020

Klimatlösningar i kommunerna!

Klimatlösningar i kommunerna!

Genom försöken vill vi hitta nya klimatlösningar som bidrar till att minska klimatavtrycket av de varor eller tjänster som kommunen producerar eller köper i Finland. Vi efterlyser försök inom följande teman: hållbara färdsätt, måltidstjänster och andra innovativa lösningar som minskar kommunens klimatavtryck.

Det har reserverats sammanlagt 100 000 euro för genomförande och vidareutveckling av försöken. Miljöministeriet understöder varje utvalt försöksprojekt med högst 10 000 euro. För den andra fasen, dvs. för vidareutveckling av de försök som har störst potential, har det reserverats sammanlagt 30 000 euro.

De som deltar i ansökningsomgången har möjlighet att utveckla sin egen idé, få gruppstöd, expertsparrning och kommunikationsstöd, hitta nya samarbetspartner och göra de lösningar som försöken bidrar till ännu mer verkningsfulla.

Vem som helst kan lämna in en ansökan, men ett villkor för att beviljas finansiering är att försöket genomförs i samarbete med en kommunorganisation. Försöket ska genomföras före utgången av december 2020.

 

UTMANINGAR ENLIGT TEMA

Kommunerna ansvarar inom respektive område för bl.a. planläggning, markanvändning, trafikplanering, ägarstyrning av energibolag, val mellan olika sätt att värma upp byggnader samt anskaffning av tjänster och material. Utöver sina egna klimatinsatser kan en kommunorganisation möjliggöra och främja klimatarbete bland invånare, näringslivet, lantbruksföretagare och andra aktörer.

Det behövs nya förslag på idéer när det gäller att minska klimatavtrycket från de tjänster som kommunerna producerar och köper. Har du en idé till ett försök som kunde bidra till en lösning på de här utmaningarna?

 

 1. Hållbara färdsätt ska vara lockande

Hur kan vi se till att olika hållbara färdsätt blir smidigare och mer lockande att använda i kommunen eller regionen? Hur kan vi minska behovet av sådana färdsätt som ökar klimatavtrycket? Vilka roller kan kommunerna ha i försöksprojekt som gäller transporter i vardagen? Under detta tema efterlyser vi lösningar som kan bidra till lägre utsläpp från vardagstransporter, alltså resor till och från arbetsplatsen, skolan, daghemmet eller hobbyer.

 1. Utsläppssnåla måltidstjänster

Hur kan man öka efterfrågan på vegetariska maträtter inom de måltidstjänster som kommunen ordnar eller köper? Hur kan man minska matsvinnet inom måltidstjänsterna? Under detta tema efterlyser vi lösningar som bidrar till att minska klimatavtrycket från de måltidstjänster som kommunen ordnar eller köper genom att utbudet ändras och konsumtionen minskar.

 1. ”Jokerkortet” – Nya klimatlösningar i kommunerna

Växthusgasutsläppen i kommunerna härrör från flera källor, t.ex. trafik, uppvärmning av byggnader, elförbrukning, jordbruk, industri, arbetsmaskiner och avfallshantering. Under detta tema efterlyser vi inom de tjänster som kommunerna producerar eller köper sådana klimatlösningar som sporrar till tillämpning av verksamhetsmodeller som minskar klimatavtrycket – eller till alldeles nya verksamhetsmodeller!

 

ETT LYCKAT FÖRSÖK:

 • löser de utmaningar som kommunerna möter när det gäller att minska växthusgasutsläppen,
 • ger målgruppen genuin motivation att minska sitt klimatavtryck,
 • testar en ny verksamhet (helt ny eller regionalt ny),
 • följer upp försökets effekter på målgruppen för att man ska kunna dra lärdom av försökets resultat.

 

Med försök avses ny verksamhet där man inte med full säkerhet kan förutse resultaten. Enbart en utredning eller utarbetande av kommunikationsmaterial är inte tillräckligt för att klassas som ett försök. Observera att vi i denna ansökningsomgång inte finansierar projekt som anknyter till kolsänkor eller utsläppskompensation.

BEDÖMNING AV ANSÖKNINGARNA

De förslag till försök som lämnas in bedöms av en jury som består av experter inom ämnesområdet försökskultur och klimatåtgärder. Försöken bedöms enligt följande kriterier:

A Nyhetsvärde och innovation (0–5 poäng)

 • Är idén ny och unik? 
 • Tillämpar försöket en lösning på ett helt nytt sätt eller är lösningen ny i regionen i fråga (t.ex. på den ort där försöket genomförs)?
 • Når försöket sådana målgrupper som vanligtvis inte är intresserade av klimatåtgärder?

