Verktyg | Kokeilunpaikka.fi

Verktyg

Ett försök har alltid ett mål, som testas inom en avgränsad grupp och på ett avgränsat ställe. Försöket har en tydlig början och ett tydligt slut. Försöksverksamheten producerar ny information som går att utnyttja bl.a. i beslutsfattandet. Genom försöken kan man förutse och undersöka hur nyttiga åtgärderna är innan man tar dem i mer omfattande bruk. Om en ny metod eller ett nytt handlingssätt inte fungerar, är detta redan ett resultat i sig självt. Ett välgjort försök betalar sig, dvs. förbättrar exempelvis servicen eller leder till kostnadsbesparingar.

Utnyttja försöken – Försökslotsen styr mot bättre resultat
I en komplex värld av utmaningar fungerar inte lösningar som tagits fram endast vid ritbordet. Därför behöver vi gripa oss verket an nu – och göra utvecklingsförsök också inom den offentliga sektorn. För att försöken ska ge bästa resultat, behövs det utom genomförare också de som stöder försöken. I dag den 23 januari 2019 publiceras handboken Försökslotsen – en guide till aktörer som stödjer försök.

Handbok i att bereda försökslagar
Olika slags försök används i dag allt oftare för inhämtning av korrekt och tillförlitlig information som beslutsunderlag för mer permanenta lösningar. Med hänsyn till planeringen av försök är det viktigt att tänka på att man i myndighetsverksamheten eller utövningen av annan offentlig makt inte ens i försökssyfte får avvika från lagstadgade krav, såvida inte denna möjlighet föreskrivs i lag. Ofta är försök också av betydelse med avseende på den jämlikhet som tryggas genom grundlagen. Denna handbok utgår från grundlagsutskottets praxis och är avsedd som handledning för lagberedare. I den har samlats information om juridiska faktorer som ska beaktas vid lagstiftning som möjliggör försök.