B Effekter (0–5 poäng)

 • På vilket sätt bidrar försöket till en minskning av växthusgasutsläppen inom de givna temana (Tjänster som kommunerna producerar eller köper: 1. färdsätt, 2. måltidstjänster och 3. nya klimatlösningar i kommunerna)? Effekten kan granskas på kort eller lång sikt, huvudsaken är att saken beaktas i ansökan.
 • På vilket sätt integrerar försöket god klimatpraxis i kommunens fortlöpande och bestående verksamhet?
 • Hur lätt kan idén med försöket reproduceras eller skalas upp efter försöket?

C Uppföljning och kommunikation (0–5 poäng)

 • Hur väl följer man upp försökets effekter på målgruppen för att kunna dra lärdom av resultaten?
 • Hur kommer det att informeras om försökets resultat till de viktigaste målgrupperna och i vidare utsträckning? 

D Genomförbarhet (0–5 poäng)

 • Vilka resurser (t.ex. tid, kompetens, övrig finansiering) har försöksprojektet tillgång till?
 • Har förslaget till försök och kostnaderna framställts tydligt och realistiskt?
 • Har de aktörer som är centrala med tanke på resultaten redan förbundit sig att genomföra försöket?

 

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN DITT FÖRSLAG TILL FÖRSÖK

För att kunna föreslå ett försök måste du börja med att registrera dig via länken i sidans övre kant. Efter att ha registrerat dig kan du lämna in förslag. Förslaget kan redigeras ända tills ansökningstiden går ut den 30 april kl. 24.

Beskriv försöket genom att svara på några enkla frågor. När du har svarat på alla frågor och lagt till teman för försöket är ditt förslag färdigt för publicering. Du behöver inte gå vidare till följande fas, utan lämna ditt förslag i den första idéfasen.

Ytterligare anvisningar om hur du lämnar in förslag på försök hittar du här. I samband med att du beskriver idén, ta också en titt på den uppsättning av verktyg som sammanställts med tanke på genomförandet!

 

STÖDBESLUT OCH OFFENTLIGHET

Resultaten och lärdomarna av försöken rapporteras öppet på plattformen Plats för försök. Därför är det bäst om ditt försök inte baserar sig på affärshemligheter.

Stödet beviljas i form av bidrag. Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet kan endast utbetalas som stöd av mindre betydelse, dvs. som så kallat de minimis-stöd.

Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bl.a. genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och genom att beakta projektets art och omfattning. Statsunderstödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av projektet. Den egna finansieringsandelen kan genomföras i form av eget arbete, men då ska projektgenomföraren tydligt kunna visa att arbetstimmarna har använts för försöket i fråga (t.ex. genom att föra bok över antalet arbetstimmar).

Sökanden ska vara en fysisk eller juridisk person, och försöket ska genomföras i samarbete med en kommunorganisation.  Varje enskild sökande får lämna in endast en ansökan.

När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt stödbeslut (positivt eller negativt) till sökandena. Finansieringen betalas ut genast när projektet inleds, med följande villkor:

 • sökanden har lämnat miljöministeriet ett åtagande om att iaktta de villkor och begränsningar om specialunderstöd som ingår i stödbeslutet och
 • kommunorganisationen bekräftar per e-post att den deltar i försöket.

Godtagbara kostnader är de kostnader i ansökningsblanketten som uppfyller de angivna villkoren och begränsningarna i fråga om specialunderstöd. Information om hur de utvalda försöken framskrider ska regelbundet rapporteras på Plats för försök och på den gemensamma diskussionsplattformen. Stödmottagaren bör på begäran kunna förevisa verifikat över de kostnader som uppkommit. Miljöministeriet kan återkräva understödet, eller en del av det, om det framkommer att projektet inte uppfyller de krav som ställts på det.

 

YTTERLIGARE INFORMATION OCH HJÄLP

Om du har frågor kan du ställa dem per e-post eller i Facebookgruppen. Genom att ställa frågor hjälper du också andra!

 

Elina Ovaskainen

kokeilut@motiva.fi

*****

*) Detta betyder att det totala belopp de minimis-stöd som stödmottagaren fått från olika källor inte får överskrida 200 000 euro under på tre på varandra följande beskattningsår (kommissionens förordning 1407/2013).

Tidsplan

måndag 16.03.2020
Kokeiluhaku aukeaa.
onsdag 08.04.2020
Hakuinfo klo 14.00:
torsdag 30.04.2020
Haku sulkeutuu
tisdag 02.06.2020
Tulosten julkistus ja avustuspäätökset hakijoille
onsdag 10.06.2020
Aloitustilaisuus valituille kokeiluille
tisdag 01.09.2020
Kaksi sparrausta kokeilijoille
torsdag 31.12.2020
Kokeilut valmiiksi
torsdag 21.01.2021
Kokeilujen päätösjuhla

Till programmet valda försök

Alla i sökningen ingående försök: